Zarządzanie ustawieniami strony

Sekc­ja Ustaw­ienia umożli­wia zarządzanie ustaw­ieni­a­mi strony oraz inny­mi ele­men­ta­mi, które nie są wprost widoczne na stwor­zonej stron­ie. Aby prze­jść do Ustaw­ień, należy najechać myszą na ikonę V koło napisu Edy­tor w górnej częś­ci ekranu i kliknąć zakład­kę Ustaw­ienia.

Statysty­ki wit­ryny — umożli­wia wstaw­ie­nie kodu aplikacji do zbiera­nia statystyk, np. Google Ana­lyt­ics.

Mapa wit­ryny XML — mapa wit­ryny to lista pod­stron strony inter­ne­towej utwor­zonej za pomocą Kreato­ra. Umożli­wia zin­dek­sowanie wszys­t­kich pod­stron przez różne przeglą­dar­ki. Aby ulep­szyć cały pro­ces, w polu Nazwa dome­ny możesz wpisać nazwę dome­ny, pod którą wyświ­et­la się strona utwor­zona w Kreatorze.

Metata­gi — sekc­ja ta umożli­wia ustaw­ie­nie metatagów dla wszys­t­kich stron w ser­wisie oraz akty­wowanie włas­nych stylów CSS.

  • Nazwa wit­ryny – odpowia­da za ustaw­ienia metatagu Title. Jego zawartość jest zazwyczaj wyświ­et­lana na liś­cie wyników wyszuki­wa­nia jako tytuł strony. Pojaw­ia się też w przeglą­darce użytkown­i­ka.
  • Opis strony – odpowia­da za ustaw­ienia metatagu Descrip­tion. Ten tag zaw­iera krót­ki opis strony. Cza­sa­mi jest on wyko­rzysty­wany jako frag­ment tek­stu pokazy­wanego na stron­ie z wynika­mi wyszuki­wa­nia.
  • Słowa kluc­zowe – odpowia­da za ustaw­ienia metatagu Key­words. Ten tag zaw­iera zbiór wyrazów, które opisu­ją tem­atykę strony. W zależnoś­ci od wyszuki­war­ki, mogą mieć one wpływ na lep­sze wypozy­cjonowanie strony i wyższą pozy­cję w rankingu wyszuki­wa­nia.
  • Fav­i­con – odpowia­da za ikonę widoczną w przeglą­darce użytkown­i­ka po wejś­ciu na stronę. Aby dodać ikonę, należy kliknąć przy­cisk Dodaj z dysku i wybrać odpowied­ni plik.
  • Sekc­ja HEAD – umożli­wia dodanie dodatkowych tagów strony (np. Robots, Google­bot, itp.).
  • Sekc­ja STYLE – umożli­wia zdefin­iowanie włas­nych stylów CSS. Aby akty­wować własne style CSS, należy w puste pole po prawej stron­ie wkleić kod za nie odpowiada­ją­cy i zaz­naczyć opcję Akty­wuj style.

Funkc­je społecznoś­ciowe

Umożli­wia umieszcze­nie w stopce strony przy­cisków Google+ oraz Face­book, po kliknię­ciu których infor­ma­c­ja o stron­ie zostanie umieszc­zona na tabl­i­cy oso­by odwiedza­jącej.

UWAGA! Przy­cis­ki te nie służą do pow­iąza­nia strony z jej fan­page w por­talu Face­book lub Google+. Takie pow­iązanie moż­na wykon­ać poprzez wstaw­ie­nie na stronę Mod­ułu HTML z odpowied­nim kodem, uzyskanym w por­talu Face­book lub Google+.

Zmi­ana koloru

Umożli­wia zmi­anę koloru aktu­al­nego szablonu strony. Zmi­ana ta skutku­je wyłącznie zmi­aną stylów na style z wybranego szablonu (kolor tła, tek­stów, itp.) Zawartość wit­ryny pozostanie zachowana.

Ustaw­ienia Kreato­ra WWW

Umożli­wia włącze­nie lub wyłącze­nie uży­cia pro­tokołu HTTPS przy logowa­niu do kreato­ra i edy­cji strony.

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci

Umożli­wia włącze­nie lub wyłącze­nie wyświ­et­la­nia infor­ma­cji o poli­tyce cook­ies, edy­cję jej treś­ci, umiejs­cowienia na stron­ie oraz tła, na którym będzie ona widocz­na.

Rese­towanie strony

Umożli­wia przy­wróce­nie strony do stanu początkowego. Po kliknię­ciu przy­cisku Rese­tuj zostaną usunięte wszys­tkie pod­strony oraz ich treść. Zostaną zachowane tylko wgrane zdję­cia i pli­ki.

UWAGA! Tego pro­ce­su nie moż­na cofnąć!

Table of Contents