Co to jest cache Redis i jak z niego skorzystać?

Co to jest cache Redis?

Redis, czyli Remote Dic­tio­nary Serv­er, to nowoczes­ny mag­a­zyn danych przyśpiesza­ją­cy dzi­ałanie ser­wisów WWW. Stwor­zony został w 2009 roku przez Sal­va­tore San­fil­ip­po. Znacznie szyb­sze dzi­ałanie ser­wisów opar­tych o bazy danych, takich jak Word­Press i PrestaShop spraw­iło, że Redis szy­bko zaczął zyski­wać coraz to więk­szą pop­u­larność. Gigan­ci, tacy jak GitHub i Insta­gram, były jed­ny­mi z pier­wszych przed­siębiorstw, które zaczęły z niego korzys­tać. Obec­nie Redis jest jed­ną z najczęś­ciej wybier­anych nierela­cyjnych baz danych.

Redis doskonale sprawdza się przy cache’owaniu danych. Dzię­ki temu, że dane zapisy­wane są w pamię­ci RAM, a nie na dyskach, umożli­wia on uzyskanie dostępu do określonej infor­ma­cji, a nawet ich edy­cję, bez koniecznoś­ci przetwarza­nia całego zbioru danych. Zapew­nia to naty­ch­mi­as­tową odpowiedź z bazy, nawet przy mil­ionach zapy­tań na sekundę.

Mechan­im Redis jest dostęp­ny na usłu­gach hostin­gowych nazwa.pl, lecz nie jest domyśl­nie włąc­zony. Aby go włączyć, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu:

  • prze­jdź do zakład­ki Bazy danychRedis, Mem­cached (1);
  • zaz­nacz check­box przy opcji włącz (2), w sekcji doty­czącej Redis;
  • przepisz lub skopi­uj dane kon­fig­u­ra­cyjne niezbędne do połączenia (3);
  • kliknij odnośnik ustaw hasło (4) i nadaj hasło dostępowe;
  • kliknij przy­cisk Zapisz (5), aby zmi­any zostały zachowane.

Do praw­idłowego dzi­ała­nia mech­a­niz­mu Redis w aplikacji PrestaShop, konieczne będzie sko­rzys­tanie z dodatkowych wty­czek. Moż­na odnaleźć je w kat­a­logu dodatków aplikacji PrestaShop.

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydaw­cą rozsz­erzeń do aplikacji PrestaShop. W związku z powyższym, ich insta­lację przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność. Zale­camy, aby przed rozpoczę­ciem insta­lacji wykon­ać pełną kopię zapa­sową plików i baz danych ze swo­jego ser­w­era oraz sprawdz­ić, czy instalowana wer­s­ja rozsz­erzenia jest kom­paty­bil­na z wer­sją aplikacji PrestaShop, jaką posi­adasz.

Po zain­stalowa­niu wty­cz­ki, koniecz­na będzie właś­ci­wa jej kon­fig­u­rac­ja. Dane niezbędne do połączenia odnaleźć moż­na w pan­elu Active.admin ser­w­era, przy opcji włączenia funkcji Redis na ser­w­erze.

UWAGA! Mag­a­zyn danych Redis do praw­idłowej pra­cy wyma­ga PHP w wer­sji 7.3 lub wyższej. Jeśli na ser­w­erze ustaw­iono PHP w wer­sji niższej niż 7.3, korzys­tanie z mag­a­zynu danych Redis nie będzie możli­we. W takim przy­pad­ku, poprzez pan­el zarządza­nia ser­w­erem Active.admin, należy dokon­ać zmi­anę wer­sji PHP na kom­paty­bil­ną z Redis (Sprawdź: Zmi­ana wer­sji PHP na ser­w­erze).

Table of Contents