Transfer domeny do nazwa.pl

Trans­fer dome­ny to inaczej zmi­ana firmy, w której opła­ca się domenę, i w której zarządza się tą domeną od strony tech­nicznej. Pod­czas trans­feru dome­ny, przenosimy jej obsługę od obec­nego rejes­tra­to­ra do nowego. Pro­ce­du­ra trans­feru dome­ny inicjowana jest przez jej właś­ci­ciela (Abo­nen­ta), który musi być w posi­ada­niu kodu auto­ryza­cyjnego dome­ny (inaczej nazy­wanego kodem authin­fo). Kod auto­ryza­cyjny należy uzyskać od firmy, w której aktu­al­nie opła­cana jest nasza dom­e­na.

W zależnoś­ci od rodza­ju, czyli rozsz­erzenia dome­ny, jej trans­fer może być dar­mowy lub płat­ny. Tech­niczne sam trans­fer nie jest pro­ce­durą skom­p­likowaną. Sprowadza się on do dwóch czyn­noś­ci, z których pier­wszą jest podanie nowe­mu rejes­tra­torowi kodu authin­fo dome­ny, a drugą — kliknię­cie na link przesłany w wiado­moś­ci e‑mail, jaka jest wysyłana przez rejestr domen do Abo­nen­ta trans­fer­owanej nazwy dome­ny.

WAŻNE! Przed uzyskaniem kodu authin­fo dome­ny upewnij się, że dane jej Abo­nen­ta, podane u obec­nego rejes­tra­to­ra, są pełne i aktu­alne. W szczegól­noś­ci zwery­fikuj, czy posi­adasz dostęp do adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny, gdyż bez dostępu do niego nie będzie możli­we przeprowadze­nie trans­feru.

Jak dokonać transferu do nazwa.pl domeny zarejestrowanej u innego rejestratora?

Do nazwa.pl możesz trans­fer­ować wyłącznie dome­ny:

 • pol­skie (z rozsz­erzeni­a­mi .pl), w tym funkcjon­alne (np. .com.pl) i region­alne (np. .waw.pl);
 • europe­jskie (.eu);
 • glob­alne (.com, .net, .org, .biz, .info).

Trans­fer do nazwa.pl domen między­nar­o­dowych, a także o rozsz­erzeni­ach spec­jal­nych (np. .tv, .club itp) nie będzie możli­wy.

Dla niewygasłych domen z rozsz­erzeni­a­mi .pl trans­fer jest bezpłat­ny. Wyko­nanie go nie zmieni również okre­su ich rejes­tracji. W przy­pad­ku wygasłych domen .pl, wyma­gane jest doko­nanie opłaty za przedłuże­nie okre­su rejes­tracji dome­ny o kole­jne 12 miesię­cy, lic­zone od dnia wygaśnię­cia. Ważność takich domen zostanie automaty­cznie przedłużona.

W przy­pad­ku domen europe­js­kich i glob­al­nych wyma­gane jest doko­nanie opłaty za przedłuże­nie rejes­tracji dome­ny na kole­jny rok abona­men­towy. W związku z tym, po doko­na­niu opłaty, ważność dome­ny zostanie automaty­cznie przedłużona o kole­jne 12 miesię­cy, lic­zone od dnia wygaśnię­cia aktu­al­nej rejes­tracji.

Do wyko­na­nia trans­feru wyma­gane jest:

 • posi­adanie ważnego kodu auto­ryzu­jącego (authin­fo, Auth­code, EPP) dome­ny, wydanego przez doty­chcza­sowego jej rejes­tra­to­ra;
 • dostęp do aktu­al­nego adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny (lub kon­tak­tu admin­is­tra­cyjnego);
 • dostęp do kon­ta w Pan­elu Klien­ta nazwa.pl.

W celu zgłoszenia trans­feru do nazwa.pl, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­mitrans­fer­uj domenę.

Wyświ­et­lone zostanie pole, w którym należy wpisać adres trans­fer­owanej dome­ny, a następ­nie kliknąć przy­cisk ZATWIERDŹ.

Na kole­jnym ekranie wyświ­et­lone zostanie pole do wpisa­nia posi­adanego kodu authin­fo. Upewnij się, że kod wpisany został poprawnie, a także, iż jest on aktu­al­ny i ważny. Kliknij ZATWIERDŹ, aby prze­jść dalej.

