Przenoszenie usług

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Jak zmienić płatnika usługi?

Fak­tu­ry VAT w nazwa.pl wys­taw­iane są na dane płat­ni­ka, czyli na takie dane, na jakie zare­je­strowany został Pan­el Klien­ta, w którym zna­j­du­je się opła­cana usłu­ga. Jeśli zmi­an­ie uległy dane adresowe płat­ni­ka, nazwa firmy, czy też imię i nazwisko (w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej), korek­ty takich danych dokon­ać moż­na w Pan­elu Klien­ta (Sprawdź: Jak zmienić dane do fak­tu­ry?).

Jeśli jed­nak zmi­an­ie uległ sta­tus prawny pod­mio­tu lub jego dane iden­ty­fika­cyjne, takie jak, np. NIP czy REGON, należy zare­je­strować nowy Pan­el Klien­ta, na praw­idłowe dane, a następ­nie prze­nieść usłu­gi pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta. Jeśli posi­adasz już Pan­el zare­je­strowany na dane, na które chcesz otrzymy­wać fak­tu­ry, zaloguj się do niego.

WAŻNE! Jeśli przed przys­tąpi­e­niem do utworzenia nowego Pan­elu Klien­ta nastąpiło zal­o­gowanie do poprzed­niego, należy się z niego wyl­o­gować.

Aby zare­je­strować nowy Pan­el Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel i wypełnij wszys­tkie wyma­gane pola for­mu­la­rza w sekcji Pier­wszy raz w ser­wisie? Zare­jestruj się!

Po ich wypełnie­niu, zapoz­naj się z reg­u­laminem Ogólne Warun­ki Umów, zaak­cep­tuj jego warun­ki i zaz­nacz pozostałe zgody (1), kliknij check­box Nie jestem robot­em (2), a następ­nie wybierz przy­cisk ZAREJESTRUJ SIĘ (3). Po zare­je­strowa­niu Pan­elu, zaloguj się do niego.

Przenoszenie usług pomiędzy Panelami Klienta

Przenosze­nie usług należy zgłosić z poziomu docelowego Pan­elu, czyli tego, w którym usłu­gi mają się znaleźć po prze­niesie­niu. Zaloguj się do nowo zare­je­strowanego Pan­elu lub ist­niejącego wcześniej, lecz zaw­ier­a­jącego praw­idłowe dane do fak­tu­ry.

Aby to zro­bić, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­miprzenosze­nie usług.

Na stron­ie Przenoszenia usług zna­j­du­ją się osob­ne sekc­je doty­czące przenoszenia poszczegól­nego rodza­ju usług. W przy­pad­ku domen, możesz zgłosić jed­noczesne prze­niesie­nie więk­szej ich iloś­ci. Pozostałe usłu­gi należy przenosić poje­dync­zo.

Aby prze­nieść usłu­gi należy znać:

 • dokład­ny adres/identyfikator usłu­gi, a w przy­pad­ku cer­ty­fikatu SSL, jego numer;
 • login doty­chcza­sowego Pan­elu Klien­ta, w którym zna­j­du­je się usłu­ga lub, w przy­pad­ku dome­ny, dane jej Abo­nen­ta.

UWAGA! Przenosić moż­na jedynie usłu­gi, które zna­j­du­ją się w trak­cie trwa­nia bieżącego okre­su abona­men­towego i posi­ada­ją sta­tus dzi­ała­ją­ca / zare­je­strowana. Nie ma możli­woś­ci prze­niesienia usług, dla których okres abona­men­towy dobiegł koń­ca i zna­j­du­ją się w trak­cie wygasa­nia, czy też są zablokowane. W przy­pad­ku takich usług, należy przedłużyć ich ważność na pod­staw­ie fak­tu­ry pro­for­ma wygen­erowanej w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta, a po wznowie­niu ich dzi­ała­nia, dokon­ać prze­niesienia.

