Jak włączyć ręczną konfigurację strefy DNS domeny zarejestrowanej w nazwa.pl?

 • Pomoc
 • Domeny
 • Jak włączyć ręczną konfigurację strefy DNS domeny zarejestrowanej w nazwa.pl?

 

Czym jest ręczna konfiguracja DNS i do czego służą jej rekordy?

Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS pozwala na bezpośred­nią edy­cję reko­rdów dome­ny, z wyłącze­niem reko­rdów SOA, NS dome­ny i domyśl­nych CAA.

Reko­rdy DNS dome­ny:

 • wskazu­ją ser­w­er ze stroną inter­ne­tową;
 • wskazu­ją ser­w­er z kon­ta­mi pocz­ty elek­tron­icznej;
 • umożli­wia­ją tworze­nie i przekierowywanie sub­domen;
 • auto­ryzu­ją domenę na potrze­by mech­a­nizmów antys­pamowych SPF, DKIM, DMARC;
 • wery­fiku­ją pra­wo do zarządza­nia unikalną nazwą wit­ryny;
 • pozwala­ją na dodanie obsłu­gi komu­nika­torów inter­ne­towych;

UWAGA! Nieu­miejętne korzys­tanie z tego rodza­ju kon­fig­u­racji może spowodować niewyświ­et­lanie strony inter­ne­towej lub brak dostępu do pocz­ty elek­tron­icznej. Włącze­nie Ręcznej kon­fig­u­racji DNS automaty­cznie usunie przekierowanie dome­ny typu FRAME lub REDIRECT, jeśli takie było wcześniej ustaw­ione, wprowadzi domyślne ustaw­ienia zabez­pieczeń SPF, DKIM i DMARC, a także zastąpi ser­w­ery DNS spoza nazwa.pl ser­w­era­mi DNS Any­cast nazwa.pl.

Kon­fig­u­ru­jąc w ten sposób domenę, pamię­taj:

 • w wartoś­ci reko­r­du MX podaj pri­o­ry­tet i iden­ty­fika­tor usłu­gi hostin­gowej obsługu­jącej kon­to pocz­towe, dla skrzyn­ki obsługi­wanej w nazwa.pl, będzie to przykład­owa for­ma: 10 server12345.nazwa.pl;
 • w polu Nazwa zawsze musi znaleźć się adres dome­ny; nie uży­waj tutaj znaku @ ani nie pozostaw­iaj pola pustego; jeśli do wpisa­nia masz ciąg znaków, wpisz go w postaci sub­dome­ny, przykład­owo a12345bc.nazwadomeny.pl;
 • reko­rdy typu NS możesz zdefin­iować jedynie dla sub­domen, nie dla dome­ny głównej;
 • nie możesz usunąć domyśl­nych reko­rdów CAA, lecz możesz dodać kole­jne, aby upoważnić inny Urząd Cer­ty­fikacji;
 • wprowad­zone zmi­any zapisuj naciska­jąc przy­cisk ZATWIERDŹ, zna­j­du­ją­cy się na dole strony; będą one skuteczne po propa­gacji, czyli rozpowszech­nie­niu ich w Internecie.

Prze­jdź do intere­su­jącej Cię częś­ci artykułu:

 1. Jak akty­wować ręczną kon­fig­u­rację DNS i ją edy­tować?
 2. Jakie są najczęś­ciej uży­wane typy reko­rdów domen?
 3. Jak dodawać reko­rdy – przykłady kon­fig­u­racji poszczegól­nych reko­rdów:
Jak aktywować ręczną konfigurację DNS i ją edytować?

W celu akty­wowa­nia kon­fig­u­racji, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny, odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, a następ­nie kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1), po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

Wybierz zakład­kę Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS (1) i kliknij przy­cisk ZMIEŃ (2).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o włącze­niu kon­fig­u­racji z ustaw­ieni­a­mi domyśl­ny­mi. Kliknij przy­cisk KONFIGURACJA RĘCZNA, aby włączyć możli­wość edy­cji reko­rdów.

