Uruchomienie CMS WordPress na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 • Pomoc
 • CloudHosting
 • Uruchomienie CMS WordPress na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 

Autoinstalator aplikacji w nazwa.pl – czym jest i jak z niego skorzystać?

Na ser­w­er­ach nazwa.pl udostęp­niony jest Autoin­sta­la­tor skryp­tów, który pozwala na zau­tomaty­zowane uru­chomie­nie bard­zo wielu różnego rodza­ju aplikacji webowych. Ilość aplikacji dostęp­nych w Autoin­sta­la­torze zależy od opcji posi­adanego ser­w­era.

Sam Autoin­sta­la­tor dostęp­ny jest z poziomu pan­elu zarządza­nia ser­w­erem Active.admin. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, Autoin­sta­la­tor moż­na uru­chomić na dwa sposo­by:

 • poprzez zakład­kę Aplikac­jeDodaj aplikac­je (1);
 • przez odnośnik dodaj (2), widoczny na głównej stron­ie pan­elu Active.admin.

W obu przy­pad­kach, wyświ­et­lone zostaną pro­ponowane, najpop­u­larniejsze dostęp­ne aplikac­je webowe. Jeśli aplikac­ja, którą chcesz zain­stalować, zna­j­du­je się wśród nich, wystar­czy kliknąć na jej ikonę, aby rozpocząć pro­ces insta­lacji. Jeżeli nato­mi­ast wśród pro­ponowanych aplikacji nie ma tej, którą chcesz zain­stalować, kliknij na przy­cisk Prze­jdź do aplikacji, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu, aby wyświ­etlić wszys­tkie dostęp­ne opc­je.

W nowej kar­cie przeglą­dar­ki wyświ­et­lony zostanie pan­el aplikacji.

WAŻNE! Jeśli po naciśnię­ciu przy­cisku Prze­jdź do aplikacji nie zostanie otwarta nowa kar­ta lub okno przeglą­dar­ki, sprawdź jej ustaw­ienia i opc­je blokowa­nia wyskaku­ją­cych okien. Zezwól stron­ie admin.nazwa.pl na wywołanie wyskaku­ją­cych okien.

Po lewej stron­ie pan­elu zna­j­du­je się lista dostęp­nych na ser­w­erze aplikacji, podzielona tem­aty­cznie, wg ich przez­naczenia. Powyżej listy umieszc­zono pole wyszuki­wa­nia, dzię­ki które­mu możesz sprawdz­ić, czy poszuki­wana aplikac­ja jest możli­wa do zain­stalowa­nia.

W prawym górnym rogu zna­j­du­ją się ikony, dzię­ki którym możli­we jest poruszanie się pomiędzy funkc­ja­mi Autoin­sta­la­to­ra:

 • Prze­jdź do pan­elu sterowa­nia – wyświ­etle­nie głównej strony Autoin­sta­la­to­ra;
 • Dema skryp­tu – wyświ­etle­nie listy dostęp­nych wer­sji demon­stra­cyjnych aplikacji, z podzi­ałem na kat­e­gorie tem­aty­czne;
 • Oce­na skryp­tu – lista ocen wskazanej aplikacji;
 • Wszys­tkie insta­lac­je – lista aplikacji aktu­al­nie zain­stalowanych na ser­w­erze;
 • Lista zadań – lista zadań wykony­wanych w Autoin­sta­la­torze;
 • Edy­tuj ustaw­ienia – wybór wer­sji językowej Autoin­sta­la­to­ra, określe­nia stre­fy cza­sowej i zaz­nacze­nie sposobu sor­towa­nia domen przy insta­lacji;
 • Back­up i przy­wracanie – lista utwor­zonych kopii zapa­sowych aplikacji, z możli­woś­cią ich przy­wróce­nia lub usunię­cia;
 • Ustaw­ienia E‑mail – edy­c­ja adresu służącego do otrzymy­wa­nia powiadomień, a także wybór rodza­ju powiadomień;
 • Pomoc i obsłu­ga tech­nicz­na – lista najczęś­ciej zadawanych pytań doty­czą­cych Autoin­sta­la­to­ra
 • Wyloguj – wyl­o­gowanie z Autoin­sta­la­to­ra, powrót do pan­elu Active.admin.