Wybierz właś­ci­wą opcję prze­niesienia:

 

 1. Przenosze­nie dome­ny na pod­staw­ie loginu do Pan­elu Klien­ta.
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś domenę (1);

  • wpisz adres posi­adanej dome­ny (2) bez pre­fik­su www; jeśli chcesz zgłosić prze­niesie­nie kilku domen, wpisz ich kole­jne adresy odd­zielone przecinkiem, np. domena1.pl, domena2.pl, domena3.pl;

  • zaz­nacz opcję Znam login do Pan­elu Klien­ta (3);

  • wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu (4) w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie pełnomoc­nict­wa (5);

  • kliknij przy­cisk Dalej (6);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeżeli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, gdzie nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA (1);

  • zaz­nacz checbox przy nazwie przenos­zonej usłu­gi (2) i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś (3);

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do jego wyko­na­nia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o praw­idłowym zakończe­niu pro­ce­su;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny i zwery­fikuj, czy zgłaszana dom­e­na została praw­idłowo prze­nie­siona;

  • aby zmienić Abo­nen­ta dome­ny, wykon­aj jej cesję.
  • WIĘCEJ INFORMACJI:Ces­ja praw do dome­ny

  WAŻNE! Jeśli przenos­zona dom­e­na posi­adała wygen­erowany dar­mowy cer­ty­fikat SSL i był on dla niej uży­wany, prze­niesie­nie dome­ny do innego Pan­elu spowodu­je anu­lowanie doty­chcza­sowego cer­ty­fikatu i automaty­czne zlece­nie jego ponownego wygen­erowa­nia. Do cza­su pojaw­ienia się nowego cer­ty­fikatu, strona wyświ­et­lana będzie jako niez­abez­piec­zona cer­ty­fikatem SSL.

 2. Przenosze­nie dome­ny na pod­staw­ie danych Abo­nen­ta – jeśli nie masz dostępu do Pan­elu Klien­ta, w którym obec­nie zna­j­du­je się Two­ja dom­e­na, lecz jesteś jej Abo­nen­tem, możesz prze­nieść ją do swo­jego Pan­elu na pod­staw­ie danych Abo­nen­ta.
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś domenę (1);

  • wpisz adres posi­adanej dome­ny (2) bez pre­fik­su www; jeśli chcesz zgłosić prze­niesie­nie kilku domen, wpisz ich kole­jne adresy odd­zielone przecinkiem, np. domena1.pl, domena2.pl, domena3.pl;

  • zaz­nacz opcję Znam dane Abo­nen­ta dome­ny (3);

  • wpisz adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny (4);

  • wybierz Sta­tus prawny Abo­nen­ta i wpisz nr NIP lub REGON, w przy­pad­ku Abo­nen­ta fir­mowego, lub nr PESEL, w przy­pad­ku Abo­nen­ta będącego klien­tem indy­wid­u­al­nym (5); dane te muszą zgadzać się z dany­mi Abo­nen­ta podany­mi w obec­nym Pan­elu, w którym zna­j­du­je się dom­e­na

  • kliknij przy­cisk Dalej (6);

  • wybierz Rodzaj wniosku (1) prze­niesienia dome­ny – jeśli masz dostęp do adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny, wybierz wniosek elek­tron­iczny, w prze­ci­wnym wypad­ku, wybierz wniosek pisem­ny;

  • zwery­fikuj dane prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci kliknij przy­cisk Edy­tuj, aby je zmienić, następ­nie wybierz przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie (2);

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeżeli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • jeśli wybrany został wniosek pisem­ny, kliknij wcześniej wspom­ni­any przy­cisk Lista prze­niesień, następ­nie wybierz kartę DO MOJEGO PANELU KLIENTA (1) i kliknij w nazwę dome­ny (2);

  • następ­nie, poniżej szczegółów prze­niesienia, kliknij w odnośnik Pobierz wniosek PDF o prze­niesie­nie dome­ny; pobrany doku­ment wydrukuj, wypełnij go, poda­jąc nazwę dome­ny oraz właś­ci­we dane jej Abo­nen­ta (zwróć uwagę, aby podać dane Abo­nen­ta, nie właś­ci­ciela doty­chcza­sowego Pan­elu Klien­ta, gdyż mogą się one różnić), a następ­nie prześlij pocztą trady­cyjną na adres siedz­i­by nazwa.pl, w ter­minie do 30 dni od daty zainicjowa­nia prze­niesienia; do wniosku należy dołączyć doku­men­ty wery­fiku­jące tożsamość Abo­nen­ta;

  • dla oso­by fizy­cznej, należy dołączyć kserokopię dowodu oso­bis­tego z widoczną stroną zaw­ier­a­jącą: imię, nazwisko, datę ważnoś­ci, ser­ię i numer dowodu; pozostałe dane, w tym wiz­erunek (zdję­cie), należy zamazać;

