Oszustwa i nadużycia

W związku z otrzymy­waniem od naszych Klien­tów syg­nałów doty­czą­cych prób pod­szy­wa­nia się pod nazwa.pl lub wyko­rzysty­wa­nia braku doświad­czenia Klien­tów, przed­staw­iamy kil­ka przykładów najczęst­szych prób oszustw oraz nadużyć, z jaki­mi spotkali się nasi Klien­ci.

 1. Zmi­ana firmy fak­tu­ru­jącej / fir­ma „współpracu­ją­ca” z nazwa.pl

  Częs­to otrzy­mu­je­my syg­nały, że do naszych Klien­tów dzwonią firmy przed­staw­ia­jące się jako „współpracu­jące” z nazwa.pl lub „reprezen­tu­jące” nazwa.pl, a także innych szanowanych na rynku rejes­tra­torów. Firmy te, nierzad­ko wprowadza­ją Klien­ta w błąd, namaw­ia­jąc do trans­feru dome­ny i sugeru­jąc, że przenosiny oznacza­ją wyłącznie zmi­anę firmy wys­taw­ia­jącej fak­tu­ry. Co więcej, bard­zo częs­to ta for­ma oszust­wa połąc­zona jest z przed­staw­ie­niem „atrak­cyjnej” ofer­ty cenowej.

  Przy­pom­i­namy, że trans­fer dome­ny oznacza zmi­anę rejes­tra­to­ra, który w Państ­wa imie­niu wykonu­je obsługę admin­is­tra­cyjną wobec NASK i innych rejestrów. Zan­im zde­cy­du­ją Państ­wo o doko­na­niu prze­niesienia dome­ny, radz­imy bard­zo dokład­nie sprawdz­ić opinie na tem­at prze­j­mu­jącego rejes­tra­to­ra, ponieważ w tej relacji, zau­fanie powin­no odgry­wać ogrom­ną rolę.

  Jed­nocześnie, w przy­pad­ku otrzy­ma­nia takiego tele­fonu od rzekomego przed­staw­iciela „współpracu­jącego” lub „reprezen­tu­jącego” nazwa.pl, zachę­camy do kon­tak­tu z naszym Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta, w celu wery­fikacji.

 2. Atrak­cyjne” ofer­ty

  Pułap­ką dla Klien­tów mogą być także tzw. bard­zo atrak­cyjne cenowo ofer­ty, które pomi­mo że częs­to są legalne i zgodne z prawem, to mogą mieć przykre kon­sek­wenc­je. Ofer­ty takie najczęś­ciej składane są tele­fon­icznie, a pod­czas roz­mowy, niczego nie świadomy Klient, udziela pełnomoc­nictw, które później, bez jego wiedzy i pełnej akcep­tacji, wyko­rzysty­wane są do trans­feru dome­ny do innego Rejes­tra­to­ra.

  Przed sko­rzys­taniem z takiej ofer­ty, warto skon­tak­tować się z nazwa.pl, gdyż zmi­ana rejes­tra­to­ra dome­ny w takim wypad­ku, może pociągnąć za sobą prob­le­my z dzi­ałaniem usłu­gi, a nawet brak możli­woś­ci zarządza­nia domeną, czy też brak dostępu do pro­fesjon­al­nego wspar­cia, jakie ofer­u­je­my w nazwa.pl

 3. Pra­wo pier­wszeńst­wa do nazwy dome­ny

  Bard­zo częsty przy­padek, który skierowany jest przede wszys­tkim do tych mniej doświad­c­zonych Klien­tów, pole­ga na kon­tak­cie z Abo­nen­tem, najczęś­ciej wykony­wanym tele­fon­icznie, i zapro­ponowa­niu mu odpowied­ni­ka posi­adanej już dome­ny z innym rozsz­erze­niem. Jako powód kon­tak­tu podawane jest z reguły zain­tere­sowanie taką domeną przez inny pod­miot. Oso­ba dzwonią­ca zapew­nia, że kon­tak­tu­je się, aby pomi­mo zain­tere­sowa­nia domeną przez inny pod­miot dać Abo­nen­towi możli­wość jej zare­je­strowa­nia. Zazwyczaj, cena za rejes­trację takiej dome­ny jest bard­zo wyso­ka.