Wyświ­et­lona zostanie tabela zaw­ier­a­ją­ca poje­dyncze reko­rdy DNS. Część z nich zdefin­iowana jest domyśl­nie, z uwa­gi na zare­je­strowanie dome­ny w nazwa.pl, i nie ma możli­woś­ci wyko­na­nia ich zmi­any ani usunię­cia. Do takich reko­rdów należą:

 • reko­rd SOA (Start Of Author­i­ty), zaw­ier­a­ją­cy główny ser­w­er DNS, adres admin­is­tra­to­ra dome­ny i nr seryjny dome­ny; dla jed­nej dome­ny może ist­nieć wyłącznie jeden taki reko­rd;
 • reko­rdy NS (Name Serv­er), wskazu­jące ser­w­er nazw z kon­fig­u­racją DNS dome­ny;
 • reko­rdy CAA (Cer­ti­fi­ca­tion Author­i­ty Autho­riza­tion), wskazu­jące Urząd lub Urzędy Cer­ty­fikacji upoważnione do wys­taw­ienia cer­ty­fikatu SSL dla dome­ny; domyśl­nie zdefin­iowano je wyłącznie dla Part­nerów nazwa.pl.

Poniżej domyśl­nych reko­rdów zna­j­du­ją się te, które moż­na mody­fikować lub usuwać.

 • Aby dodać nowy reko­rd, naciśnij zielony przy­cisk Dodaj kole­jny reko­rd (1), zna­j­du­ją­cy się po lewej stron­ie, poniżej tabeli aktu­al­nych reko­rdów.
 • Aby usunąć niepotrzeb­ny reko­rd, kliknij czer­wony przy­cisk (2), zna­j­du­ją­cy się po prawej stron­ie danego reko­r­du.
 • Aby edy­tować ist­nieją­cy reko­rd, odna­jdź go na liś­cie i zmień jego para­me­try wg potrzeb.
 • Aby zapisać wprowad­zone zmi­any, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (3), zna­j­du­ją­cy się na dole po prawej stron­ie.

Kon­fig­u­rację reko­rdów DNS moż­na wykony­wać w dowol­nej chwili. Jeśli została ona już wcześniej akty­wowana, należy prze­jść do jej edy­cji. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny, odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, a następ­nie kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj, po prawej stron­ie od nazwy dome­ny. Wyświ­et­lona zostanie otwarta zakład­ka Ręcznej kon­fig­u­racji DNS z widoczną listą wcześniej wprowad­zonych reko­rdów. Nie moż­na jej jed­nak jeszcze edy­tować. Aby umożli­wić zmi­anę reko­rdów, kliknij przy­cisk ZMIEŃ (1) na samym dole, po prawej stron­ie.

Jakie są najczęściej używane typy rekordów domen?

Typ reko­r­du zaw­iera infor­ma­c­je o tym, który para­metr dome­ny będzie kon­fig­urowany. W nazwa.pl skon­fig­urować moż­na 11 typów reko­rdów:

