Kim jest Abonent domyślny?

Abo­nent domyśl­ny to pod­miot będą­cy osobą fizy­czną lub fir­mą, którego dane użyte będą automaty­cznie pod­czas zare­je­strowa­nia nowej dome­ny w Pan­elu Klien­ta, o ile przy zamówie­niu nie zostanie wskazany inny Abo­nent.

Aby sprawdz­ić, który Abo­nent jest domyśl­nym, należy zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, a następ­nie prze­jść do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów i zwery­fikować, przy którym Abo­nen­cie wid­nieje oznacze­nie Abo­nent domyśl­ny (1).

Jeśli chcesz, aby inny Abo­nent, dodany w Pan­elu Klien­ta, był tym domyśl­nym:

  • prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów i kliknij w nazwę skró­coną Abo­nen­ta, który ma zostać ustaw­iony jako nowy domyśl­ny;
  • kliknij przy­cisk Zmi­ana danych Abo­nen­ta (1);
  • poniżej danych Abo­nen­ta, zaz­nacz check­box przy opcji Abo­nent domyśl­ny (1);
  • zapoz­naj się z treś­cią zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdź jej akcep­tację (2);
  • kliknij przy­cisk Zatwierdź (3), aby zmi­ana została zapisana.

Po zapisa­niu tej zmi­any, wszys­tkie kole­jne zamaw­iane dome­ny będą domyśl­nie reje­strowane na dane zaz­nac­zonego Abo­nen­ta. Jeśli dla zamaw­ianej dome­ny chcesz wskazać innego Abo­nen­ta, wybierz ist­niejącego lub dodaj nowego w Pod­sumowa­niu zamówienia dome­ny w nazwa.pl.

Niek­tóre dane Abo­nen­ta domyśl­nego możesz w każdej chwili zmienić w Pan­elu Klien­ta. Dowiedz się, jak to zro­bić.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zamówić domenę w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Kim jest abo­nent dome­ny?

Table of Contents