mod_rewrite

Czym jest moduł mod_rewrite i jak z niego korzystać?

Na hostin­gu nazwa.pl moż­na stan­dar­d­owo korzys­tać z mod­uł ser­w­era Apache, o nazwie mod_rewrite. Mod­uł ten służy do tworzenia „przy­jaznych” linków na stronach inter­ne­towych. Dzię­ki niemu, adresy poszczegól­nych pod­stron w wit­rynie, są łatwe do zapamię­ta­nia.

Kon­fig­u­rac­ja mod­ułu mod_rewrite pole­ga na utworze­niu w kat­a­logu strony pliku o nazwie .htac­cess, a następ­nie doda­niu do niego odpowied­nich dyrek­tyw dla ser­w­era. Jeśli dana strona posi­a­da już plik .htac­cess, może to oznaczać, że właś­ci­we reguły mod_rewrite zostały w nim wcześniej dodane. Jeżeli tak jest, kole­jne ustaw­ienia mod_rewrite należy wprowadz­ić w pliku .htac­cess poniżej ist­nieją­cych już tam wpisów.

Więcej infor­ma­cji na tem­at dyrek­tyw mod_rewrite zna­j­du­je się na stron­ie doku­men­tacji ser­w­er­ach Apache.

Przykład użycia dyrektywy mod_rewrite

Jeśli do budowy strony WWW został wyko­rzys­tany jak­iś gotowy szablon, w którym ścież­ka dostępu do galerii ma postać:

www.nazwadomeny.pl/phpfiles/modules/gallery/index.php

to dodanie odpowied­niej reguły mod_rewrite poz­woli na skróce­nie powyższego adresu do postaci:

www.nazwadomeny.pl/galeria

W naszym przykładzie, w pliku .htac­cess należy umieś­cić następu­ją­cy wpis:

RewriteEngine on
RewriteRule ^gale­ria$ /phpfiles/modules/gallery/index.php

UWAGA! Jeśli pojawi się prob­lem z dzi­ałaniem reguły, dodaj w pliku .htac­cess wpis:

Rewrite­Base /

Dyrek­ty­wa Rewrite­Base wyraźnie określa bazowy adres URL do kat­a­logu, od którego mają obow­iązy­wać reguły zawarte w pliku .htac­cess.

Table of Contents