Czy można dokonać zmianę daty terminu płatności za usługę?

Pro­formy gen­erowane są na 10 dni przed końcem ważnoś­ci każdej z usług. Ich wysył­ka jest real­i­zowana zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi w Pan­elu Klien­ta – w formie PDF na kon­tak­towy adres e‑mail lub w wer­sji drukowanej, pocztą trady­cyjną (na adres kore­spon­den­cyjny firmy).

Na kon­tak­towy adres e‑mail wysyłane są również przy­pom­nienia, o zbliża­ją­cym się ter­minie zapłaty pro­form. Mogą być one również przesyłane poprzez wiado­mość SMS.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Kiedy otrzy­mam przy­pom­nie­nie o wygasa­niu usłu­gi?
WIĘCEJ INFORMACJI:    Co zaw­iera przy­pom­nie­nie o wygasa­niu usłu­gi?

Każ­da z usług posi­a­da z góry określoną datę ważnoś­ci. Jest ona jed­nocześnie ostate­cznym ter­minem płat­noś­ci za usługę, aby uniknąć jej zablokowa­nia. Nie ma możli­woś­ci zmi­any daty ter­minu płat­noś­ci za usługę. W przy­pad­ku nieod­no­towa­nia płat­noś­ci za jej przedłuże­nie, po upłynię­ciu daty ważnoś­ci, zosta­je ona zablokowana, do cza­su wniesienia opłaty lub całkowitego wygaśnię­cia, określonego reg­u­lam­i­na­mi usług.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Czy jest obow­iązek odnaw­ia­nia ważnoś­ci usług?

Datę ważnoś­ci poszczegól­nych usług możesz zwery­fikować w każdej chwili w Pan­elu Klien­ta. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi, a następ­nie wybierz kole­jną zakład­kę, w zależnoś­ci od rodza­ju posi­adanej usłu­gi, dla której chcesz sprawdz­ić ważność.

Każ­da, ze zna­j­du­ją­cych się tu zakładek, zaw­iera listę posi­adanych usług danego rodza­ju. Wśród wid­nieją­cych infor­ma­cji, zna­jdziesz kolum­nę Data wygaśnię­cia / Data ważnoś­ci, w której sprawdzisz datę dla każdej usłu­gi. Przykład­owo, po wybra­niu zakład­ki Moje usłu­giHost­ing, wyświ­et­lona zostanie lista posi­adanych ser­w­erów hostin­gowych.

Table of Contents