  • dla firmy, należy dołączyć aktu­alne doku­men­ty firmy, np. wyciąg z KRS lub zaświad­cze­nie o wpisie do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, oraz zaświad­cze­nie o nada­niu nr NIP lub REGON;

  • w przy­pad­ku wybra­nia wniosku elek­tron­icznego, na adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny przesłana zosta­je wiado­mość z prośbą o akcep­tację prze­niesienia; w celu potwierdzenia oper­acji, należy w ciągu 7 dni kliknąć w link zamieszc­zony w wiado­moś­ci;

  • po kliknię­ciu w link, wyświ­et­lona zostanie Strona akcep­tacji prze­niesienia dome­ny; zaw­iera ona dane obec­nego i nowego Pan­elu Klien­ta;

  • zaz­nacz akcep­tację na prze­niesie­nie dome­ny (1) i kliknij przy­cisk Akcep­tuj (2);

  • jeśli prze­niesie­nie zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lona zostanie wiado­mość z podz­iękowaniem za akcep­tację prze­niesienia;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w nowym, a także doty­chcza­sowym, Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość potwierdza­ją­ca wyko­nanie prze­niesienia;

  • prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny i zwery­fikuj, czy zgłaszana dom­e­na została praw­idłowo prze­nie­siona;

  • aby zmienić Abo­nen­ta dome­ny, wykon­aj cesję.
  • WIĘCEJ INFORMACJI:Ces­ja praw do dome­ny

  WAŻNE! Jeśli przenos­zona dom­e­na posi­adała wygen­erowany dar­mowy cer­ty­fikat SSL i był on dla niej uży­wany, prze­niesie­nie dome­ny do innego Pan­elu spowodu­je anu­lowanie doty­chcza­sowego cer­ty­fikatu i automaty­czne zlece­nie jego ponownego wygen­erowa­nia. Do cza­su pojaw­ienia się nowego cer­ty­fikatu, strona wyświ­et­lana będzie jako niez­abez­piec­zona cer­ty­fikatem SSL.

 3. Przenosze­nie ser­w­era
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś ser­w­er (1);

  • wpisz adres (iden­ty­fika­tor) posi­adanego w nazwa.pl ser­w­era serii Cloud­Host­ing lub VPS, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się ser­w­er (2);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA;

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś;

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giHost­ing, lub Moje usłu­giSer­w­ery VPS i zwery­fikuj, czy zgłaszany ser­w­er został praw­idłowo prze­nie­siony.

   WAŻNE! Jeśli z ser­w­erem pow­iązane są akty­wne usłu­gi dodatkowe, zostaną one prze­nie­sione do nowego Pan­elu Klien­ta wraz z ser­w­erem. Prze­niesie­nie ser­w­era nie zmienia okre­su jego ważnoś­ci, a także nie zmienia jego kon­fig­u­racji, nie mody­fiku­je zawartoś­ci, ani nie powodu­je prz­er­wy w dostępie do ser­w­era lub jego dzi­ała­niu.

 4. Przenosze­nie usłu­gi pocz­ty
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś usługę pocz­ty (1);

  • wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego w nazwa.pl paki­etu pocz­towego Cloud­Mail, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się paki­et pocz­towy (2);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA;

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś;

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giPocz­ta i zwery­fikuj, czy zgłaszany paki­et pocz­towy został praw­idłowo prze­nie­siony;

   WAŻNE! Prze­niesie­nie usłu­gi nie zmienia okre­su jej ważnoś­ci, a także nie zmienia jej kon­fig­u­racji, nie mody­fiku­je zawartoś­ci, ani nie powodu­je prz­er­wy w dostępie do usłu­gi lub jej dzi­ała­nia.

 5. Przenosze­nie Strony WWW
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś Stronę WWW (1);

  • wpisz adres posi­adanej w nazwa.pl usłu­gi Strona WWW, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się usłu­ga (2);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, gdzie nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA;

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś;

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giStrony WWW i zwery­fikuj, czy zgłaszana usłu­ga została praw­idłowo prze­nie­siona;

   WAŻNE! Jeśli Strona WWW została zamówiona wraz z ser­w­erem hostin­gowym i obie usłu­gi mają taki sam iden­ty­fika­tor tech­niczny (przykład­owo, strona.server12345.nazwa.pl i server12345.nazwa.pl), prze­niesie­nie usłu­gi Strona WWW spowodu­je automaty­czne prze­niesie­nie również usłu­gi ser­w­era hostin­gowego. Jeśli Strona WWW i ser­w­er hostin­gowy mają inne iden­ty­fika­to­ry, prze­niesie­nie usłu­gi Strona WWW nie spowodu­je automaty­cznego prze­niesienia ser­w­era hostin­gowego, nawet jeśli usłu­gi zostały zamówione razem. Prze­niesie­nie usłu­gi nie zmienia okre­su jej ważnoś­ci, a także nie zmienia jej kon­fig­u­racji, nie mody­fiku­je zawartoś­ci, ani nie powodu­je prz­er­wy w dostępie do usłu­gi lub jej dzi­ała­nia.