  W takim przy­pad­ku, najlepiej skon­tak­tować się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl. Zazwyczaj, ofer­owana dom­e­na jest wol­na do rejes­tracji i moż­na to zro­bić za pośred­nictwem nazwa.pl w dużo niższej cenie – przy założe­niu oczy­wiś­cie, że dana dom­e­na jest potrzeb­na. Jed­nocześnie sugeru­je­my, odpowied­nio wcześniejsze, najlepiej już na początku prowadzenia firmy, zabez­piecze­nie swo­jej nazwy w najpop­u­larniejszych rozsz­erzeni­ach, takich jak .pl, .com.pl, .eu czy też .com, u najwięk­szych rejes­tra­torów, w tym nazwa.pl. Utrzy­manie tych domen w pier­wszym roku jest częs­to bezpłatne lub związane z bard­zo niewielki­mi kosz­ta­mi.

 4. Ofer­ta na „Pro­formie”

  Kole­jną pop­u­larną for­mą „nacią­ga­nia” Klien­tów jest wysyłanie ofert łudzą­co przy­pom­i­na­ją­cych pro­formy na przedłuże­nie lub zamówie­nie usłu­gi. Najczęś­ciej ofer­ta doty­czy zare­je­strowa­nia nowej dome­ny z przekierowaniem na domenę już zare­je­strowaną w nazwa.pl. Cena w tym przy­pad­ku również jest bard­zo zbliżona do ceny za przedłuże­nie dome­ny w nazwa.pl. Aby ustrzec się przed taki­mi oszust­wa­mi, najlepiej jest bard­zo dokład­nie sprawdzać otrzymy­wane ofer­ty lub skon­tak­tować się z nazwa.pl w celu wery­fikacji. Przy­pom­i­namy jed­nocześnie, że pro­formy gen­erowane przez nazwa.pl zawsze zaw­ier­a­ją kom­pletne dane naszej spół­ki.

  Lista wys­taw­ionych przez nazwa.pl pro­form na przedłuże­nie posi­adanych usług, zna­j­du­je się w Pan­elu Klien­ta, w którym dana usłu­ga jest zare­je­strowana, w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci. Warto więc sprawdz­ić właś­ci­wy Pan­el Klien­ta, czy rzeczy­wiś­cie otrzy­mana pro­for­ma została wys­taw­iona przez nazwa.pl.

  W Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Two­je danezmi­ana danych (1), znaleźć moż­na również praw­idłowy i aktu­al­ny numer rachunku bankowego (2), na który należy dokony­wać opłat za usłu­gi zare­je­strowane w danym Pan­elu. Warto więc, przed doko­naniem płat­noś­ci, porów­nać numer kon­ta wid­nieją­cy na otrzy­manej pro­formie, z numerem kon­ta wid­nieją­cym w Pan­elu Klien­ta.

  W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci co do pochodzenia otrzy­manej pro­formy, zachę­camy do kon­tak­tu z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl.

  Przykład pro­formy nie wys­taw­ionej przez nazwa.pl:

 5. Pro­for­ma spakowana w pliku .zip

  Co raz częś­ciej moż­na się spotkać z próbą wyłudzenia pole­ga­jącą na otrzy­ma­niu, na adres e‑mail, pro­formy spakowanej w pliku .zip. Taka wiado­mość e‑mail łudzą­co przy­pom­i­na wiado­moś­ci przesyłane przez nazwa.pl lub innych rejes­tra­torów domen.