W środ­kowej częś­ci zna­j­du­je się wykaz pro­ponowanych, najczęś­ciej uży­wanych aplikacji, a powyżej nich, zna­j­du­ją się trzy dodatkowe przy­cis­ki:

 • Insta­lac­je – wykaz zain­stalowanych aplikacji, zaw­ier­a­ją­cy link kieru­ją­cy na stronę wyko­naną w danej z nich, ikonę Admi­na, kieru­jącą na adres logowa­nia do zaplecza danej aplikacji, datę insta­lacji, wer­sję, a także ikony pozwala­jące na wyko­nanie back­upu oraz usunię­cie i edy­cję szczegółów danej aplikacji;
 • Przedawnione insta­lac­je – wykaz aplikacji, które wyma­ga­ją aktu­al­iza­cji;
 • Back­upy – wykaz wyko­nanych kopii zapa­sowych.

Po wskaza­niu kur­sorem ikony danej aplikacji, pojaw­ią się dodatkowe opc­je:

 • Instaluj – przekierowu­je bezpośred­nio do insta­lacji aplikacji;
 • Demo – umożli­wia podgląd wer­sji demon­stra­cyjnej, jeśli jest ona dostęp­na;
 • Przegląd – pozwala na zapoz­nanie się z opisem aplikacji, listą jej funkcji, opini­a­mi i oce­na­mi użytkown­ików.
Przygotowanie domeny do instalacji aplikacji

Przed rozpoczę­ciem insta­lacji aplikacji, należy zwery­fikować ustaw­ienia ser­w­era i dome­ny, aby mogła ona zostać praw­idłowo wyko­nana.

 1. Sprawdź w pan­elu Active.admin czy na ser­w­erze ustaw­iono wystar­cza­jącą zarez­er­wowaną powierzch­nię dyskową. Zwięk­sz ją w razie koniecznoś­ci (Sprawdź: Zarządzanie powierzch­nią dyskową).
 2. Upewnij się, w pan­elu Active.admin, że na ser­w­erze zna­j­du­je się wystar­cza­ją­ca ilość wol­nego miejs­ca do utworzenia nowej bazy danych (Sprawdź: Wyko­rzys­tanie usłu­gi).
 3. Zwery­fikuj w Pan­elu Klien­ta czy dom­e­na została praw­idłowo przekierowana na usługę ser­w­era, a także czy od chwili ustaw­ienia kon­fig­u­racji dome­ny minął czas jej propa­gacji (Sprawdź: Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny).
 4. Upewnij się, że dom­e­na została praw­idłowo dodana do ser­w­era w pan­elu Active.admin, a także czy zostało ustaw­ione jej przekierowanie na praw­idłowy kat­a­log. Pamię­taj, że kat­a­log musi być pusty.
  • Ustaw przekierowanie dome­ny na kat­a­log główny, aby w trak­cie insta­lacji aplikacji utworzyć nowy kat­a­log dla plików strony lub

  • utwórz nowy kat­a­log na ser­w­erze i przekieruj na niego domenę, aby aplikac­ja została zain­stalowana w wybranym wcześniej fold­erze, bez koniecznoś­ci tworzenia go w trak­cie insta­lacji aplikacji.

  UWAGA! Jeżeli dom­e­na, pod którą ma być dostęp­na strona, jest obec­nie przekierowana na aplikację Wiz­ytówka (w pan­elu Active.admin wid­nieje jej przekierowanie na kat­a­log _wizytowka_/public), koniecznie zmień kat­a­log docelowy dome­ny przed inta­lacją aplikacji! Nie należy instalować żad­nych aplikacji w kat­a­logu aplikacji Wiz­ytówka Inter­ne­towa (_wizytowka_/public), gdyż jest to fold­er zarez­er­wowany tylko dla niej. Przeprowadzane co jak­iś czas aktu­al­iza­c­je aplikacji Wiz­ytówka Inter­ne­towa spowodu­ją usunię­cie lub pod­mi­anę plików strony zna­j­du­jącej się w tym kat­a­logu, a co za tym idzie, spowodu­ją zaprzes­tanie dzi­ała­nia aplikacji Word­Press oraz utratę treś­ci stron.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak umieś­cić kil­ka stron na jed­nym ser­w­erze?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak dodać obsługę nowej dome­ny w na ser­w­erze?

