Program Partnerski i Benefity

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Poniżej zna­j­du­je się przykład­owa wiado­mość e‑mail, z zaz­nac­zonym w niej kodem jed­no­ra­zowym:

Jako dodatkowe zabez­piecze­nie, na zdefin­iowany w Pan­elu Klien­ta adres e‑mail, otrzy­masz od nas infor­ma­cję o każdym udanym logowa­niu. Dzię­ki takiemu powiadomie­niu zysku­jesz możli­wość wykrycia logowań przeprowadzanych przez oso­by nieuprawnione, i tym samym możesz pod­jąć naty­ch­mi­as­towe dzi­ała­nia zabez­piecza­jące, takie jak np. zmi­ana hasła.

Program Partnerski

Pro­gram Part­ner­s­ki nazwa.pl skierowany jest do wszys­t­kich naszych Klien­tów, posi­ada­ją­cych miejsce zamieszka­nia (oso­ba fizy­cz­na) lub adres siedz­i­by (fir­ma) na tery­to­ri­um Pol­s­ki. Zapew­nia on wyna­grodze­nie prow­iz­yjne w zami­an za pole­canie usług nazwa.pl. Prow­iz­ja udzielana jest za każdą nowo akty­wowaną usługę, która zostanie zamówiona przy uży­ciu indy­wid­u­al­nego i unikalnego kodu raba­towego, który dostęp­ny jest w Pan­elu Klien­ta w zakład­ce Pro­gram Part­ner­s­ki.

WAŻNE! Zgod­nie z reg­u­laminem Pro­gra­mu Part­ner­skiego, zabro­nione jest pole­canie usług samemu sobie.

Punk­ty w Pro­gramie Part­ner­skim zostaną przyz­nane po spełnie­niu wszys­t­kich poniższych warunk­ów:

 • zamówie­niu usłu­gi z uży­ciem unikalnego kodu raba­towego Part­nera (Pole­ca­jącego);
 • zak­się­gowa­niu wpłaty za usługę;
 • utrzymy­wa­niu rejes­tracji dome­ny w nazwa.pl;
 • niesko­rzys­ta­niu przez Klien­ta będącego osobą fizy­czną z prawa do odstąpi­enia od umowy zakupu usłu­gi w usta­wowym ter­minie.

Przyz­nane w Pro­gramie Part­ner­skim punk­ty moż­na wymienić na nagrody do 12 miesię­cy od daty ich przyz­na­nia. Są one przyz­nawane za:

 • zamówie­nie nowych usług;
 • odnowie­nie ważnoś­ci usług na kole­jne okresy abona­men­towe;
 • zmi­any opcji usług hostin­gowych na wyższe.

Pro­gramem Part­ner­skim objęte są usłu­gi:

 • Cloud Back­up;
 • Cloud­Host­ing;
 • Cloud­Host­ing Word­Press;
 • Cloud­Host­ing e‑Sklep;
 • Cloud­Mail;
 • Dome­ny;
 • VPS i VPS Speed;
 • Cer­ty­fikaty SSL;
 • Dedykowany adres IP.

Punk­ty zostaną przyz­nane za każdą z wyżej wymienionych usług, jeśli przy ich zamaw­ia­n­iu został podany unikalny kod raba­towy Part­nera (Pole­ca­jącego), dostęp­ny w Pan­elu Klien­ta. Aby sprawdz­ić ilość posi­adanych punk­tów, dokon­ać ich wypłaty, czy też pozyskać unikalny kod raba­towy, prze­jdź w Pan­elu Klien­ta do zakład­ki Pro­gram Part­ner­s­ki, będącej pier­wszą od góry w menu Pan­elu.

Po prze­jś­ciu do niej, widoczny jest Kod raba­towy (1), który moż­na sko­pi­ować lub przepisać i przesłać zna­jomym. Poniżej widoczny jest odnośnik, dzię­ki które­mu możli­we jest pobranie vouchera z kodem raba­towym jako plik PDF (2), który moż­na przesłać, np. w wiado­moś­ci e‑mail. Kod raba­towy przekazać moż­na również w postaci linku pole­ca­jącego (3), po kliknię­ciu w który, rabat zostanie automaty­cznie dolic­zony do doko­nanego na stron­ie nazwa.pl zakupu usług.