 • reko­rd NS (Name Serv­er) wskazu­je ser­w­er nazw z kon­fig­u­racją DNS dome­ny; nie moż­na go dodać, ani zmienić dla dome­ny głównej, lecz moż­na dodać dla sub­dome­ny;
 • reko­rd CAA (Cer­ti­fi­ca­tion Author­i­ty Autho­riza­tion) wskazu­je Urząd Cer­ty­fikacji, upoważniony do wys­taw­ienia cer­ty­fikatu SSL dla dome­ny; nie moż­na usunąć domyśl­nych reko­rdów CAA, lecz moż­na dodać kole­jne;
 • reko­rd MX (Mail eXchange) odpowia­da za obsługę pocz­ty e‑mail w dome­nie i wskazu­je nazwę hos­ta dla pocz­ty; może to być nazwa ser­w­era POP3/IMAP/SMTP lub nazwa dome­ny (jeśli strona i pocz­ta utrzymy­wane są na tym samym ser­w­erze); zaw­iera również pri­o­ry­tet obsłu­gi pocz­ty, czyli wskazanie pier­wszeńst­wa pró­by dostar­czenia wiado­moś­ci, jeśli wskazany ser­w­er wspiera taką funkcję;
 • reko­rd A (Adress) określa adres IPv4 ser­w­era, odpowiedzial­ny za wyświ­et­lanie strony inter­ne­towej; zapisy­wany jest w formie czterech oktetów odd­zielonych krop­ka­mi, gdzie każdy z nich reprezen­towany jest przez wartość liczbową od 0 do 255, np. 85.128.128.99;
 • reko­rd AAAA określa adres IPv6 ser­w­era odpowiedzial­ny za wyświ­et­lanie strony inter­ne­towej; jest zapisy­wany w formie ośmiu grup zaw­ier­a­ją­cych po cztery zna­ki odd­zielone dwukrop­ka­mi, z możli­woś­cią skra­ca­nia początkowych zer, każ­da z grup zaw­iera cyfry od 0 do 9 i litery od a do f, które oznacza­ją licz­by od 10 do 15, np. 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:5580:8063
 • reko­rd FRAME: wpis, który nie jest stricte reko­r­dem DNS; pozwala na przekierowanie dome­ny na dowol­ny adres URL w ram­ce, tzn. wyświ­et­lana jest zawartość strony podanej w wartoś­ci reko­r­du, lecz w pasku adresu przeglą­dar­ki widoczny jest adres przekierowywanej dome­ny, podany w nazwie reko­r­du; adres strony w wartoś­ci reko­r­du należy poprzedz­ić pro­tokołem https:// lub http:// (w zależnoś­ci, czy strona docelowa posi­a­da cer­ty­fikat SSL, czy też nie);
 • UWAGA! Niek­tóre ser­wisy, jak np. Face­book czy Alle­gro, a także przeglą­dar­ki na urządzeni­ach mobil­nych, nie zezwala­ją na wyświ­et­lanie zawartoś­ci w ram­ce. Wów­czas takie przekierowanie nie będzie skuteczne.

 • reko­rd REDIRECT: wpis, który nie jest stricte reko­r­dem DNS, dzi­ała podob­nie jak FRAME, z tą różnicą, że w pasku adresowym przeglą­dar­ki widoczny jest adres strony, na którą dom­e­na jest przekierowywana, wpisany w wartoś­ci reko­r­du; adres strony w wartoś­ci reko­r­du należy poprzedz­ić pro­tokołem https:// lub http:// (w zależnoś­ci, czy strona docelowa posi­a­da cer­ty­fikat SSL, czy też nie);
 • WAŻNE! Reguły REDIRECT nie należy stosować w celu wymuszenia prefer­owanego adresu strony (z pre­fik­sem www lub bez niego), ani też w celu wymuszenia szyfrowa­nia https. W celu wyko­na­nia takich wymuszeń, należy użyć odpowied­nich reguł w pliku .htac­cess.

 • reko­rd CNAME (Canon­i­cal Name) przyp­isu­je sub­domenę innej dome­nie lub sub­dome­nie; nie moż­na użyć go dla dome­ny głównej (wpisanej w nazwie reko­r­du), ani też dla sub­dome­ny, która posi­a­da już dodane inne reko­rdy, np. A czy MX;
 • reko­rd TXT (Text) zaw­iera infor­ma­cję tek­stową, służącą, np. do wery­fikacji zarządza­nia domeną lub auto­ryza­cji wysył­ki pocz­ty elek­tron­icznej ze wskazanych ser­w­erów; moż­na więc użyć go do określe­nia wartoś­ci SPF i DKIM dla dome­ny;
 • reko­rd SRV (Ser­vice Loca­tor) przekazu­je infor­ma­c­je o ser­w­erze na potrze­by różnych pro­tokołów inter­ne­towych; powinien zaw­ier­ać: nazwę usłu­gi, pro­tokołu i dome­ny oraz w wartoś­ci: pri­o­ry­tet, wagę, port i cel; dowiedz się więcej o dodawa­niu reko­r­du SRV;
 • reko­rd PTR (Point­er Record) uży­wany jest do obsłu­gi tzw. Reverse DNS (revDNS), czyli tłu­maczenia adresów IP na ich nazwy domenowe; niek­tóre ser­w­ery pocz­towe przeprowadza­ją kon­trolę zgod­noś­ci wpisu revDNS z DNS i w razie niez­god­noś­ci odrzu­ca­ją połącze­nie;
Dodawanie rekordów – przykłady konfiguracji poszczególnych rekordów domeny

