Zarządzanie hostingiem

Jak mogę zarządzać swoim hostingiem?

Zarządzanie ser­w­erem hostin­gowym możli­we jest przy uży­ciu pan­elu Active.admin. Jest to narzędzie, które umożli­wia pełne i samodzielne admin­istrowanie usługą. Do najważniejszych funkcji dostęp­nych dla użytkown­i­ka w pan­elu Active.admin może­my zal­iczyć: zarządzanie powierzch­nią dyskową, zarządzanie baza­mi danych, admin­is­trac­je dom­e­na­mi oraz kon­ta­mi pocz­towy­mi, dostęp do statystyk ser­w­era oraz możli­wość indy­wid­u­al­nej kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz sko­rzys­tanie z funkcjon­al­noś­ci autoin­sta­la­to­ra aplikacji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pan­el Active.admin

Zarządzanie plika­mi na ser­w­erze, czyli ich wgry­wanie i pobieranie, możli­we jest z kolei poprzez połącze­nie FTP z usługą. Real­izu­je się je przez dowol­ny pro­gram FTP.

Jak mogę odzyskać hasło do hostingu?

Ze wzglę­du na zaszyfrowanie hasła, nie jest możli­we jego odczy­tanie. W związku z tym, w celu odzyska­nia dostępu do usłu­gi hostin­gowej należy nadać jej nowe hasło. Aby utworzyć nowe hasło do usłu­gi, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Two­je danezmi­ana haseł (1). Wybierz zakład­kę Active.admin (2), a następ­nie zaz­nacz rodzaj usłu­gi, do zarządza­nia którą chcesz zmienić hasło oraz wybierz z listy rozwi­janej iden­ty­fika­tor właś­ci­wego ser­w­era (3). W celu auto­ryza­cji zmi­any, wpisz Hasło do Pan­elu Klien­ta (4), za pomocą którego nastąpiło zal­o­gowanie do Pan­elu, a następ­nie dwukrot­nie podaj nowe hasło do pan­elu Active.admin (5).

Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby silne hasło nie zaw­ier­ało pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

Po wprowadze­niu nowe hasła, kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (6), aby zmi­ana została zapisana. Na ekranie wyświ­etli się potwierdze­nie wyko­na­nia oper­acji, a na kon­tak­towe adresy e‑mail, zdefin­iowane w Pan­elu Klien­ta, zostanie przesłana wiado­mość doty­czą­ca zmi­any danych.

WAŻNE! Zmi­ana hasła do pan­elu Active.admin ser­w­era, spowodu­je również zmi­anę hasła do admin­is­tra­cyjnego kon­ta FTP oraz do dostępu poprzez SSH.

Table of Contents