Czy jest obowiązek odnawiania ważności usług?

Usłu­gi w nazwa.pl świad­c­zone są na pod­staw­ie opłat wnos­zonych tytułem ich uru­chomienia (pier­wszy okres abona­men­towy) i odnowienia (w kole­jnym okre­sie abona­men­towym). Korzys­tanie z dowol­nej usłu­gi wyma­ga zgody na postanowienia zawarte w jej reg­u­laminie.

Reg­u­laminy wszys­t­kich usług dostęp­ne są na stron­ie https://www.nazwa.pl. Aby je wyświ­etlić, należy po wejś­ciu na tę stronę i prze­jś­ciu na sam jej dół, w sekcji CENTRUM POMOCY kliknąć w odnośnik Reg­u­laminy.

Wyświ­et­lona zostanie lista Doku­men­tów, wśród których najważniejsze są Ogólne Warun­ki Umów (1) oraz reg­u­laminy poszczegól­nych usług (2). Po kliknię­ciu we właś­ci­wy odnośnik, wyświ­et­lony zostanie dany reg­u­lamin.

Zgod­nie z zapisa­mi reg­u­lam­inów, Klient zobow­iązany jest do dokony­wa­nia ter­mi­nowych wpłat za przedłużanie usług, aby móc z nich korzys­tać. W przy­pad­ku braku wpłaty za przedłuże­nie, usłu­ga może zostać w pier­wszej kole­jnoś­ci zablokowana, a następ­nie całkowicie usunię­ta z Pan­elu Klien­ta i sys­te­mu nazwa.pl.

Co więc w prak­tyce oznacza brak ter­mi­nowej wpłaty? Jest to uza­leżnione od rodza­ju usłu­gi:

  • Usłu­ga dome­ny prze­chodzi w sta­tus do usunię­cia, z którego moż­na ją przy­wró­cić na określonych warunk­ach i do określonego ter­minu. W przy­pad­ku braku przy­wróce­nia, adres dome­ny powraca do puli domen wol­nych i może być ponown­ie zare­je­strowany, także przez inną fir­mę lub osobę. W trak­cie zablokowa­nia, nie jest wyświ­et­lana strona inter­ne­towa pod adresem dome­ny, nie dzi­ała­ją też kon­ta e‑mail z nią związane.

  • WIĘCEJ INFORMACJI:   Przy­wracanie wygasłych domen

  • Usłu­ga ser­w­era: Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e‑Sklep, VPS, jest tym­cza­sowo blokowana. Nie jest możli­we zal­o­gowanie się do ser­w­era (SSH, FTP), ani zarządzanie nim. Nie dzi­ała­ją również kon­ta e‑mail oraz strony na nim zamieszc­zone. W przy­pad­ku dal­szego braku wpłaty za przedłuże­nie, usłu­ga, po określonym w reg­u­lam­i­nach cza­sie, jest całkowicie usuwana wraz ze wszys­tki­mi, zna­j­du­ją­cy­mi się na niej dany­mi. Po usunię­ciu usłu­gi, nie ma możli­woś­ci odzyska­nia danych.
  • Usłu­ga pocz­ty Cloud­Mail, podob­nie jak ser­w­ery hostin­gowe, jest tym­cza­sowo blokowana. Nie jest możli­we zarządzanie nią, ani logowanie się do kont e‑mail na niej utwor­zonych. W przy­pad­ku dal­szego braku wpłaty za przedłuże­nie, jest całkowicie usuwana wraz z całą zawartoś­cią. Po jej usunię­ciu, nie ma możli­woś­ci odzyska­nia zawartoś­ci kont e‑mail.

  • Usłu­ga cer­ty­fikatu SSL przes­ta­je funkcjonować. Strona zabez­piec­zona wygasłym cer­ty­fikatem będzie wyświ­et­lana jako niebez­piecz­na. Może również nie być wcale wyświ­et­lana; zależy to od rodza­ju przeglą­dar­ki i sposobu trak­towa­nia przez nią wygasłych cer­ty­fikatów.

Table of Contents