WAŻNE! Jeśli po wcześniejszym zal­o­gowa­niu do Autoin­sta­la­to­ra chcesz wykon­ać dowolne dodatkowe zmi­any w pan­elu Active.admin ser­w­era, np. zmi­anę kat­a­logu dome­ny, zwięk­sze­nie powierzch­ni dyskowej, dodanie innej dome­ny dla insta­lacji aplikacji itp., koniecznie wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra poprzez ikonę Wyloguj w prawym górnym jego rogu, wykon­aj wszys­tkie konieczne zmi­any w pan­elu Active.admin i ponown­ie wywołaj Autoin­sta­la­tor.

W chwili otwar­cia Autoin­sta­la­to­ra, pobiera on kon­fig­u­rację ser­w­era taką, jaka w tym momen­cie ist­nieje. Wyko­nanie zmi­an w pan­elu Active.admin nie zostanie uwzględ­nione w Autoin­sta­la­torze, do cza­su wyl­o­gowa­nia się z niego i ponownego jego wywoła­nia.

Uruchomienie CMS WordPress na serwerze z użyciem Autoinstalatora skryptów

Aby zain­stalować aplikację Word­Press na ser­w­erze hostin­gowym nazwa.pl, prze­jdź do Autoin­sta­la­to­ra aplikacji w pan­elu Active.admin, a następ­nie:

 • wyszukaj aplikację w wyszuki­warce (1), widocznej po lewej stron­ie, a następ­nie kliknij w jej nazwę (2) lub
 • wskaż kur­sorem ikonę aplikacji, widoczną w środ­kowej częś­ci strony, i wybierz opcję Instaluj lub
 • kliknij bezpośred­nio w ikonę aplikacji, widoczną w środ­kowej częś­ci strony, a następ­nie, w wyświ­et­lonym oknie przeglą­du aplikacji, kliknij jeden z przy­cisków Instaluj.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz insta­lacji aplikacji Word­Press. Jest on podzielony na kil­ka sekcji, zaw­ier­a­ją­cych poszczególne opc­je:

 1. Insta­lac­ja opro­gramowa­nia
  • Wybierz pro­tokół (1) – jeśli na ser­w­erze zna­j­du­je się zain­stalowany dla dome­ny cer­ty­fikat SSL, wybierz https:// lub https://www. W przy­pad­ku braku cer­ty­fikatu, wybierz http:// lub http://www. Wymusze­nie szyfrowa­nia https moż­na wykon­ać w późniejszym cza­sie.

  • Wybierz domenę (2) – z listy rozwi­janej wybierz domenę lub sub­domenę, dla której insta­lac­ja ma zostać wyko­nana.

  Kon­fig­u­rac­ja kole­jnych dwóch opcji zależy od ustaw­ienia przekierowa­nia dome­ny w pan­elu Active.admin:

  • jeśli dom­e­na została przekierowana na właś­ci­wy kat­a­log, w którym aplikac­ja ma zostać zain­stalowana:

   - W kat­a­logu – zostaw to pole puste;

   - Przekierowanie dome­ny – nie zaz­naczaj check­boxa przy tej opcji;

  • jeśli dom­e­na została przekierowana na kat­a­log główny ser­w­era, lub kieru­je na konkret­ny kat­a­log, lecz aplikac­ja ma zostać zain­stalowana w dodatkowym pod­kat­a­logu:

   - W kat­a­logu (1) – wpisz nazwę nowego katalogu/podkatalogu, w którym aplikac­ja zostanie zain­stalowana

   - Przekierowanie dome­ny (2) – zaz­nacz check­box, aby dom­e­na została automaty­cznie przekierowana na powyżej wpisany katalog/podkatalog.

  • Pamię­taj, że:

  • kat­a­log, w którym aplikac­ja ma zostać zain­stalowana, musi być pusty; jeżeli zna­j­du­ją się w nim jakiekol­wiek pli­ki (np. z wcześniejszej insta­lacji), usuń je poprzez połącze­nie FTP z ser­w­erem albo przekieruj domenę na inny kat­a­log w pan­elu Active.admin; w przy­pad­ku koniecznoś­ci zmi­any przekierowa­nia dome­ny, wyloguj się z autoin­sta­la­to­ra poprzez przy­cisk Wyloguj, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu, następ­nie zmień przekierowanie dome­ny i ponown­ie uru­chom autoin­sta­la­tor aplikacji;
  • jeśli dom­e­na, dla której chcesz zain­stalować aplikację, nie zna­j­du­je się na liś­cie wyboru w autoin­sta­la­torze, oznacza to, że nie została praw­idłowo dodana w pan­elu Active.admin ser­w­era; wyloguj się z autoin­sta­la­to­ra poprzez przy­cisk Wyloguj, zna­j­du­ją­cy się w prawym górnym rogu, dodaj domenę w pan­elu Active.admin, przekieruj ją na właś­ci­wy kat­a­log i ponown­ie uru­chom autoin­ta­la­tor.
 2. Ustaw­ienia wit­ryny
  • Nazwa Księ­gi Goś­ci – wpisz w tym miejs­cu nazwę strony będącą tytułem wit­ryny;

  • Opis pod­cas­tu – wpisz w kilku słowach opis strony;

  • Włącz Mul­ti­site – zaz­nacz, jeśli z poziomu jed­nej insta­lacji Word­Press chcesz zarządzać kilko­ma stron­a­mi.

 3. Kon­to admin­is­tra­to­ra
  • Nazwa użytkown­i­ka – wpisz login, dzię­ki które­mu możli­we będzie zal­o­gowanie do zaplecza aplikacji;

  • Hasło admin­is­tra­to­ra – wpisz silne hasło, lub wygeneruj losowe, naciska­jąc ikonę (1), widoczną po prawej stron­ie; pod­czas wpisy­wa­nia, hasło może być widoczne lub zakryte w for­mu­la­rzu, naciśnij w tym celu odpowied­nio Show (2) lub Hide;

  • E‑mail admin­is­tra­to­ra – wpisz admin­is­tra­cyjny adres e‑mail aplikacji, logowanie do zaplecza będzie możli­we również dzię­ki niemu; pamię­taj, żeby wpisać ist­nieją­cy i dzi­ała­ją­cy adres e‑mail, gdyż w przy­pad­ku zagu­bi­enia hasła admin­is­tra­to­ra, właśnie na niego zostaną przesłane infor­ma­c­je na tem­at odzyska­nia zabez­pieczenia.

 4. Wybierz język – wybierz z listy rozwi­janej język, w jakim obsługi­wana będzie aplikac­ja.
 5. Select Plugin(s) – w razie koniecznoś­ci, zaz­nacz właś­ci­we dodat­ki lub pozostaw check­boxy puste.
 6. Zaawan­sowane opc­je
  • Pre­fiks tabeli – wpisz prefer­owany pre­fiks tabeli w bazie danych lub pozostaw wpis domyśl­ny;

  • Wyłącz powiadomienia o aktu­al­iza­cji – jeśli opc­ja zostanie zaz­nac­zona, nie będą przesyłane wiado­moś­ci z powiadomieni­a­mi odnośnie dostęp­nych aktu­al­iza­cji;

  • Automaty­cz­na aktu­al­iza­c­ja Word­Press Plug­iny – jeśli opc­ja zostanie zaz­nac­zona, wszys­tkie akty­wne wty­cz­ki zostaną automaty­cznie zak­tu­al­i­zowane w chwili aktu­al­iza­cji samej aplikacji;

  • Automaty­cz­na aktu­al­iza­c­ja Word­Press Moty­wy – jeśli opc­ja zostanie zaz­nac­zona, akty­wny motyw zostanie automaty­cznie zak­tu­al­i­zowany w chwili aktu­al­iza­cji samej aplikacji.

 7. Wybierz motyw

  Opcjon­al­nie, przegląd­nij wykaz dostęp­nych moty­wów i zaz­nacz ten, który będzie najlep­szy dla Two­jej strony. Jeśli żaden nie będzie wybrany, aplikac­ja zostanie zain­stalowana z moty­wem domyśl­nym. W późniejszym cza­sie, w dowol­nej chwili, w kokpicie aplikacji możli­wa jest zmi­ana lub insta­lac­ja dowol­nego moty­wu.

  W polu Szczegóły insta­lacji e‑mail do (1) wpisz adres, na jaki przesłana zostanie wiado­mość ze szczegóła­mi wyko­nanej insta­lacji. Po wypełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Instaluj (2), aby pro­ces został rozpoczę­ty.

Wyświ­et­lone zostaną infor­ma­c­je, doty­czące postępu insta­lacji. Może ona potr­wać kil­ka min­ut. Zaczekaj, aż zostanie zakońc­zona.

Po pomyśl­nym zain­stalowa­niu aplikacji, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy ją, zaw­ier­a­ją­cy również adres dome­ny, dla której insta­lac­ja została wyko­nana, a także odnośnik logu­ją­cy bezpośred­nio do kokpitu aplikacji.

