Najczęstsze problemy pojawiające się podczas korzystania z Cloud Backup

  • Pomoc
  • Cloud Backup
  • Najczęstsze problemy pojawiające się podczas korzystania z Cloud Backup

 

W tym artykule zna­jdziesz infor­ma­c­je o prob­lemach, jakie wys­tępu­ją najczęś­ciej w trak­cie korzys­ta­nia z Cloud Back­up.

  • Pli­ki i fold­ery, których kopia bez­pieczeńst­wa ma zostać wyko­nana, nie mogą w chwili wykony­wa­nia kopii być uży­wane w sys­temie. Przed ręcznym wyko­naniem kopii lub też jej automaty­cznym wykony­waniem zgod­nie z ustalonym har­mono­gramem, zapisz zmi­any w zabez­pieczanych plikach i zakończ pracę z nimi, do cza­su wyko­na­nia kopii. Wyłącz również menadżery plików, takie jak np. Total Com­man­der, jeśli mogą w nich być otwarte zabez­pieczane kat­a­lo­gi.
  • Nie wykonuj kopii plików sys­te­mowych. Pli­ki takiego typu są cały czas uży­wane w trak­cie pra­cy sys­te­mu Win­dows i nie będzie możli­woś­ci ich zabez­pieczenia.
  • Niepraw­idłowe ustaw­ienia pro­gramów anty­wiru­sowych, pro­gramów typu fire­wall, lub też dodatków do przeglą­darek typu ADBlock, mogą powodować prob­le­my w dzi­ała­niu aplikacji Cloud Back­up. Zwery­fikuj kon­fig­u­rac­je wprowad­zone w tego typu aplikac­jach. Upewnij się, że na połącze­niu inter­ne­towym masz udostęp­niony port 21, 443 oraz wszys­tkie porty z zakre­su od 32768 do 59999.
  • W przy­pad­ku zaw­ieszenia pra­cy aplikacji Cloud Back­up, wywołaj Menedżer zadań Win­dows (klaw­isze CTRL + ALT + DELETE), odna­jdź Pro­ces Cloud Back­up i zakończ jego dzi­ałanie. Po jego zamknię­ciu, ponown­ie uru­chom aplikację.
Table of Contents