Zmiana rodzaju serwera e‑Sklep Internetowy

Jak mogę zmienić rodzaj serwera e‑Sklep?

Posi­ada­jąc usługę Cloud­Host­ing e‑Sklep Start lub Cloud­Host­ing e‑Sklep Biznes możesz w każdym momen­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego dokon­ać migracji na wyższą opcję.

Zmieni­a­jąc opcję ser­w­era na wyższą zysku­jesz:

  • więcej miejs­ca na pli­ki, np. zdję­cia nowych pro­duk­tów;
  • więcej miejs­ca na pocztę przy­dat­ną, kiedy na skrzynkę mailową otrzy­mu­jesz dużo wiado­moś­ci z potwierdzeni­a­mi zakupu czy też zapy­tań od klien­tów.

Zmi­ana opcji ser­w­era nie wyma­ga mody­fikacji ustaw­ień na ser­w­erze lub w pan­elu zarządza­nia sklepem i nie wiąże się z prz­er­wą w dzi­ała­niu usłu­gi. Opła­ta za zmi­anę opcji ser­w­era jest rów­na różni­cy cen pomiędzy obec­nym oraz wybranym ser­w­erem i obliczana jest pro­por­cjon­al­nie do iloś­ci dni pozostałych do koń­ca okre­su abona­men­towego. Zgłosze­nie chę­ci zmi­any opcji ser­w­era powodu­je automaty­czne wygen­erowanie fak­tu­ry pro­for­ma. Zmi­ana jest real­i­zowana automaty­cznie po zak­się­gowa­niu wpłaty.

W celu zmi­any opcji ser­w­era zaloguj się do Pan­elu Klien­ta. W tym celu wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), a następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

W Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Two­je usłu­gie‑Sklep, a następ­nie kliknij w przy­cisk Szczegóły, zna­j­du­ją­cy się pod adresem ser­w­era.

Po otwar­ciu okna Szczegóły e‑Sklepu prze­jdź do sekcji ZMIANA OPCJI SERWERA, wybierz opcję ser­w­era z listy i kliknij w przy­cisk ZATWIERDŹ.

Zlece­nie zmi­any zostanie przyjęte i automaty­cznie wygeneru­je się fak­tu­ra pro­for­ma dostęp­na w zakład­ce Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci.

WAŻNE! W przy­pad­ku usług zaku­pi­onych przed 09.09.2020, zmi­ana możli­wa jest wyłącznie na wyższą opcję w ramach doty­chcza­sowego paki­etu e‑Sklep Cloud. Dla usług zaku­pi­onych po 09.09.2020, zmi­ana opcji możli­wa jest w ramach paki­etu Cloud­Host­ing e‑Sklep.

Table of Contents