Następ­nym krok­iem trans­feru dome­ny jest podanie danych jej Abo­nen­ta. Muszą one być dokład­nie takie same jak u doty­chcza­sowego rejes­tra­to­ra. Wpisz dane nowego Abo­nen­ta lub wybierz jed­nego z ist­nieją­cych, lub też sprawdź widoczne dane, które zostały automaty­cznie pobrane i uzu­pełnij braku­jące. Po ich uzu­pełnie­niu, należy kliknąć przy­cisk DALEJ.

WAŻNE! W danych Abo­nen­ta, w polach Nazwa skró­cona oraz Fir­maImię i nazwisko reprezen­tan­ta, a w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej, w polu Imię i nazwisko, nie mogą wid­nieć wpisane dokład­nie takie same dane. Podaj je w taki sposób, aby te wpisy się różniły.

W przy­pad­ku domen .eu i glob­al­nych, a także wygasłych domen .pl, wyświ­et­lona zostanie infor­ma­c­ja o koniecznoś­ci opłaty pro­formy tytułem rocznego przedłuże­nia rejes­tracji dome­ny. Będzie ona dostęp­na w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci. Płat­noś­ci możesz dokon­ać również od razu, przez Pan­el Klien­ta. Poniżej widoczne będą dostęp­ne metody ure­g­u­lowa­nia kosztów. W przy­pad­ku niepotwierdzenia trans­feru, opła­ta za przedłuże­nie zostanie zwró­cona w całoś­ci.

Należy również zapoz­nać się z Reg­u­laminem świad­czenia usłu­gi rejes­tracji dome­ny i usług pow­iązanych, a następ­nie zaak­cep­tować jego warun­ki (1) i kliknąć przy­cisk ZATWIERDŹ (2).

W celu dokończenia trans­feru, kliknij w link zna­j­du­ją­cy się w wiado­moś­ci przesłanej na adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny (lub kon­tak­tu admin­is­tra­cyjnego). Potwierdzenia należy dokon­ać do 5 dni od otrzy­ma­nia wiado­moś­ci.

Pro­ce­du­ra ta różni się w zależnoś­ci od rodza­ju dome­ny:

 1. Dla domen .pl
  • jeśli dom­e­na jest waż­na, wiado­mość z linkiem przesyłana jest od razu po zaak­cep­towa­niu warunk­ów reg­u­laminu;

  • gdy dom­e­na wygasła, wiado­mość wysłana zosta­je po zak­się­gowa­niu wpłaty;

  • trans­fer wykony­wany jest niezwłocznie, po kliknię­ciu w link potwierdza­ją­cy.

 2. Dla domen .eu
  • trans­fer wykony­wany jest automaty­cznie po zak­się­gowa­niu wpłaty, nie ma koniecznoś­ci potwierdzenia go poprzez link.

 3. Dla domen glob­al­nych (.com, .net, .org, .biz, .info)
  • wiado­mość z linkiem przesyłana jest po zak­się­gowa­niu wpłaty;

  • trans­fer wykony­wany jest do 7 dni od chwili kliknię­cia w link potwierdza­ją­cy.

Trans­fer dome­ny może nie zostać rozpoczę­ty jeśli:

 • kod authin­fo jest nieważny lub niepoprawny – skon­tak­tuj się z obec­nym rejes­tra­torem dome­ny i uzyskaj właś­ci­wy kod do auto­ryza­cji trans­feru;
 • dane Abo­nen­ta są niez­godne, niepełne lub niewidoczne – skon­tak­tuj się z rejes­tra­torem dome­ny oraz popraw dane, a w przy­pad­ku domen glob­al­nych, ujawnij dane Abo­nen­ta w bazie WHOIS;
 • sta­tus dome­ny nie pozwala na trans­fer – sprawdź jej sta­tus w bazie WHOIS lub skon­tak­tuj się z obec­nym rejes­tra­torem, w celu potwierdzenia lub zmi­any sta­tusu i odczekaj czas przed ponowie­niem zgłoszenia trans­feru

W przy­pad­ku domen glob­al­nych, trans­fer może być niemożli­wy do przeprowadzenia jeśli:

 • nie upłynęło 60 dni od daty rejes­tracji dome­ny;
 • nie upłynęło 60 dni od daty zakończenia ostat­niego trans­feru dome­ny;
 • nie upłynęło 60 dni od daty wyko­na­nia ostat­niej cesji dome­ny;
 • dom­e­na została zablokowana z powodu trwa­jącego postępowa­nia arbi­trażowego, sądowego lub komor­niczego;
 • adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny nie został zwery­fikowany i dom­e­na została zaw­ies­zona.
Table of Contents