Do czego służy przenoszenie domen pomiędzy kontami w Panelu Klienta?

 

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Do czego służy przenoszenie domeny między kontami w Panelu Klienta?

Przenosze­nie domen pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta w ser­wisie nazwa.pl umożli­wia zmi­anę Klien­ta, który reprezen­tował będzie Abo­nen­ta. Wyko­nanie prze­niesienia jest równoz­naczne ze zmi­aną oso­by lub firmy, która będzie domeną zarządza­ła i zostanie Płat­nikiem, czyli otrzy­ma fak­tu­ry za domenę. Przykład­owo, jeśli do tej pory, Pan­el Klien­ta w nazwa.pl zare­je­strowany był na osobę fizy­czną, a została założona fir­ma, możli­we jest zare­je­strowanie nowego kon­ta w nazwa.pl, na dane firmy, i prze­niesie­nie do niego swoich usług. Po takim prze­niesie­niu, fak­tu­ry wys­taw­iane będą na dane firmy.

Prze­niesie­nie dome­ny związane jest również z przekazaniem nowe­mu Klien­towi wszys­t­kich praw i obow­iązków wynika­ją­cych z zarządza­nia usługą, np. prawa do kon­fig­u­racji dome­ny czy też obow­iązku przedłuża­nia okre­su jej rejes­tracji. W wyniku prze­niesienia dome­ny pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta, zmi­an­ie uleg­nie numer rachunku bankowego, na który należy dokony­wać płat­noś­ci za usługę.

Domenę prze­nieść moż­na na dwa sposo­by, dowiedz się, jak to zro­bić:

 

Table of Contents