Co to jest domena (adres internetowy)?

Dom­e­na (adres inter­ne­towy) to unikalna nazwa w Internecie, pod którą moż­na umieś­cić ser­wis WWW, czy też założyć kon­ta e‑mail. Przykład dome­ny to nazwa.pl lub netart.pl. Aby Two­ja strona WWW była dostęp­na w Internecie, oprócz dome­ny potrze­bu­jesz jeszcze ser­w­era WWW (dla plików strony WWW), na który będzie wskazy­wać Two­ja unikalna nazwa.

Dome­ny opier­a­ją się na sys­temie DNS, czyli Domain Name Sys­tem. Jest to sieć rozpros­zonych po świecie ser­w­erów. Dzię­ki DNS może­my uży­wać zrozu­mi­ałych nazw wit­ryn, zami­ast skom­p­likowanych adresów IP.

Każdą z domen obsługu­ją przy­na­jm­niej dwa ser­w­ery DNS, aby w przy­pad­ku awarii jed­nego z nich uniknąć sytu­acji przesto­ju w dzi­ała­niu strony inter­ne­towej. Do najważniejszych ser­w­erów należy trzy­naś­cie tzw. root servers.

W ramach sys­te­mu odby­wa się także rejes­trac­ja domen. Sto­ją za tym dwie insty­tuc­je – IANAICANN. Kom­pe­tenc­je do admin­istrowa­nia dom­e­na­mi kra­jowy­mi danego państ­wa przekaza­ły one jed­nak lokalnym insty­tucjom, do których należy Naukowa i Aka­demic­ka Sieć Kom­put­erowa (NASK), zarządza­ją­ca domeną .pl. NASK umożli­wia rejes­trację domen i sub­domen innym pod­miotom, np. fir­mom hostin­gowym.

Nawet jeżeli posi­adanie strony WWW nie jest Twoim celem, a potrze­bu­jesz jedynie kon­ta e‑mail lub chcesz wyko­rzys­tać domenę w przyszłoś­ci, zachę­camy Cię do zamówienia wybranej unikalnej nazwy oraz zapoz­na­nia się z ofer­tą paki­etów pocz­towych dostęp­ną na stron­ie https://www.nazwa.pl/poczta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jakie są rodza­je domen?

Table of Contents