Aby zal­o­gować się do aplikacji w późniejszym cza­sie, wpisz w pasku przeglą­dar­ki adres domeny/wp-admin. Przykład­owo, dla strony pod adresem nazwadomeny.pl, adresem logowa­nia do kokpitu aplikacji będzie nazwadomeny.pl/wp-admin. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wpisać zdefin­iowany w trak­cie insta­lacji login admin­is­tra­to­ra lub admin­is­tra­cyjny adres e‑mail, a także hasło.

Aby strona była praw­idłowo wyświ­et­lana pod adresem dome­ny, był dla niej wymus­zony cer­ty­fikat SSL, a także aby adres logowa­nia do zaplecza aplikacji był właś­ci­wy, prze­jdź w kokpicie Word­Pres­sa do zakład­ki Ustaw­ieniaOgólne (1) i zwery­fikuj wpisane adresy URL (2).

 • W obu polach, tzn. Adres Word­Pres­sa (URL) oraz Adres wit­ryny (URL), wpisz tylko i wyłącznie adres swo­jej dome­ny, pod którą strona ma być wyświ­et­lana, poprzed­zony pre­fik­sem http:// lub https://.
 • Po adresie dome­ny nie należy wpisy­wać, ani też pozostaw­iać wpisanych, dodatkowych ścieżek do kat­a­logów, np. https://nazwadomeny.pl/pliki.
 • Jeśli dla dome­ny ist­nieje zain­stalowany na ser­w­erze cer­ty­fikat SSL, możesz wymusić szyfrowanie wpisu­jąc przed jej adresem pre­fiks https://; jeśli nie posi­a­da ona cer­ty­fikatu, wpisz lub pozostaw wpisany pre­fiks http://.
Typowe błędy instalacji aplikacji

W trak­cie insta­lacji aplikacji możesz napotkać na prob­le­my, które uniemożli­wią praw­idłowe wyko­nanie tej oper­acji. Wów­czas Autoin­sta­la­tor wyświ­etli odpowied­ni komu­nikat błę­du.

 1. Could not FTP to the domain – wys­tępu­je najczęś­ciej, gdy:
  • dom­e­na nie została praw­idłowo przekierowana na ser­w­er w Pan­elu Klien­ta;

  • od chwili zmi­any kon­fig­u­racji dome­ny nie upłynął czas propa­gacji zmi­an;

  • dom­e­na nie została praw­idłowo dodana lub przekierowana na kat­a­log w pan­elu Active.admin.

 2. Insta­lac­ja nie może być kon­tyn­uowana, ponieważ w fold­erze docelowym ist­nieją następu­jące pli­ki.

  Komu­nikat zostanie wyświ­et­lony wów­czas, gdy nastąpi pró­ba zain­stalowa­nia aplikacji do kat­a­logu, który zaw­iera już inną, zain­stalowaną wcześniej. Wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra, zmień przekierowanie dome­ny na właś­ci­wy kat­a­log w pan­elu Active.admin, prze­jdź do Autoin­sta­la­to­ra i ponów próbę insta­lacji aplikacji.

 3. Could not access the work­er file over web – wys­tępu­je najczęś­ciej gdy:
  • w pan­elu Active.admin zmieniono przekierowanie dome­ny, będąc zal­o­gowanym w tym samym cza­sie do Autoin­sta­la­to­ra; wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra, ponów przekierowanie dome­ny w pan­elu Active.admin i otwórz ponown­ie Autoin­sta­la­tor;

  • w kat­a­logu głównym ser­w­era zna­j­du­je się plik .htac­cess zaw­ier­a­ją­cy wpisy przekierowa­nia domen:

   - wyloguj się z Autoin­sta­la­to­ra aplikacji;

   - zaloguj się do FTP ser­w­era, skopi­uj na kom­put­er plik .htac­cess z głównego kat­a­logu ser­w­era;

   - ska­suj plik z ser­w­era, upewni­wszy się wcześniej, że posi­adasz na kom­put­erze jego kopię;

   - poprzez pan­el Active.admin wywołaj Autoin­sta­la­tor i ponów próbę insta­lacji aplikacji;

   - po udanej insta­lacji, skopi­uj poprzez FTP plik htaccess.htaccess z kom­put­era, do kat­a­logu głównego ser­w­era;

   - zmień nazwę pliku zna­j­du­jącego się na ser­w­erze, na .htac­cess (wyka­suj jego nazwę przed krop­ką).

Table of Contents