Serwery pocztowe CloudMail

Cloud­Mail to linia ser­w­erów przez­nac­zona wyłącznie dla obsłu­gi kont pocz­ty elek­tron­icznej. W ramach tych ser­w­erów nie jest możli­we pub­likowanie strony WWW, a cała powierzch­nia dyskowa takiego ser­w­era może zostać przez­nac­zona wyłącznie na obsługę wiado­moś­ci e‑mail. Wyróż­ni­amy 3 opc­je ser­w­erów Cloud­Mail: Cloud­Mail Start, Cloud­Mail Biznes oraz Cloud­Mail Pro. Różnią się one m.in. iloś­cią obsługi­wanych kont e‑mail i domen oraz lim­item dyskowym.

Cloud­Mail Start dys­ponu­je przestrzenią dyskową 100 GB, umożli­wia­jąc obsługę 1 kon­ta e‑mail. Cloud­Mail Biznes i Cloud­Mail Pro ofer­u­ją odpowied­nio 500 GB i 1 TB powierzch­ni dyskowej przez­nac­zonej dla dowol­nej iloś­ci kont e‑mail twor­zonych nieza­leżnie w różnych dom­e­n­ach, które moż­na pod­piąć do tych ser­w­erów (min­i­mal­ny rozmi­ar poje­dynczego kon­ta e‑mail wynosi 5 GB). Dla tych paki­etów ist­nieje możli­wość aktywacji Dedykowanego adresu IP lokali­zowanego geograficznie oraz włączenia usłu­gi Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP. W przy­pad­ku każdego paki­etu Cloud­Mail moż­na pow­ięk­szyć jego przestrzeń dyskową o 100% (opc­ja dodatkowa).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak włączyć Dedykowany adres IP lokali­zowany geograficznie?Ustaw­ie­nie revDNS (PTR) dla dedykowanego adresu IP

Jak zamówić serwer pocztowy CloudMail?

Aby zamówić ser­w­er pocz­towy, na głównej stron­ie https://www.nazwa.pl wybierz zakład­kę POCZTA w górnym menu lub wejdź bezpośred­nio na stronę https://www.nazwa.pl/poczta/. W kole­jnym etapie zapoz­naj się z para­me­tra­mi poszczegól­nych opcji ser­w­erów, wybier­a­jąc właś­ci­wą (1). Jeśli chcesz poz­nać szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at ser­w­erów, kliknij przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (2) widoczny poniżej. Kliknij przy­cisk WYBIERAM (3) przy właś­ci­wym rodza­ju ser­w­era, aby prze­jść do kole­jnego eta­pu zamówienia.

W kole­jnym etapie zosta­niesz prze­nie­siony na stronę z koszykiem zakupowym usług w nazwa.pl. Wybierz okres abona­men­towy usłu­gi (1), skon­fig­u­ruj poniżej zamaw­iane dla niej usłu­gi dodatkowe takie jak np. Dedykowany adres IP czy dodatkowa powierzch­nia dyskowa, zapoz­naj się z Reg­u­laminem usłu­gi hostin­gowej i zaz­nacz akcep­tację jego warunk­ów (2), a następ­nie kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (3).

Na następ­nej stron­ie, wybierz prefer­owany sposób płat­noś­ci i kliknij przy­cisk Płacę ter­az. Po doko­na­niu płat­noś­ci, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłane zostanie potwierdze­nie aktywacji usłu­gi.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak przekierować domenę na paki­et pocz­towy w nazwa.pl?

Table of Contents