W celu doda­nia reko­r­du DNS dome­ny, należy wprowadz­ić jego para­me­try w poszczegól­nych kolum­nach:

 • Nazwa: wpisz tutaj adres dome­ny głównej, dla której reko­rd jest dodawany, lub też adres sub­dome­ny dla niej twor­zonej; możesz również wpisać sub­domenę typu wild­card, zastępu­jącą każdą inną nieokreśloną sub­domenę; wpisu­je się ją w postaci *.nazwadomeny.pl;
 • TTL (Time to Live): wyrażony w sekun­dach czas prze­chowywa­nia reko­r­du przez ser­w­ery DNS; domyśl­na wartość to godz­i­na (3600 sekund), jed­nak moż­na go ustal­ić dowol­nie w zakre­sie od 300 do 86400 sekund (od 5 min­ut do 24 godzin);
 • Typ: infor­ma­c­ja o tym, który para­metr będzie kon­fig­urowany;
 • Wartość: zależnie od wybranego typu reko­r­du, może to być, np. adres IP, iden­ty­fika­tor usłu­gi hostin­gowej, adres innej dome­ny lub adres URL strony, czy też wpis tek­stowy.

Poz­naj przykłady kon­fig­u­racji różnego rodza­ju reko­rdów dome­ny w Ręcznej kon­fig­u­racji DNS.

 1. Dodawanie sub­dome­ny.

  Sub­dom­e­na jest adresem inter­ne­towym utwor­zonym w ramach ist­niejącej już dome­ny głównej. Jej adres defin­iowany jest przed adresem dome­ny głównej i odd­zielany jest od niego przy pomo­cy krop­ki. Pier­wszy dodany adres stanowi sub­domenę wyższego stop­nia, nato­mi­ast kole­jny będzie sub­domeną niższego poziomu. Nie możesz dodać sub­dome­ny niższego poziomu, bez zdefin­iowa­nia właś­ci­wej dla niej sub­dome­ny wyższego stop­nia. Dla sub­dome­ny dodać możesz reko­rd dowol­nego typu. Może ona również dzi­ałać na innym ser­w­erze, niż jej dom­e­na głów­na. Na przykładzie, sub­dom­e­na wyższego stop­nia oraz sub­dom­e­na niższego poziomu.

  UWAGA! Ze względów tech­nicznych, niek­tóre nazwy sub­domen wyższego stop­nia zas­trzeżone są dla usług nazwa.pl i ich uży­cie w kon­fig­u­racji będzie powodowało wyświ­et­lanie, pod ich adresa­mi, wyłącznie dedykowanych im stron nazwa.pl. Nalezą do nich przede wszys­tkim pocz­ta. i admin.

 2. Reko­rd MX — obsłu­ga pocz­ty.

  Po włącze­niu Ręcznej kon­fig­u­racji DNS, domyśl­ną wartoś­cią reko­r­du MX jest adres dome­ny. Jeśli pocz­ta obsługi­wana jest na tym samym ser­w­erze, co strona inter­ne­towa, możli­we jest pozostaw­ie­nie takiego wpisu. Dla poprawnego dzi­ała­nia zewnętrznych pro­gramów pocz­towych zale­cana jest jed­nak zmi­ana wartoś­ci na praw­idłowe dane, w zależnoś­ci od tego, gdzie pocz­ta jest utrzymy­wana.

  • Jeśli pocz­ta obsługi­wana jest na ser­w­erze hostin­gowym lub pakiecie pocz­towym w nazwa.pl, w wartoś­ci reko­r­du należy wpisać jego iden­ty­fika­tor, poprzed­zony pri­o­ry­tetem 10.

