Jaki rodzaj serwera poczty przychodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

 

Artykuł prezen­tu­je pod­sta­wowe różnice ist­niejące między pro­tokoła­mi IMAP i POP3, odpowiedzial­ny­mi za komu­nikację e‑mail w Internecie.

Instrukc­je opisu­jące sposo­by kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych, dostęp­ne są pod adresem:

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych.

Każdy pro­gram kom­put­erowy, który jest przez­nac­zony do obsłu­gi skrzynek pocz­ty elek­tron­icznej, może pobier­ać wiado­moś­ci z ser­w­era pocz­towego za pomocą jed­nego z dwóch pro­tokołów: IMAP lub POP.

 

IMAP (IMAP4) to pro­tokół pole­cany w przy­pad­ku korzys­ta­nia ze skrzyn­ki e‑mail na wielu urządzeni­ach i/lub przez kilku użytkown­ików. Zmi­any (m.in. oznacze­nie wiado­moś­ci, odpowiedź, usunię­cie lub przekazanie wiado­moś­ci) wyko­nane na jed­nym urządze­niu (w jed­nym pro­gramie pocz­towym) są automaty­cznie syn­chro­ni­zowane z ser­w­erem i sta­ją się widoczne na innych urządzeni­ach, a także w web­mailu poczta.nazwa.pl.

Pro­gram pocz­towy obsługu­ją­cy skrzynkę e‑mail z uży­ciem pro­tokołu IMAP pobiera z ser­w­era wyłącznie nagłów­ki wiado­moś­ci. Dopiero, gdy użytkown­ik chce odczy­tać daną wiado­mość, z ser­w­era zosta­je pobrana jej treść oraz ewen­tu­alne załączni­ki. Z tego wzglę­du należy pamię­tać, że w cza­sie pra­cy z pro­gramem pocz­towym wyko­rzys­tu­ją­cym pro­tokół IMAP wyma­gane jest nieprz­er­wane połącze­nie z Inter­netem (ze wzglę­du na wspom­ni­aną kwest­ię automaty­cznej syn­chro­niza­cji danych klient ↔ ser­w­er). Wybór pro­tokołu IMAP do obsłu­gi pocz­ty e‑mail jest rekomen­dowany przez nazwa.pl

 

POP (POP3) to pro­tokół, który nie zapew­nia syn­chro­niza­cji między urządze­niem a ser­w­erem. W pro­tokole POP3 pro­gram pocz­towy, tworzy lokalną kopię pobranych z ser­w­era wiado­moś­ci (ale tylko ze skrzyn­ki odbior­czej). Opcjon­al­nie, ist­nieje możli­wość skon­fig­urowa­nia w pro­gramie pocz­towym zasady pozostaw­ia­nia pobranych uprzed­nio wiado­moś­ci na ser­w­erze. Lokalne usunię­cie wiado­moś­ci w pro­gramie pocz­towym nie powodu­je usunię­cia tych wiado­moś­ci na ser­w­erze (brak automaty­cznej syn­chro­niza­cji klient ↔ ser­w­er). W zależnoś­ci od ustaw­ień, wiado­moś­ci pobrane na kom­put­er mogą być od razu ska­sowane z ser­w­era. Pozwala to na zre­dukowanie przestrzeni dyskowej zajętej przez kon­to e‑mail na ser­w­erze.

W przy­pad­ku korzys­ta­nia ze skrzyn­ki e‑mail skon­fig­urowanej przy uży­ciu pro­tokołu POP3 na kilku kom­put­er­ach, zmi­any dokony­wane na wiado­moś­ci­ach będą widoczne na jed­nym z nich – na tym, na którym te zmi­any wprowad­zono. W przy­pad­ku ode­bra­nia wiado­moś­ci e‑mail zaw­ier­a­jącej załącznik o dużym rozmi­arze, konieczne będzie pobranie całej wiado­moś­ci, przed jej ewen­tu­al­nym usunię­ciem z ser­w­era. Korzys­tanie z Inter­ne­tu mobil­nego, powodu­je znaczne zuży­cie lim­i­tu trans­feru danych.

Table of Contents