Sposoby walidacji certyfikatów SSL

Jakie są sposoby walidacji certyfikatów SSL?

W przy­pad­ku cer­ty­fikatów SSL ist­nieją 3 pod­sta­wowe rodza­je wal­i­dacji: DV, OV oraz EV.

Cer­ty­fikaty DV (Domain Val­i­da­tion) – gru­pa najszy­b­ciej przyz­nawanych cer­ty­fikatów. Wery­fikac­ja danych potrzeb­nych do uzyska­nia cer­ty­fikatu DV odby­wa się elek­tron­icznie, w opar­ciu o dane zawarte w rejestrze domen. Auto­ryza­c­ja zamówienia cer­ty­fikatu i prawa do dys­ponowa­nia domeną odby­wa się poprzez kliknię­cie w link przesłany w wiado­moś­ci e‑mail. Ten rodzaj cer­ty­fikatu zapew­nia przede wszys­tkim bez­pieczeńst­wo trans­misji danych. Cer­ty­fikaty DV pole­cane są dla małych sklepów inter­ne­towych, niekomer­cyjnych stron www, forów inter­ne­towych, blogów.

Cer­ty­fikaty OV (Orga­ni­za­tion Val­i­da­tion) – cer­ty­fikaty SSL o rozsz­er­zonym sposo­bie wery­fikacji. Wery­fikac­ja danych odby­wa się w opar­ciu o odpowied­nie doku­men­ty potwierdza­jące dane firmy. W infor­ma­c­jach o cer­ty­fika­cie wyświ­et­la­ją się dane firmy, co zwięk­sza wiary­god­ność w oczach osób odwiedza­ją­cych stronę. Cer­ty­fikaty OV pole­cane są dla dużych sklepów inter­ne­towych, stron kor­po­ra­cyjnych, ser­wisów biz­ne­sowych, stron urzędów oraz admin­is­tracji pub­licznej.

Cer­ty­fikaty EV (Extend­ed Val­i­da­tion) – cer­ty­fikaty SSL o najwyższym poziomie zabez­pieczeń. Dedykowane dla dużych i prestiżowych insty­tucji oraz wszel­kich orga­ni­za­cji przetwarza­ją­cych dużą ilość danych wrażli­wych. Należą do nich insty­tuc­je finan­sowe i ubez­pieczeniowe czy placów­ki medy­czne. Zamówie­nie cer­ty­fikatu wyma­ga poda­nia pre­cyzyjnych danych i kom­ple­tu doku­men­tów w języku ang­iel­skim. W niek­tórych przy­pad­kach z orga­ni­za­cją ubie­ga­jącą się o Cer­ty­fikat part­ner cer­ty­fiku­ją­cy kon­tak­tu­je się bezpośred­nio, w takiej sytu­acji koniecz­na jest również zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego. Tak zabez­piec­zone adresy firm, budzą pełne zau­fanie inter­nautów.

Table of Contents