 6. Przenosze­nie Kreato­ra WWW
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś Kreator WWW (1);

  • wpisz adres posi­adanej w nazwa.pl usłu­gi Kreator WWW, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się usłu­ga (2);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA;

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś;

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giKreato­ry WWW i zwery­fikuj, czy zgłaszana usłu­ga została praw­idłowo prze­nie­siona;

   WAŻNE! Prze­niesie­nie usłu­gi nie zmienia okre­su jej ważnoś­ci, a także nie zmienia jej kon­fig­u­racji, nie mody­fiku­je zawartoś­ci, ani nie powodu­je prz­er­wy w dostępie do usłu­gi lub jej dzi­ała­nia.

 7. Przenosze­nie cer­ty­fikatu SSL
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś cer­ty­fikat SSL (1);

  • wpisz numer posi­adanego w nazwa.pl cer­ty­fikatu SSL, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się usłu­ga (2); pamię­taj, aby w numerze cer­ty­fikatu użyć małych liter, przykład­owo ssl_12345;

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA (1);

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi (2) i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś (3);

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi → Cer­ty­fikaty SSL i zwery­fikuj, czy zgłaszana usłu­ga została praw­idłowo prze­nie­siona;

   WAŻNE! W związku z prze­niesie­niem, cer­ty­fikat SSL nie będzie już automaty­cznie instalowany na ser­w­erze w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta, o ile ten ser­w­er również nie zostanie prze­nie­siony do nowego, tego samego co cer­ty­fikat, Pan­elu Klien­ta.

   Przenosze­nie cer­ty­fikatu SSL należy wykony­wać po jego wys­taw­ie­niu, gdy jego sta­tus to dzi­ała­ją­cy. Cer­ty­fikat w sta­tusie nowy moż­na prze­nieść przed doko­naniem płat­noś­ci za jego zakup, a co za tym idzie, przed rozpoczę­ciem jego kon­fig­u­racji.

 8. Przenosze­nie ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś ser­w­er Word­Press Cloud (1);

  • wpisz adres posi­adanego w nazwa.pl ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się usłu­ga (2);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­je się usłu­ga

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA;

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś;

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi → Word­Press Cloud i zwery­fikuj, czy zgłaszana usłu­ga została praw­idłowo prze­nie­siona.

   WAŻNE! Prze­niesie­nie usłu­gi nie zmienia okre­su jej ważnoś­ci, a także nie zmienia jej kon­fig­u­racji, nie mody­fiku­je zawartoś­ci, ani nie powodu­je prz­er­wy w dostępie do usłu­gi lub jej dzi­ała­nia.

 9. Przenosze­nie ser­w­era Cloud­Host­ing e‑Sklep
  • zaz­nacz opcję Prze­nieś e‑Sklep (1);

  • wpisz adres posi­adanego w nazwa.pl ser­w­era Cloud­Host­ing e‑Sklep, a poniżej, w polu przy opcji Login Klien­ta (od kogo) wpisz login doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym zna­j­du­je się usłu­ga (2);

  • zaz­nacz zgodę na przyję­cie praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy (3);

  • kliknij przy­cisk Dalej (4);

  • zwery­fikuj dane zgłaszanego prze­niesienia, a w razie koniecznoś­ci, naciśnij przy­cisk Edy­tuj, aby je popraw­ić; jeśli dane się zgadza­ją, kliknij przy­cisk Zgłoś prze­niesie­nie;

  • jeśli przenosze­nie usłu­gi zostało praw­idłowo zgłos­zone, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat pod­sumowu­ją­cy oper­ację; jeśli chcesz sprawdz­ić szczegóły oper­acji, kliknij przy­cisk Lista prze­niesień;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta przesłana zosta­je wiado­mość infor­mu­ją­ca o zainicjowanym prze­niesie­niu usłu­gi;