  • Jeżeli pocz­ta obsługi­wana jest na ser­w­erze VPS w nazwa.pl, lub na ser­w­erze zewnętrznym, dla którego nie ma określonego iden­ty­fika­to­ra, a jedynie adres IP, stwórz dodatkową sub­domenę, np. o adresie mail.nazwadomeny.pl, którą następ­nie skieru­jesz na posi­adany adres IP ser­w­era, nato­mi­ast w wartoś­ci reko­r­du MX dome­ny głównej, wpisz wów­czas adres tej sub­dome­ny mail.nazwadomeny.pl, poprzed­zony pri­o­ry­tetem 10.

  • Jeśli pocz­ta obsługi­wana jest w usłudze Google G‑Suite, usuń domyśl­ny reko­rd MX, dodany automaty­cznie po zmi­an­ie kon­fig­u­racji, a następ­nie dodaj kole­jno nowe reko­rdy, zgod­nie z infor­ma­c­ja­mi uzyskany­mi ze strony Google; przykład­owa i najczęś­ciej uży­wana kon­fig­u­rac­ja usłu­gi będzie następu­ją­ca:

   Wartoś­ci wpisuj mały­mi lit­era­mi, wraz z odpowiada­ją­cy­mi im pri­o­ry­te­ta­mi. Powin­ny one mieć przykład­ową postać:

   1 aspmx.l.google.com

   5 alt1.aspmx.l.google.com

   5 alt2.aspmx.l.google.com

   10 alt3.aspmx.l.google.com

   10 alt4.aspmx.l.google.com

   Infor­ma­c­je o dokład­nych wartoś­ci­ach reko­rdów należy jed­nak uzyskać ze strony Google i wprowadz­ić je ana­log­icznie do wyżej przed­staw­ionych.

 3. Reko­rd A — obsłu­ga strony, przekierowanie na ser­w­er zewnętrzny lub VPS.

  Za przekierowanie dome­ny lub sub­dome­ny na adres IP ser­w­era, w celu obsłu­gi strony inter­ne­towej, odpowia­da reko­rd o typ­ie A. Dzię­ki niemu ustaw­ić możesz parkowanie dome­ny, przekierowanie na posi­adany w nazwa.pl ser­w­er (w tym VPS) lub przekierowanie na ser­w­er zewnętrzny. Po włącze­niu Ręcznej kon­fig­u­racji DNS, w wartoś­ci­ach dwóch ist­nieją­cych reko­rdów A pojaw­ia się domyśl­nie adres IP, zgod­ny z doty­chcza­sowym przekierowaniem dome­ny.

  • Jeśli dom­e­na przekierowana była na usługę hostin­gową w nazwa.pl, w reko­r­dach A pojawi się adres IP tego ser­w­era, np. 85.128.128.99.

  • Jeżeli dom­e­na była zaparkowana lub przekierowana na adres URL, w wartoś­ci­ach reko­rdów A pojawi się domyśl­ny adres IP parkowa­nia dome­ny, czyli 85.128.128.104.

  Reko­rd A, w którego nazwie widoczny jest adres dome­ny poprzed­zony znakiem *., stanowi przekierowanie typu wild­card, dedykowane sub­domenom. Przy tak dodanym reko­rdzie, dowol­ny adres sub­dome­ny wpisany przed domeną główną kierował będzie na ten ser­w­er, którego adres IP zostanie w tym reko­rdzie określony. Doty­czy to również prze­drost­ka www przed domeną główną. Należy więc zdefin­iować ten sam adres IP w dwóch reko­r­dach o typ­ie A, dla dome­ny i dla dome­ny z *.

  Jeśli sub­dom­e­na o konkret­nym adresie kierować ma na inny ser­w­er, niż pozostałe, należy dodać osob­ny reko­rd bezpośred­nio dla niej. W celu przekierowa­nia dome­ny na inny adres IP, niż wskazany do tej pory, edy­tuj wartoś­ci aktu­al­nie dodanych reko­rdów A, wpisu­jąc w nich posi­adany adres IP, lub też usuń wcześniej dodane reko­rdy i dodaj je ponown­ie.