Jeśli jesteś web­mas­terem lub zaj­mu­jesz się inną dzi­ałal­noś­cią IT, dzię­ki której jesteś w stanie pole­cać usłu­gi nazwa.pl więk­szej licz­bie osób, sko­rzys­taj z kole­jnej sekcji, dostęp­nej w zakład­ce Pro­gram Part­ner­s­ki. Kliknij przy­cisk Wyślij zgłosze­nie, aby skon­tak­tować się z nami i uzyskać więk­sze korzyś­ci w Pro­gramie Part­ner­skim.

Jeśli chcesz sprawdz­ić, ile punk­tów zostało przyz­nanych lub dokon­ać ich wypłaty, prze­jdź do ostat­niej sekcji w zakład­ce Pro­gram Part­ner­s­ki. Sprawdzisz tutaj, ile punk­tów dostęp­nych do wymi­any posi­adasz (1), a po kliknię­ciu przy­cisku WYPŁAĆ PIENIĄDZE (2), zle­cisz ich wymi­anę (Sprawdź: Jak wypłacić środ­ki zgro­mad­zone w Pro­gramie Part­ner­skim?).

Benefity

Każdy Klient nazwa.pl, posi­ada­ją­cy w naszej fir­mie zare­je­strowany Pan­el Klien­ta, może liczyć na dodatkowe korzyś­ci w postaci albo zniżek na usłu­gi, albo dar­mowych usług. Zestaw­ie­nie tego typu dodatkowych korzyś­ci, indy­wid­u­al­nie przy­dzielonych właśnie Tobie, możesz sprawdz­ić po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Ben­e­fi­ty.

W pier­wszej sekcji, zna­j­du­ją się Ofer­ty spec­jalne nazwa.pl. Zamieszczane są tu infor­ma­c­je o dodatkowych pro­moc­jach, które nie są dostęp­ne na głównej stron­ie nazwa.pl. Na przykład ist­nieje możli­wość zamówienia całkowicie bezpłat­nie usłu­gi Cloud Back­up na okres 90 dni. W tym celu wystar­czy kliknąć w odnośnik ze spec­jal­nym kodem (1), a następ­nie wybrać intere­su­jącą nas usługę na stron­ie głównej nazwa.pl, a pro­moc­ja zostanie automaty­cznie włąc­zona przy zakupie usłu­gi. Moż­na również, w koszyku zakupowym, wkleić widoczny Kod raba­towy (2). Jeśli chcesz podarować kod zna­jomemu, kliknij odnośnik Pobierz (3) i wyślij mu w załączniku Vouch­er w pliku PDF.

Kole­j­na sekc­ja zaw­iera infor­ma­c­je doty­czące Pro­gra­mu Part­ner­skiego, widoczne również w zakład­ce Pro­gram Part­ner­s­ki. Zna­jdziesz tutaj link pole­ca­ją­cy (1), Twój unikalny kod raba­towy (2), odnośnik umożli­wia­ją­cy pobranie Vouchera (3) jako plik PDF, a także przy­cisk Wyślij zgłosze­nie (4), dzię­ki które­mu możesz uzyskać dodatkowe korzyś­ci, jeśli jesteś web­mas­terem lub prowadzisz inną dzi­ałal­ność w branży IT umożli­wia­jącą polece­nie usług nazwa.pl więk­szej licz­bie osób.

Ostat­nia sekc­ja zaw­iera dodat­ki związane z Google Ads. Jeśli posi­adasz w Pan­elu usługę pozwala­jącą na otrzy­manie kuponu Google Ads, zapoz­naj się z reg­u­laminem pro­mocji Kupony Google Ads i zaak­cep­tuj jego warun­ki (1), a następ­nie kliknij odnośnik Pobierz (2), aby wygen­erować kupon.

Table of Contents