Zarządzanie Tożsamościami

Co to są tożsamości w Cloud Mail i jak nimi zarządzać?

Dzię­ki aplikacji pocz­towej Cloud Mail, możesz mieć dostęp do wielu swoich kont e‑mail, w tym również tych, które nie są utwor­zone na ser­w­erze w nazwa.pl. Pozwala na to funkcjon­al­ność zwana Tożsamoś­ci.

Po zal­o­gowa­niu się do skrzyn­ki e‑mail w nazwa.pl, możesz utworzyć dodatkowe kon­to, do którego dostęp możli­wy jest poprzez wybranie właś­ci­wego adresu (1) w głównym oknie pro­gra­mu, w miejs­cu powyżej drzewka kat­a­logów. W ten sposób masz opcję przełącza­nia się pomiędzy dodany­mi tożsamoś­ci­a­mi.

W celu zarządza­nia pod­sta­wowy­mi infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi kon­ta głównego, skrzynek dodatkowych, a także dołączenia uzu­peł­ni­a­jącego kon­ta do obsłu­gi, w ramach Cloud Mail, kliknij opcję Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony, a następ­nie wybierz zakład­kę Tożsamoś­ci.

Domyśl­nie zna­j­du­je się tutaj kon­to, do którego nastąpiło zal­o­gowanie. Po kliknię­ciu na jego nazwę, wyświ­et­lone zostaną pod­sta­wowe Ustaw­ienia kon­ta, takie jak: widocz­na w pro­gramie nazwa skrzyn­ki, adres e‑mail, orga­ni­za­c­ja, odpowiedź do, ukry­ta kopia oraz pole do edy­cji pod­pisu. Po doko­na­niu zmi­an, wciśnij przy­cisk Zapisz, aby zostały one zachowane.

Aby dołączyć kon­to dodatkowe, kliknij przy­cisk + Dodaj Tożsamość, widoczny na dole listy tożsamoś­ci. Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, podzielony na 4 główne sekc­je.

1. Ustaw­ienia

Zaw­iera pod­sta­wowe infor­ma­c­je na tem­at dodawanego kon­ta, które należy wpisać w odpowied­nie pola:

 • Nazwa – wpisz nazwę, która będzie wyświ­et­lana odbior­com wiado­moś­ci w polu Od;
 • E‑Mail – podaj pełny adres dodawanego kon­ta;
 • Orga­ni­za­c­ja – uzu­pełnij nazwę firmy lub pozostaw to pole puste; wpisana w tym miejs­cu wartość będzie widocz­na w źró­dle wiado­moś­ci;
 • Odpowiedź do – wpisz adres e‑mail, na który przesłana ma zostać odpowiedź, jeśli ma być inny niż ten, z którego wiado­mość została wysłana; u odbior­cy komu­nikatu, po kliknię­ciu przy­cisku Odpowiedz, jako adres zwrot­ny przyp­isany zostanie automaty­cznie e‑mail zdefin­iowany w tym miejs­cu; pozostaw pole puste, jeśli odpowiedź ma zostać przesłana na ten adres, z którego została nadana;
 • Ukry­ta kopia – wpisz adres, na który zostanie przesłana ukry­ta kopia wysyłanych wiado­moś­ci; jeśli nie chcesz korzys­tać z tej opcji, pozostaw to pole puste.

Wpisanie adresów w polach Odpowiedź do oraz Ukry­ta kopia spowodu­je automaty­czne uzu­peł­ni­an­ie tych pól wskazany­mi nazwa­mi odbior­ców, przy każdej wysyłanej wiado­moś­ci. Pozostaw­ie­nie pustych pól poz­woli na samodzielne dodawanie takich adresów w chwili pisa­nia nowej wiado­moś­ci, gdy będzie to konieczne.

2. IMAP

Zaw­iera kon­fig­u­rację ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej dla kon­ta dodatkowego. W tym celu należy uzu­pełnić puste pola:

 • Adres ser­w­era – wpisz adres lub nazwę ser­w­era, na którym kon­to jest założone; dla skrzynek z ser­w­erów nazwa.pl, wpisz iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym założono kon­to, np. server12345.nazwa.pl; w tym miejs­cu moż­na także podać adres dome­ny inter­ne­towej, gdzie założone jest kon­to e‑mail;
 • Bez­pieczne połącze­nie – wybierz rodzaj szyfrowa­nia, jaki obsługu­je ser­w­er Two­jej pocz­ty; dla kont z ser­w­erów nazwa.pl zale­cane jest wybranie SSL/TLS;
 • Port – wpisz port połączenia IMAP zgod­ny z wybranym powyżej rodza­jem szyfrowa­nia; dla kont z ser­w­erów nazwa.pl zale­cane jest wpisanie por­tu 993;
 • Użytkown­ik – podaj pełny adres e‑mail dodawanego kon­ta;
 • Hasło – uzu­pełnij praw­idłowe hasło logowa­nia do dodawanego adresu.

3. Ustaw­ienia SMTP

Zaw­iera kon­fig­u­rację ser­w­era pocz­ty wychodzącej dla kon­ta dodatkowego. W tym celu należy uzu­pełnić puste pola:

 • Adres ser­w­era – wpisz adres lub nazwę ser­w­era, na którym kon­to jest założone; dla skrzynek z ser­w­erów nazwa.pl, wpisz iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym założono kon­to, np. server12345.nazwa.pl;
 • Bez­pieczne połącze­nie – wybierz rodzaj szyfrowa­nia, jaki obsługu­je ser­w­er Two­jej pocz­ty; dla kont z ser­w­erów nazwa.pl zale­cane jest wybranie SSL/TLS;
 • Port – wpisz port połączenia SMTP zgod­ny z wybranym powyżej rodza­jem szyfrowa­nia; dla kont z ser­w­erów nazwa.pl zale­cane jest wpisanie por­tu 465;
 • Użytkown­ik – podaj pełny adres e‑mail dodawanego kon­ta;
 • Hasło – uzu­pełnij praw­idłowe hasło logowa­nia do dodawanego adresu.

Po zapisa­niu wszys­t­kich para­metrów dodawanego kon­ta, kliknij przy­cisk Zapisz, aby zmi­any zostały utr­walone.

Aby usunąć kon­to dodatkowe, kliknij w opcję Ustaw­ienia, w prawym górnym rogu strony, wybierz zakład­kę Tożsamoś­ci i naciśnij nazwę adresu, który chcesz usunąć. Na dole listy tożsamoś­ci, obok przy­cisku + Dodaj tożsamość, uak­ty­wniony zostanie przy­cisk Usuń. Kliknij niego i potwierdź komu­nikat, który się pojawi, a dodatkowe kon­to zostanie usunięte z aplikacji Cloud Mail.

Table of Contents