  Jeśli chcesz zaparkować domenę, wpisz w wartoś­ci obu reko­rdów A adres IP 85.128.128.104.

  WAŻNE! Dom­e­na głów­na kierować może jed­nocześnie wyłącznie na adres IP jed­nego ser­w­era. Usuń więc zbędne dla niej reko­rdy A .

 4. Uży­cie reko­r­du CNAME.

  Reko­rd ten służy do przyp­isa­nia sub­dome­nie adresu innej dome­ny lub sub­dome­ny. Może być również uży­wany do auto­ryza­cji zarządza­nia domeną na poczet usług zewnętrznych. W jego nazwie może znaleźć się jedynie adres sub­dome­ny utwor­zonej dla dome­ny, dla której jest dodawany. Jeśli dla adresu konkret­nej sub­dome­ny ist­nieje już reko­rd innego typu, nie będzie możli­woś­ci utworzenia dla niej reko­r­du CNAME i odwrot­nie. Jeżeli dla konkret­nej sub­dome­ny zostanie dodany reko­rd CNAME, nie będzie możli­woś­ci doda­nia dla niej innego reko­r­du, w tym również MX.

  W wartoś­ci reko­r­du należy wpisać adres dome­ny, lub sub­dome­ny, która ma zostać pow­iązana z defin­iowaną sub­domeną. Za pomocą tego reko­r­du ustaw­ić moż­na, np. przekierowanie pre­fik­su www dla dome­ny głównej, jeśli pozostałe sub­dome­ny zostały przekierowane na ser­w­er o innym adresie IP, niż ta wiodą­ca.

 5. Przekierowanie na adres URL – FRAME i REDIRECT.

  Gdy chcesz przekierować domenę na adres URL innej strony, przy jed­noczes­nym korzys­ta­niu z kont pocz­towych dla dome­ny, umieszc­zonych na ser­w­erze hostin­gowym w nazwa.pl, lub ser­w­erze zewnętrznym, możesz zdefin­iować jej odpowied­nie reko­rdy DNS. Po włącze­niu Ręcznej kon­fig­u­racji DNS dome­ny, domyśl­nie pojaw­ią się reko­rdy o typ­ie A, zaw­ier­a­jące adres IP doty­chcza­sowego ser­w­era, lub adres IP parkowa­nia dome­ny. Przekierowa­nia FRAME i REDIRECT nie będą dzi­ałały przy jed­noczes­nej obec­noś­ci reko­rdów A, w związku z tym przed ich skon­fig­urowaniem usuń najpierw z tabeli reko­rdów oba wpisy o typ­ie A. W tym celu, naciśnij czer­wony przy­cisk, po ich prawej stron­ie. Następ­nie, dodaj 2 nowe reko­rdy, klika­jąc zielony przy­cisk Dodaj kole­jny reko­rd, poniżej tabeli.

  W pier­wszym z nich wpisz w nazwie adres swo­jej dome­ny, wybierz typ reko­r­du REDIRECT (pełne przekierowanie) lub FRAME (ram­ka), a w wartoś­ci wpisz adres URL strony zewnętrznej, poprzed­zony pro­tokołem https:// lub http://. W drugim z kolei, aby praw­idłowa strona wyświ­et­lana była również po wpisa­niu www przed adresem dome­ny, w nazwie wpisz adres swo­jej wit­ryny z pre­fik­sem www; jako typ reko­r­du wybierz CNAME, a w wartoś­ci podaj ponown­ie adres swo­jej dome­ny, lecz bez www.

  Dodatkowo, aby pocz­ta dla dome­ny funkcjonowała praw­idłowo, wprowadź właś­ci­wą wartość reko­r­du MX. Jeśli kon­ta obsługi­wane będą na usłudze hostin­gowej lub na pakiecie pocz­towym w nazwa.pl, w wartoś­ci reko­r­du MX wprowadź iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era.

