Jak rozliczyć płatność za zamówioną dodatkową usługę?

Pan­el Klien­ta w nazwa.pl umożli­wia opłace­nie zamówionych lub przedłużanych usług przy uży­ciu różnych form płat­noś­ci. Aby dokon­ać płat­noś­ci, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, a następ­nie:

 • prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­ciopłać usłu­gi (1), a następ­nie zaz­nacz te usłu­gi, za które chcesz wykon­ać płat­ność (2) lub

 • prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci (1), zaz­nacz check­box przy pro­for­ma­ch, które chcesz opłacić (2) i kliknij przy­cisk OPŁAĆ (3), lub

 • prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi, a następ­nie do kole­jnej zakład­ki, zgod­nej z posi­adanym rodza­jem usłu­gi, zaz­nacz ją (1) i kliknij poniżej przy­cisk Opłać (2), lub też kliknij odnośnik opłać (3), zna­j­du­ją­cy się po prawej stron­ie od nazwy usłu­gi – w przy­pad­ku domen, lub odnośnik Opłać (4) poniżej adresu usłu­gi, w przy­pad­ku pozostałego rodza­ju usług, np. ser­w­erów hostin­gowych.

W przy­pad­ku każdej z metod, wyświ­et­lone zostanie pod­sumowanie opła­ca­nia usług, na którym należy potwierdz­ić usłu­gi do zapłaty, a następ­nie zaz­naczyć właś­ci­wą metodę w sekcji FORMY PŁATNOŚCI.

Dostęp­ne są następu­jące formy płat­noś­ci:

 1. Pun­ty zgro­mad­zone na kon­cie Pro­gra­mu Part­ner­skiego
  • Po wybra­niu tej metody, kliknij na dole strony przy­cisk OPŁAĆ;

  • zapoz­naj się z infor­ma­cją o wymi­an­ie punk­tów Pro­gra­mu Part­ner­skiego na nagrodę pieniężną;

  • zaz­nacz akcep­tację Reg­u­laminu Pro­gra­mu Part­ner­skiego, a w przy­pad­ku firmy, zaz­nacz dodatkowo czy jesteś, czy tez nie jesteś płat­nikiem VAT;

  • kliknij przy­cisk Zatwierdź.

  W pod­sumowa­niu oper­acji zobaczysz liczbę wyko­rzys­tanych punk­tów, liczbę pozosta­ją­cych punk­tów oraz sumę środ­ków przekazanych na kon­to nad­płat (w przy­pad­ku różni­cy między kwotą płat­noś­ci, a kwotą do zapłaty).

  WAŻNE! Jeśli Pan­el Klien­ta założony jest na dane firmy, pamię­taj o wys­taw­ie­niu i przesła­niu do nazwa.pl rachunku lub fak­tu­ry o tytule „Nagro­da za polece­nie usług”.

 2. Płat­noś­ci on-line

  • Wybierz jed­ną z dostęp­nych metod płat­noś­ci on-line: Płat­ność BLIK, Kar­ta kredy­towa lub kar­ta płat­nicza, Przelewy on-line;

  • po wybra­niu właś­ci­wej opcji, kliknij na dole strony przy­cisk OPŁAĆ;

  • postąp zgod­nie z kole­jno wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi, aby dokończyć transakcję.

 3. WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak rozliczyć płat­ność on-line (kar­ta, szy­b­ki przelew)?

 4. Środ­ki zgro­mad­zone w nazwa.pl

  • Jeśli posi­adasz środ­ki zgro­mad­zone na kon­cie nad­płat, możesz wyko­rzys­tać je do zapłace­nia za usłu­gi;

  • po wybra­niu tej metody, kliknij na dole strony przy­cisk OPŁAĆ i postąp zgod­nie z wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi.

 5. WIĘCEJ INFORMACJI:   Co to jest kon­to nad­płat?

 6. Przelew trady­cyjny lub płat­ność na pocz­cie

Table of Contents