  • akcep­tac­ja prze­niesienia następu­je w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta; wyloguj się z Pan­elu, w którym prze­niesie­nie zostało zgłos­zone i zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­je się usłu­ga;

  • po zal­o­gowa­niu do doty­chcza­sowego Pan­elu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista prze­niesień;

  • na liś­cie prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA;

  • zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi i kliknij poniżej przy­cisk Prze­nieś;

  • potwierdź, Czy na pewno chcesz wykon­ać prze­niesie­nie, klika­jąc przy­cisk Tak;

  • jeśli prze­niesie­nie zostało zgłos­zone w sposób praw­idłowy, a także usłu­ga speł­ni­ała warun­ki konieczne do wyko­na­nia prze­niesienia, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o jego praw­idłowym zakończe­niu;

  • na kon­tak­towe adresy e‑mail zdefin­iowane w doty­chcza­sowym i nowym Pan­elu Klien­ta przesłana zostanie wiado­mość infor­mu­ją­ca o wyko­nanym prze­niesie­niu;

  • wyloguj się z doty­chcza­sowego Pan­elu, zaloguj do nowego, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gie‑Sklep i zwery­fikuj, czy zgłaszana usłu­ga została praw­idłowo prze­nie­siona.

   WAŻNE! Prze­niesie­nie usłu­gi nie zmienia okre­su jej ważnoś­ci, a także nie zmienia jej kon­fig­u­racji, nie mody­fiku­je zawartoś­ci, ani nie powodu­je prz­er­wy w dostępie do usłu­gi lub jej dzi­ała­nia.

Błędy przenoszenia usług

Jeśli przy pró­bie przenoszenia usłu­gi pojaw­ia­ją się błędy, upewnij się, że:

 • zgłosze­nie prze­niesienia następu­je z docelowego Pan­elu Klien­ta – sprawdź, czy zna­j­du­jesz się w nowym Pan­elu, do którego usłu­gi mają zostać prze­nie­sione;

 • wpisano praw­idłowy adres/identyfikator/numer usłu­gi oraz praw­idłowy login doty­chcza­sowego Pan­elu Klien­ta – zwery­fikuj dane usłu­gi w obec­nym Pan­elu Klien­ta, oraz jego login;

 • zgłaszana usłu­ga jest w trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego – sprawdź datę ważnoś­ci przenos­zonej usłu­gi;

 • zgłaszana usłu­ga nie została zablokowana lub nie jest w trak­cie wygasa­nia – sprawdź sta­tus usłu­gi w Pan­elu Klien­ta;

 • wys­taw­iono fak­turę VAT za usługę – jeśli doko­nano płat­noś­ci za usługę na pod­staw­ie fak­tu­ry pro­for­ma, sprawdź, czy została już dla niej wys­taw­iona fak­tu­ra VAT;

W przy­pad­ku błędów przenoszenia domen, oprócz powyżej przed­staw­ionych zagad­nień, upewnij się również:

  • czy adres e‑mail Abo­nen­ta został pozy­ty­wnie zwery­fikowany;

  • czy dla dome­ny nie została zgłos­zona ces­ja – jeśli tak, potwierdź wyko­nanie cesji elek­tron­icznej lub zaczekaj na zre­al­i­zowanie cesji na pod­staw­ie wniosku papierowego;

  • czy dane Abo­nen­ta dome­ny, o sta­tusie prawnym fir­ma, nie zaw­ier­a­ją takich samych wpisów w polach Nazwa skró­cona, Fir­ma oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów

 • WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?

  • czy dane Abo­nen­ta dome­ny, o sta­tusie prawnym oso­ba fizy­cz­na, nie zaw­ier­a­ją takich samych wpisów w polach Nazwa skró­cona oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów

 • WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?

 • czy w nowym Pan­elu Klien­ta nie zna­j­du­ją się dane dwóch innych Abo­nen­tów domen zaw­ier­a­jące ten sam adres e‑mail, co Abo­nent przenos­zonej dome­ny;

 • czy dom­e­na posi­a­da sta­tus zare­je­strowana lub nowa.

Jeśli wszys­tkie powyższe warun­ki zostały spełnione, a mimo tego nadal wys­tępu­je błąd prze­niesienia, prześlij zgłosze­nie z kon­tak­towego adresu e‑mail, zdefin­iowanego w Pan­elu Klien­ta, na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents