Co to jest walidacja certyfikatu SSL i jak przebiega?

Wal­i­dac­ja cer­ty­fikatu SSL oznacza, w uproszcze­niu, wery­fikację infor­ma­cji o pod­mio­cie, dla którego jest on wys­taw­iany. Jest to jeden z etapów pro­ce­su wys­taw­ia­nia cer­ty­fikatu SSL. W zależnoś­ci od rodza­ju wal­i­dacji (DV/OV/EV) pro­ce­dury wery­fika­cyjne się różnią.

Bez wzglę­du na rodzaj cer­ty­fikatu, pra­wo włas­noś­ci dome­ny wery­fikowane jest poprzez:

  • E‑mail — na adres admin­is­tra­cyjny w dome­nie podany pod­czas gen­erowa­nia CSR przesłana zosta­je wiado­mość z linkiem wery­fika­cyjnym, w który należy kliknąć;
  • Dodanie reko­r­du DNS — w kon­fig­u­racji dome­ny należy dodać odpowied­ni reko­rd DNS;
  • Dodanie pliku na ser­w­erze — należy utworzyć plik tek­stowy w odpowied­nim kat­a­logu na ser­w­erze FTP.

Domyśl­ną for­mą wery­fikacji jest wiado­mość e‑mail. Jeśli nie masz dostępu do adresu e‑mail admin­is­tra­to­ra dome­ny, w celu zmi­any metody wery­fikacji na jed­ną z dwóch pozostałych, prześlij zgłosze­nie z odpowied­nią prośbą na kontakt@nazwa.pl. Zgłosze­nie należy wysłać z kon­tak­towego adresu e‑mail, jaki jest podany w Twoim Pan­elu Klien­ta.

W przy­pad­ku cer­ty­fikatów DV wery­fikac­ja kończy się na poziomie sprawdzenia prawa do dome­ny (zgod­nie z powyższym opisem).

W przy­pad­ku cer­ty­fikatów OV/EV, po opłace­niu i skon­fig­urowa­niu cer­ty­fikatu w Pan­elu Klien­ta pro­ces wery­fika­cyjny prowad­zony jest przez Part­nera wys­taw­ia­jącego cer­ty­fikat (urząd cer­ty­fikacji Cer­tum). W takim przy­pad­ku, oprócz wery­fikacji poprzez e‑mail/dodanie reko­r­du DNS/dodanie pliku na ser­w­erze (tak jak w przy­pad­ku cer­ty­fikatów DV), konieczne jest przesłanie odpowied­nich doku­men­tów. Zamaw­ia­jąc cer­ty­fikat OV/EV, nasz Part­ner skon­tak­tu­je się z Tobą na adres e‑mail i wskaże, jakie dokład­nie doku­men­ty należy przesłać, by cer­ty­fikat mógł zostać wys­taw­iony.

Table of Contents