  Przykład­owa kon­strukc­ja takiego przekierowa­nia powin­na wyglą­dać następu­ją­co:

 6. Dodatkowe reko­rdy CAA.

  Dome­ny zare­je­strowane w nazwa.pl posi­ada­ją domyślne reko­rdy CAA upoważ­ni­a­jące wyłącznie zau­fanych Part­nerów nazwa.pl do wys­taw­ienia dla nich cer­ty­fikatów. Są to Cer­tum i Let’s Encrypt. Reko­rdów tych nie moż­na usunąć ani zmody­fikować, jest nato­mi­ast możli­wość doda­nia kole­jnych, upoważ­ni­a­ją­cych inne Urzędy Cer­ty­fikacji do wys­taw­ienia cer­ty­fikatu. Kliknij dwukrot­nie zielony przy­cisk Dodaj kole­jny reko­rd, wid­nieją­cy pod tabelą, aby dodać dwa reko­rdy.

  W nazwie obu wpisz adres dome­ny, jako typ wybierz CAA, a następ­nie w wartoś­ci, wpisz dane uzyskane od zewnętrznego Urzę­du Cer­ty­fikacji. Kon­strukc­ja wartoś­ci reko­rdów pozosta­je zawsze taka sama. Będzie różniła się jedynie adresem Urzę­du Cer­ty­fikacji. Powin­na zaw­ier­ać wpisy:

  0 issue “adres.urzędu”

  0 issuewild “adres.urzędu”

  Przykład­owy wygląd dodawanych reko­rdów:

 7. Zewnętrzne ser­w­ery DNS dla sub­dome­ny.

  W przy­pad­ku Ręcznej kon­fig­u­racji DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl, reko­rdy NS są dla niej domyśl­nie ustaw­ione na ser­w­ery DNS Any­cast nazwa.pl i nie ma możli­woś­ci ich zmi­any. Możli­we jest, nato­mi­ast, przekierowanie sub­dome­ny o konkret­nym adresie na zewnętrzne adresy DNS.

  W tym celu, dodaj min­i­mum dwa nowe reko­rdy, naciska­jąc zielony przy­cisk Dodaj kole­jny reko­rd, widoczny pod domeną. W ich nazwach wpisz adres przekierowywanej sub­dome­ny, wybierz typ reko­rdów NS, a w ich wartoś­ci wpisz kole­jne adresy DNS, uzyskane od zewnętrznego usłu­go­daw­cy. Przekierowanie sub­dome­ny na zewnętrzne ser­w­ery DNS jest wydele­gowaniem jej obsłu­gi w całoś­ci, z nazwa.pl do innego usłu­go­daw­cy. W związku z tym, jeśli dla przekierowywanej sub­dome­ny dodano wcześniej inne reko­rdy, usuń je przed wprowadze­niem reko­rdów NS.

  Upewnij się również, że po stron­ie nowego usłu­go­daw­cy, sub­dom­e­na została praw­idłowo skon­fig­urowana. Przykład­owy wygląd dodawanych reko­rdów:

 8. Reko­rd SRV.

  Reko­rd ten uży­wany jest na potrze­by różnych pro­tokołów inter­ne­towych. Jego skon­fig­urowanie może być niezbędne do uru­chomienia, w ramach posi­adanej dome­ny, usług takich jak, np. Team­S­peak, Skype for Busi­ness czy Office 365. Skład­nia takiego reko­r­du to:

  • w nazwie: _usługa._protokół.domena

  • w wartoś­ci: pri­o­ry­tet waga port cel

  Usłu­go­daw­cy poszczegól­nych usług, dla których niezbędne jest zdefin­iowanie reko­rdów SRV, udostęp­ni­a­ją na swoich stronach dane, jakie muszą znaleźć się we wpisach reko­rdów. Przed ich dodaniem, sprawdź zatem stronę właś­ci­wego usłu­go­daw­cy lub skon­tak­tuj się z nim bezpośred­nio, w celu uzyska­nia praw­idłowych i aktu­al­nych danych. Poniżej, kon­strukc­ja reko­rdów na przykładzie kon­fig­u­racji usłu­gi Microsoft Skype for Busi­ness.

  Dane wyma­gane:

  Praw­idłowa kon­strukc­ja reko­rdów na pod­staw­ie wyma­ganych danych:

  UWAGA! Pri­o­ry­tet zero wpisz dwukrot­nie, jako 0 0. Dla zachowa­nia spójnoś­ci stre­fy DNS, przy doda­niu reko­r­du SRV automaty­cznie utworzy się sub­dom­e­na wyższego poziomu. Przykład­owo, dla reko­r­du SRV _usługa._protokół.nazwadomeny.pl pow­stanie osob­ny reko­rd: protokół.domena.pl. Automaty­cznie dodaną sub­domenę możesz usunąć jedynie po wyka­sowa­niu wszys­t­kich sub­domen niższego poziomu. Ist­nieje nato­mi­ast możli­wość, aby zmienić typ reko­r­du oraz wartość automaty­cznie dodanej sub­dome­ny.

 9. Uży­cie reko­r­du TXT.

  Reko­rd zaw­ier­a­ją­cy infor­ma­c­je tek­stowe, może służyć, np. do wery­fikacji zarządza­nia domeną lub auto­ryza­cji wysył­ki pocz­ty w jej ramach. Każdy usłu­go­daw­ca, jeśli wyma­ga doda­nia reko­r­du TXT, powinien dostar­czyć dokładne infor­ma­c­je na tem­at jego wartoś­ci. W nazwie reko­r­du zawsze musi znaleźć się adres dome­ny lub jej sub­dome­ny.

  W reko­rdzie tego typu możesz skon­fig­urować, np. dodatkowy wpis dla ochrony SPF uwzględ­ni­a­ją­cy obsługę pocz­ty w google.com, lub też zwery­fikować domenę na potrze­by Google G‑Suite. Praw­idłowe i aktu­alne wartoś­ci reko­rdów uzyskaj bezpośred­nio od usłu­go­daw­cy Google.

  Aby zwery­fikować domenę oraz wysyłkę pocz­ty, koniecznie:

  • zmody­fikuj ist­nieją­cy reko­rd SPF, aby uwzględ­ni­ał on wysyłkę poprzez google.com:

  “v=spf1 mx a include:google.com ~“all”

  • dodaj reko­rd o przykład­owej wartoś­ci:

  google-site-verification=rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ

  W przy­pad­ku SPF, możesz edy­tować wpis w ist­nieją­cym, domyśl­nym reko­rdzie, lub usunąć go, a następ­nie dodać nowy. Reko­rd wery­fika­cyjny należy dodać naciska­jąc zielony przy­cisk Dodaj kole­jny reko­rd.

  WAŻNE! Praw­idłowe i aktu­alne wartoś­ci reko­rdów uzyskaj bezpośred­nio od Google.

 10. Reko­rd PTR.

  Jeśli dom­e­na przekierowana jest na adres IP ser­w­era zewnętrznego, skon­tak­tuj się z jego usłu­go­daw­cą, w celu uzyska­nia danych na potrze­by reko­r­du. W spraw­ie jego doda­nia w kon­fig­u­racji dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl, skon­tak­tuj się z naszym Dzi­ałem Tech­nicznym, pod adresem kontakt@nazwa.pl.

Pamię­taj!

 • Zmi­any w ręcznej kon­fig­u­racji DNS rób z rozwagą, zapoz­na­jąc się wcześniej z infor­ma­c­ja­mi na tem­at poszczegól­nych reko­rdów.
 • Wprowad­zone lub zmody­fikowane reko­rdy zawsze zapisuj, naciska­jąc przy­cisk ZATWIERDŹ na dole strony.
 • Efekt dzi­ała­nia reko­rdów widoczny będzie po cza­sie propa­gacji zmi­an w sieci.
 • W razie wąt­pli­woś­ci lub prob­lemów z reko­r­da­mi, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl, który dostęp­ny jest 24/7 pod numera­mi 22 454 48 10 (tel. komórkowe) lub 801 33 22 33 (tel. stacjonarne), a także pod adresem kontakt@nazwa.pl
Table of Contents