  Dzi­ałanie takie jest bard­zo niebez­pieczne, ponieważ częs­to jego następst­wem jest nie tylko utra­ta pieniędzy, ale także zawiru­sowanie kom­put­era, na którym roz­pakowany zostanie plik .zip, a to w rezulta­cie może prowadz­ić do utraty wrażli­wych danych przetrzymy­wanych na kom­put­erze, w szczegól­noś­ci danych dostępowych do rachunków bankowych obsługi­wanych na danym sprzę­cie. Pamię­taj, nazwa.pl nigdy nie wysyła pro­form w formie spakowanych plików .zip lub .rar. Pro­formy wysyłane są wyłącznie w postaci odd­ziel­nych plików .pdf.

  Przykład takiej fałszy­wej wiado­moś­ci doty­czącej płat­noś­ci:

  W przy­pad­ku otrzy­ma­nia takiej wiado­moś­ci, zde­cy­dowanie odradza­my otwieranie pliku do niej dołąc­zonego.

 6. Ofer­ta w SMS

  Kole­jnym przykła­dem naduży­cia jest przesyłanie na fir­mowe numery tele­fonów komórkowych wiado­moś­ci SMS sugeru­ją­cych, że zbliża się ter­min wygaśnię­cia dome­ny. Częs­to, w poś­piechu, nie doczy­tu­je­my, że infor­ma­c­ja nie doty­czy dome­ny, którą fir­ma real­nie posi­a­da, np. z rozsz­erze­niem .pl, ale odpowied­ni­ka tej dome­ny z zupełnie inną końcówką, np. .eu czy .com.pl. Podob­ne przy­pad­ki częs­to opisy­wane są w prasie i na łamach inter­ne­towych por­tali branżowych.

  W takiej sytu­acji, zan­im dokon­a­ją Państ­wo płat­noś­ci, zwłaszcza na rzecz firmy, której Państ­wo nie zna­ją, zachę­camy do wery­fikacji, jakie dome­ny fak­ty­cznie Państ­wo posi­ada­ją. W przy­pad­ku domen zare­je­strowanych w nazwa.pl, w każdej chwili ist­nieje możli­wość zal­o­gowa­nia do Pan­elu Klien­ta i zwery­fikowa­nia listy domen widocznych w zakład­ce Moje usłu­giDome­ny.

  Przykład fałszy­wej wiado­moś­ci SMS:

 7. Ofer­ta na odnowie­nie dome­ny

  Wiado­mość e‑mail w języku ang­iel­skim, doty­czą­ca „wygaśnię­cia ofer­ty”, to coraz częst­sza meto­da wyłudza­nia opłat za rzekome przedłuże­nie ważnoś­ci dome­ny. Tem­at i treść wiado­moś­ci sugeru­ją, że jest ona przy­pom­nie­niem o wygaśnię­ciu dome­ny i wezwaniem do zapłaty. W rzeczy­wis­toś­ci, jest to ofer­ta doty­czą­ca usłu­gi pozy­cjonowa­nia, które nigdy nie było objęte zamówie­niem.

  Przy­pad­ki tej metody oszust­wa doty­czą najczęś­ciej domen glob­al­nych, czyli tych z rozsz­erze­niem .com, .biz, .org, .net i .info. Ze wzglę­du na widoczność daty wygaśnię­cia domen w rejes­tra­ch WHOIS, nie moż­na wyk­luczyć, że pró­by wyłudzenia będą wys­tępowały w odniesie­niu do innych domen.

  Mając na uwadze powyższy sposób, zale­camy zachowanie czu­jnoś­ci i przy­pom­i­namy, że nazwa.pl nie korzys­ta z pośred­nict­wa innych firm do wysyła­nia powiadomień o wygaśnię­ciu usług. Nie są one również wysyłane w języku ang­iel­skim.

  Przykład­owa, fałszy­wa wiado­mość e‑mail:

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci, również w zakre­sie pochodzenia otrzymy­wanych powiadomień o płat­noś­ci­ach, czy też ter­mi­nach ważnoś­ci usług, zachę­camy do kon­tak­tu z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta.

Table of Contents