Przywracanie danych z kopii Cloud Backup

Jak przywrócić dane z utworzonej kopii?

W celu przy­wróce­nia danych z utwor­zonej kopii, uru­chom aplikację Cloud Back­up, klika­jąc w jej ikonę na pulpicie lub na pasku zadań sys­te­mu Win­dows. Z menu zna­j­du­jącego się po lewej stron­ie okna aplikacji, wybierz opcję ODTWÓRZ PLIKI.

Następ­nie kliknij odnośnik Odtwórz kopię (1), widoczny po prawej stron­ie od jej nazwy.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wypełnić wyma­gane pola, co poz­woli, aby pli­ki z kopii zapa­sowej zostały przy­wró­cone na kom­put­erze.

 1. Dane do odt­worzenia. Wybierz datę i zakres przy­wracanych danych.
  • w przy­pad­ku, gdy dana kopia była wykony­wana więcej niż jeden raz, wybierz datę, z listy widocznej przy opcji Odtwórz z (1), z której pli­ki mają zostać przy­wró­cone,
  • jeśli chcesz przy­wró­cić plik o konkret­nej nazwie, sko­rzys­taj z opcji Szukaj plików (2),
  • na liś­cie poniżej, zaz­nacz te kat­a­lo­gi lub pli­ki (3), które mają zostać przy­wró­cone.

 2. Gdzie chcesz odt­worzyć pli­ki? Wybierz miejsce, gdzie pli­ki mają zostać przy­wró­cone.
  • Położe­nie ory­gi­nalne – zaz­nacz tę opcję, jeśli pli­ki mają zostać przy­wró­cone do tego samego miejs­ca na dysku, w którym zna­jdy­wały się w chwili wykony­wa­nia danej kopii.
  • Wybierz położe­nie – zaz­nacz tę opcję, aby wybrać z listy kat­a­log, do którego dane zostaną przy­wró­cone.

 3. Jak chcesz potrak­tować ist­niejące pli­ki? Wybierz, czy obec­ne wer­sje plików zna­j­du­jące się na kom­put­erze mają zostać zamienione na przy­wracane, czy też kopia ma zostać zapisana odd­ziel­nie.
  • Nad­pisz – jeśli kopie plików będą przy­wracane do kat­a­logu, w którym zna­j­du­ją się ich obec­ne wer­sje, to bieżące doku­men­ty zostaną zastą­pi­one przez te, zna­j­du­jące się w przy­wracanej kopii.
  • Zapisz pli­ki z syg­naturą cza­sową w nazwie – obec­na wer­s­ja plików na kom­put­erze zostanie nien­arus­zona, a do nazw przy­wracanych plików zostanie dopisana data przy­wróce­nia.

Po wypełnie­niu pól we wszys­t­kich sekc­jach for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk ODTWÓRZ DANE. Rozpocznie się pro­ce­du­ra przy­wróce­nia danych. Po jej zakończe­niu, zostanie wyświ­et­lone okno infor­ma­cyjne. Kliknij OK, aby powró­cić do aplikacji.

Table of Contents