Dodawanie podpisu do wysyłanych wiadomości e‑mail

W aplikacji pocz­towej Cloud Mail, dostęp­nej na stron­ie https://poczta.nazwa.pl, możesz w łatwy sposób dodać sper­son­al­i­zowany pod­pis, dołączany do wysyłanych przez siebie wiado­moś­ci e‑mail. Opc­ja ta nie doty­czy jed­nak aplikacji sys­te­mu Android.

Aby dodać pod­pis i ustaw­ić jego para­me­try, kliknij opcję Ustaw­ienia w prawym górnym rogu strony i prze­jdź do zakład­ki Pod­pisy (1). Następ­nie kliknij przy­cisk + DODAJ PODPIS (2).

W for­mu­la­rzu określ:

  • Nazwę pod­pisu — pod którą pod­pis ma być dostęp­ny dla wysyłanych wiado­moś­ci e‑mail.
  • Umiejs­cowie­nie pod­pisu — nad lub pod tek­stem wiado­moś­ci.
  • Pod­pis domyśl­ny — czy ma być dodawany automaty­cznie w każdej twor­zonej wiado­moś­ci.

Jeśli pod­pis chcesz dodać w formie tek­stowej, wpisz go lub wklej w polu Pod­pis. W tej formie nie będzie zaw­ier­ał obrazków, linków, znaków spec­jal­nych lub wyróżnień (pogru­bi­enia, kursy­wy, pod­kreśle­nia, wypunk­towa­nia itd.).

Po wprowadze­niu treś­ci pod­pisu kliknij przy­cisk Zapisz.

Jak dodać podpis w formacie HTML (z obrazami, linkami, dodatkowym formatowaniem)?

W zakład­ce Ustaw­ienia -> Pod­pisy zaz­nacz ist­nieją­cy pod­pis lub kliknij przy­cisk + Dodaj pod­pis. Skon­fig­u­ruj pod­pis i kliknij ikonę obraz­ka z opisem HTML powyżej pola tek­stowego. Jeśli zmieni­asz ist­nieją­cy pod­pis potwierdź zgodę na kon­tyn­uowanie.

W for­ma­cie HTML możesz przy­go­tować swój pod­pis w prefer­owany sposób. Na pasku powyżej pola tek­stowego dostęp­ne są dodatkowe ikony for­ma­towa­nia. Dzię­ki nim możesz wybrać dowol­ny rozmi­ar, kolor i krój fontu. Możesz ustaw­ić m.in. pogru­bi­e­nie, kursy­wę (pochyle­nie) lub pod­kreśle­nie tek­stu, jak również jego wyrów­nanie oraz wcię­cie.

W tej opcji możli­we jest także dodanie logo i odnośni­ka (linku). Aby to zro­bić, kliknij odpowied­nio w ikony Wstaw/edytuj obrazek lub Wstaw/edytuj łącze i właś­ci­wy­mi dany­mi wypełnij wyświ­et­lone for­mu­la­rze. W przy­pad­ku obraz­ka możesz go dodać bezpośred­nio z dysku, bądź wpisać adres URL do pliku graficznego zna­j­du­jącego się na Twoim ser­w­erze lub stron­ie WWW.

Gdy klikniesz ikonę Kod źródłowy, uzyskasz podgląd kodu HTML pod­pisu.

Po wprowadze­niu i sfor­ma­towa­niu nowego pod­pisu kliknij przy­cisk Zapisz. Jeśli zmieni­asz ist­nieją­cy pod­pis, kliknij przy­cisk Mody­fikuj.

Jak usunąć podpis?

W zakład­ce Ustaw­ienia -> Pod­pisy zaz­nacz pod­pis, który chcesz usunąć, kliknij przy­cisk Usuń i potwierdź dys­pozy­cję.

Jak wybrać podpis podczas tworzenia wiadomości?

Pod­pis zaz­nac­zony jako domyśl­ny zostanie automaty­cznie dodany do każdej nowej wiado­moś­ci e‑mail. Jeśli żaden pod­pis nie jest domyśl­nym lub dla twor­zonej wiado­moś­ci chcesz użyć innego, poniżej okna nowej wiado­moś­ci wybierz pod­pis z listy rozwi­janej.

WAŻNE! Pamię­taj, że jeśli przy­go­tu­jesz pod­pis jako HTML i zmienisz for­mat na Zwykły tekst, całe doty­chcza­sowe for­ma­towanie treś­ci, w tym m.in. kolor i rozmi­ar czcion­ki, odnośni­ki czy też obraz­ki, zostanie usunięte.

Table of Contents