Kod autoryzujący

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Kod autoryzujący

Kod auto­ryzu­ją­cy jest zestawem znaków, którego wygen­erowanie potwierdza dostęp do konkret­nego Pan­elu Klien­ta. Ze wzglę­du na ściśle przestrze­ganą ochronę danych Klien­tów nazwa.pl, podanie kodu jest niezbędne w przy­pad­ku chę­ci uzyska­nia poufnych infor­ma­cji o posi­adanych usłu­gach, ich kon­fig­u­racji, ter­mi­nach płat­noś­ci lub danych oso­by kon­tak­towej. Jest on wyma­gany również dla potwierdzenia dys­pozy­cji doty­czącej danych lub usług.

Aby wygen­erować kod auto­ryzu­ją­cy, prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Two­je danekod auto­ryzu­ją­cy, wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta (1), którym nastąpiło zal­o­gowanie, a następ­nie kliknij przy­cisk Generuj kod (2).

Na nowej stron­ie zobaczysz wygen­erowany kod, składa­ją­cy się najczęś­ciej z sześ­ciu cyfr.

Jest on ważny wyłącznie przez godz­inę, a więc unikaj jego gen­erowa­nia „na zapas”. W tym zasie możesz wyko­rzys­tać go wielokrot­nie do uzyska­nia poufnych infor­ma­cji lub potwierdzenia dys­pozy­cji. Kod należy wygen­erować w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl lub w trak­cie kon­tak­tu poprzez LiveChat.

WAŻNE! Pamię­taj, aby nie przekazy­wać kodu auto­ryzu­jącego osobom nieza­u­fanym.

Table of Contents