Dodawanie bazy danych na serwerze

Jak dodać bazę danych na serwerze nazwa.pl?

Na ser­w­erze nazwa.pl moż­na dodać trzy rodza­je baz danych – Mari­aDB, Post­greSQL oraz Mon­goDB. Tę funkcję moż­na zre­al­i­zować za pomocą pan­elu Active.admin (Sprawdź: Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?).

W celu doda­nia nowej bazy danych, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychDodaj bazę danych (1). Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia nowej bazy, który należy wypełnić.

 1. Wybrana wer­s­ja bazy danych (2) – w przy­pad­ku ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl, dostęp­ne są 3 typy baz danych:
  • Mari­aDB w nowej wer­sji 10.5 oraz przes­tarza­łej wer­sji 10.1

  • Post­greSQL w nowej wer­sji 13.1, wer­sji 12.4 oraz przes­tarza­łej wer­sji 9.3

  • Mon­goDB w wer­sji 4.0.3

  Rekomen­dowanie jest wybranie nowych wer­sji baz danych, gdyż doty­chcza­sowe, obec­nie przes­tarza­łe, wer­sje nie będą posi­adały wspar­cia bez­pieczeńst­wa ze strony ich twór­ców (Sprawdź: Co to są bazy danych?)

 2. Rozmi­ar bazy danych (3) – min­i­mal­na wielkość bazy danych, jaką moż­na utworzyć, zależ­na jest od wer­sji posi­adanego ser­w­era, np. na ser­w­erze Cloud­Host­ing wynosi ona 2 GB, a w przy­pad­ku ser­w­era Host­ing Cloud będzie to 1 GB. Maksy­mal­na wielkość bazy danych, nieza­leż­na od wer­sji ser­w­era, to 5 GB. Aby zwięk­szyć zarez­er­wowany rozmi­ar dla bazy, prze­suń pomarańc­zowy suwak widoczny na pasku przy opcji rozmi­aru, lub wpisz właś­ci­wą wartość w polu, po jego prawej stron­ie.
 3. Nazwa (4) – wpisz nową nazwę dla bazy. Może się ona składać z liter a‑z, cyfr 0–9 i znaku minus -, który nie może być pier­wszym ani ostat­nim znakiem. Nazwa może mieć maksy­mal­nie 32 zna­ki.
 4. Opis (5) – widoczny jest jedynie w pan­elu Active.admin. Poz­woli na łatwe ustal­e­nie, jakiej strony doty­czy dana baza.
 5. Hasło i powtórz hasło użytkown­i­ka (6) – jest ono niezbędne do zal­o­gowa­nia się do bazy danych. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe, tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry, bez pol­s­kich liter. Silne hasło nie powin­no zaw­ier­ać pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

Po wprowadze­niu poprawnych danych, kliknij przy­cisk Zapisz (7), w celu doda­nia bazy danych.

Listę utwor­zonych baz danych możesz sprawdz­ić, prze­chodząc do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych.

Table of Contents