phpPgAdmin

phpP­gAd­min to aplikac­ja służą­ca do zarządza­nia baza­mi danych Post­greSQL. Obsłu­ga aplikacji odby­wa się poprzez stronę WWW https://pgsql.nazwa.pl/. Dzię­ki aplikacji phpP­gAd­min możesz w wygod­ny sposób pra­cow­ać z bazą danych, tworząc i edy­tu­jąc tabele, reko­rdy czy wykonu­jąc kwerendy. Kom­plet­na doku­men­tac­ja pro­gra­mu dostęp­na jest po zal­o­gowa­niu na stron­ie https://pgsql.nazwa.pl. W niniejszym artykule przed­staw­ione zostaną najważniejsze funkc­je phpP­gAd­min.

Logowanie

Aby zal­o­gować się do phpP­gAd­min, wejdź na stronę https://pgsql.nazwa.pl/ (1), wpisz nazwę użytkown­i­ka przyp­isanego do danej bazy i pow­iązane z nim hasło (2), a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie użytkown­ika­mi baz danych

Okno aplikacji podzielone jest na dwie główne częś­ci:

  • po lewej stron­ie zna­j­du­je się menu zarządza­nia bazą;
  • po prawej stron­ie zna­j­du­je się główne okno pro­gra­mu, w którym wyświ­et­lana jest zawartość tabeli, a także opc­je zarządza­nia całą bazą.

Po zal­o­gowa­niu do pro­gra­mu wyświ­et­lana jest lista utwor­zonych baz danych. Możesz prze­jść do edy­cji bazy lub utworzyć nową.

Po kliknię­ciu w logo phpP­gAd­min, zna­j­du­jące się w lewym górnym rogu okna, wyświ­et­lona zosta­je zakład­ka Wprowadze­nie, zaw­ier­a­ją­ca ustaw­ienia języ­ka i domyśl­nego wyglą­du, wer­sję pro­gra­mu i PHP ustaw­ionego na ser­w­erze, a także odnośni­ki do stron ze szczegółową doku­men­tacją doty­czącą pro­gra­mu.

UWAGA! Przed wykony­waniem zmi­an bezpośred­nio w bazie danych, zale­cane jest wyko­nanie jej kopii.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie bazą danych

 

Table of Contents