Jak rozpoznać czy połączenie z serwerem jest szyfrowane?

Infor­ma­c­je o szyfrowanym połącze­niu, pomiędzy użytkown­ikiem a ser­w­erem, widoczne są w pasku adresu przeglą­dar­ki. Pod­sta­wowy znacznik, pozwala­ją­cy na stwierdze­nie, że dane połącze­nie inter­ne­towe jest szyfrowane, to sym­bol zamkniętej kłód­ki obok adresu strony www. W zależnoś­ci od uży­wanej przeglą­dar­ki inter­ne­towej, a także sposobu wal­i­dacji cer­ty­fikatu SSL, dla połączeń szyfrowanych, oprócz sym­bolu kłód­ki, przed adresem wyświ­et­lana jest również infor­ma­c­ja o pro­tokole https.

Po kliknię­ciu w sym­bol kłód­ki, widoczny w pasku adresu przeglą­dar­ki, możesz uzyskać szczegółowe infor­ma­c­je o cer­ty­fika­cie SSL, zabez­piecza­ją­cym połącze­nie z daną wit­ryną.

Table of Contents