Jak zmienić dane do faktury?

Pro­formy i fak­tu­ry VAT wys­taw­iane są na dane podane w Pan­elu Klien­ta, w którym zna­j­du­ją się opła­cane usłu­gi. Jeśli zmi­an­ie uległy takie dane płat­ni­ka jak, np. nazwa firmy, nazwisko czy adres, ich zmi­any moż­na dokon­ać samodziel­nie po zal­o­gowa­niu się do Pan­elu Klien­ta.

W Pan­elu Klien­ta nie moż­na zmienić sta­tusu prawnego pod­mio­tu, ani jego indy­wid­u­al­nych danych iden­ty­fika­cyjnych, takich jak nr. NIP i REGON (w przy­pad­ku firm), lub PESEL (w przy­pad­ku osób fizy­cznych). Jeśli fak­tu­ry za usłu­gi mają być wys­taw­iane na dane zupełnie innego pod­mio­tu, należy zare­je­strować nowy Pan­el Klien­ta na właś­ci­we dane, a następ­nie dokon­ać prze­niesienia usług pomiędzy jed­nym i drugim Pan­elem Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Przenosze­nie usług

WAŻNE! Jeśli została już wygen­erowana pro­for­ma za przedłuże­nie usłu­gi, a dane do fak­tu­ry powin­ny być inne, najpierw dokon­aj zmi­any danych w Pan­elu Klien­ta, a dopiero w drugiej kole­jnoś­ci opłać pro­for­mę. Tylko w takim przy­pad­ku fak­tu­ra VAT zostanie wys­taw­iona na praw­idłowe, zak­tu­al­i­zowane dane (wys­taw­ie­nie fak­tu­ry VAT ma miejsce po opłace­niu usług).

Jeśli usłu­gi będą przenos­zone do nowego Pan­elu Klien­ta, najpierw dokon­aj ich prze­niesienia, następ­nie zaczekaj na wys­taw­ie­nie pro­formy w nowym Pan­elu Klien­ta (czas oczeki­wa­nia wynosi do 24h). Odczekanie na wys­taw­ie­nie pro­formy jest istotne w przy­pad­ku dokony­wa­nia płat­noś­ci przelewem, gdyż w iden­ty­fikacji tego przelewu poda­je się indy­wid­u­al­ny numer rachunku bankowego do wpłaty oraz tytuł właś­ci­wy dla nowej pro­formy. Alter­naty­wnie, bez koniecznoś­ci oczeki­wa­nia na wys­taw­ie­nie nowej pro­formy, moż­na od razu wykon­ać płat­ność on-line w nowym Pan­elu Klien­ta.

Aby zmienić pod­sta­wowe dane do fak­tu­ry, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Two­je dane zmi­ana danych (1) i wybierz kartę DANE IDENTYFIKACYJNE (2).

W przy­pad­ku Pan­elu zare­je­strowanego na fir­mę, for­mu­la­rz danych podzielony będzie na dwie sekc­je:

  • Dane firmy – w tym miejs­cu zmienić moż­na jej nazwę i dane adresowe; należy wypełnić wszys­tkie pola sekcji for­mu­la­rza; wybór sta­tusu prawnego oraz pole z nr. NIP będą nieak­ty­wne do edy­cji;

  • Dane dodatkowe – ich podanie nie jest obow­iązkowe.

Po zmi­an­ie danych w for­mu­la­rzu i zapoz­na­niu się z infor­ma­c­ja­mi, doty­czą­cy­mi przetwarza­nia danych osobowych w nim podanych, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (1) aby zapisać zmi­any.

W przy­pad­ku Pan­elu zare­je­strowanego na osobę fizy­czną, zmienić moż­na imię i nazwisko oraz dane adresowe. Wybór sta­tusu prawnego oraz pole zaw­ier­a­jące nr PESEL będą nieak­ty­wne do edy­cji.

Po zmi­an­ie danych w for­mu­la­rzu i zapoz­na­niu się z infor­ma­c­ja­mi, doty­czą­cy­mi przetwarza­nia danych osobowych w nim podanych, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (1) aby zapisać zmi­any.

Jeśli adres kore­spon­den­cyjny będzie inny, niż adres podany w danych iden­ty­fika­cyjnych, prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Two­je danezmi­ana danych i wybierz kartę ADRES DO KORESPONDENCJI (1).

Odz­nacz widoczny na tej kar­cie check­box (2) i wprowadź praw­idłowe dane do kore­spon­dencji. Zapoz­naj się z infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi przetwarza­nia danych podanych w for­mu­la­rzu i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (3).

Table of Contents