Zmiana rodzaju serwera e‑Sklep Internetowy

Jak mogę zmienić rodzaj serwera e‑Sklep?

Posi­ada­jąc usługę Cloud­Host­ing e‑Sklep Start lub Cloud­Host­ing e‑Sklep Biznes możesz w każdym momen­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego dokon­ać migracji na wyższą opcję.

Zmieni­a­jąc opcję ser­w­era na wyższą zysku­jesz:

  • więcej miejs­ca na pli­ki, np. zdję­cia nowych pro­duk­tów;
  • więcej miejs­ca na pocztę przy­dat­ną, kiedy na skrzynkę mailową otrzy­mu­jesz dużo wiado­moś­ci z potwierdzeni­a­mi zakupu czy też zapy­tań od klien­tów.

Zmi­ana opcji ser­w­era nie wyma­ga mody­fikacji ustaw­ień na ser­w­erze lub w pan­elu zarządza­nia sklepem i nie wiąże się z prz­er­wą w dzi­ała­niu usłu­gi. Opła­ta za zmi­anę opcji ser­w­era jest rów­na różni­cy cen pomiędzy obec­nym oraz wybranym ser­w­erem i obliczana jest pro­por­cjon­al­nie do iloś­ci dni pozostałych do koń­ca okre­su abona­men­towego. Zgłosze­nie chę­ci zmi­any opcji ser­w­era powodu­je automaty­czne wygen­erowanie pro­formy. Zmi­ana jest real­i­zowana automaty­cznie po zak­się­gowa­niu wpłaty.

Aby zmienić opcję ser­w­era na wyższą, skon­tak­tuj się Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl pod nr 22 454 48 10 (tel. komórkowe) lub 801 33 22 33 (tel. stacjonarne). Możesz również przesłać wiado­mość z kon­tak­towego adresu e‑mail na kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents