Zmiana systemu operacyjnego na serwerze VPS

Każdy ser­w­er VPS pod­czas aktywacji ma instalowany wybrany przez użytkown­i­ka sys­tem oper­a­cyjny. Dostęp­ne są następu­jące sys­te­my oper­a­cyjne dla ser­w­erów VPS:

  • Cen­tOS 8
  • Debian 10
  • Fedo­ra 32
  • Ubun­tu 20.04
  • Open­Suse 15.4

Użytkown­ik może w trak­cie korzys­ta­nia z ser­w­era VPS dokon­ać zmi­any zain­stalowanego na nim sys­te­mu oper­a­cyjnego. Aby zmienić sys­tem oper­a­cyjny na posi­adanym ser­w­erze VPS, zaloguj się do pan­elu Hori­zon i prze­jdź do listy instancji. Następ­nie, kliknij w ikonę listy rozwi­janej, widoczną przy opcji KONSOLA, w kolum­nie Czyn­noś­ci i wybierz z niej opcję PRZEBUDUJ INSTANCJĘ.

UWAGA! Prze­bu­dowanie instancji związane jest z przy­wróce­niem pier­wot­nego hasła do kon­ta root (nadanego w momen­cie uru­chomienia ser­w­era VPS) oraz z usunię­ciem wszys­t­kich danych. Przed potwierdze­niem oper­acji, zabez­piecz dane na ser­w­erze VPS. Z opcji prze­bu­dowa­nia instancji należy sko­rzys­tać również wtedy, gdy pod­czas pra­cy z ser­w­erem zostanie uszkod­zony na nim sys­tem oper­a­cyjny.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wybrać z listy rozwi­janej obraz sys­te­mu oper­a­cyjnego, oraz określić sposób par­ty­cjonowa­nia dysku. Po wybra­niu właś­ci­wych opcji, kliknij przy­cisk PRZEBUDUJ INSTANCJĘ.

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat z postępem prze­bu­dowywa­nia instancji. Zaczekaj, aż oper­ac­ja zostanie zakońc­zona.

Po zakończe­niu oper­acji, wyświ­et­lona zostanie lista akty­wnych instancji. Uru­chom kon­solę i zaloguj się do ser­w­era, uży­wa­jąc hasła do kon­ta root, które przesłane zostało na kon­tak­towy adres e‑mail, wraz z potwierdze­niem uru­chomienia usłu­gi. Jeśli nie pamię­tasz pier­wot­nego hasła użytkown­i­ka root lub nie posi­adasz zapisanej wiado­moś­ci z potwierdze­niem uru­chomienia usłu­gi, wykon­aj zmi­anę hasła do tego kon­ta poprzez SSH (Sprawdź: Zmi­ana hasła do kon­ta root).

Table of Contents