Przywracanie wiadomości e‑mail z kopii bezpieczeństwa (backup)

 

Kopia bez­pieczeńst­wa (back­up), obe­j­mu­ją­ca zawartość kont e‑mail, wykony­wana jest codzi­en­nie, w godz­i­nach noc­nych. Kopie bez­pieczeńst­wa są prze­chowywane do 48 godzin wstecz. Każdej nocy najs­tarsza z utwor­zonych kopii jest nad­pisy­wana przez nowy back­up. Przy­wracanie wiado­moś­ci e‑mail z kopii bez­pieczeńst­wa odby­wa się na warunk­ach przed­staw­ionych w ramach Usług IT, świad­c­zonych przez nazwa.pl. Dla każdej akty­wnej i opła­conej usłu­gi hostin­gowej w nazwa.pl, otrzy­mu­jesz wspar­cie tech­niczne o wartoś­ci zależnej od opcji posi­adanego ser­w­era. Dzię­ki temu możli­we będzie wyko­nanie kilku dar­mowych usług IT w trak­cie okre­su abona­men­towego. Po wyko­rzys­ta­niu iloś­ci dar­mowych usług, kole­jne wykony­wane będą odpłat­nie, zgod­nie z cen­nikiem przed­staw­ionym na stron­ie https://www.nazwa.pl/uslugi-it/.

Jeśli przy­pad­kowo usunąłeś swo­jego kon­to e‑mail z ser­w­era, lub ska­sowałeś z niego przez przy­padek ważne wiado­moś­ci, i od tego momen­tu nie upłynęło więcej niż 48 godzin, to możli­we jest odzyskanie tych danych. Aby zamówić przy­wróce­nie wiado­moś­ci e‑mail:

  • sko­rzys­taj z for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie https://www.nazwa.pl/uslugi-it/, po kliknię­ciu przy­cisku WYBIERAM, widocznego przy opcji PRZYWRÓCENIE WIADOMOŚCI E‑MAIL; lub
  • prześlij zgłosze­nie bezpośred­nio na adres kontakt@nazwa.pl, z kon­ta e‑mail podanego w Pan­elu Klien­ta jako adres kon­tak­towy;
  • jeśli życzysz sobie, aby real­iza­c­ja nastąpiła w nocy, w week­end lub o dowol­nej porze, wybierz taką opcję w for­mu­la­rzu, a ter­min ustal na dal­szym etapie zamówienia.

Aby zgłosze­nie mogło zostać zre­al­i­zowane, podaj niezbędne infor­ma­c­je:

  • nazwę (iden­ty­fika­tor) ser­w­era, na którym zna­j­du­je się kon­to;
  • pełny adres kon­ta pocz­towego;
  • dokład­ną datę, z której mają zostać przy­wró­cone wiado­moś­ci (z dwóch ostat­nich nocy wstecz).

Zawartość kon­ta e‑mail zostanie automaty­cznie porów­nana z zawartoś­cią dostęp­ną w kopii bez­pieczeńst­wa i braku­jące na kon­cie wiado­moś­ci, które obec­ne będą w kopii, zostaną do kon­ta dograne. Aby zlece­nie mogło zostać zre­al­i­zowane, kon­to o wskazanym adresie musi ist­nieć na ser­w­erze, a jego zarez­er­wowana powierzch­nia powin­na być nie mniejsza, niż przed ska­sowaniem wiado­moś­ci lub usunię­ciem kon­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak założyć skrzynkę e‑mail na ser­w­erze?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zwięk­szyć pojem­ność skrzyn­ki e‑mail?

UWAGA! Back­up wykony­wany po stron­ie nazwa.pl doty­czy wyłącznie usług hostin­gowych, tzn. ser­w­erów: Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e‑Sklep, Cloud­Host­ing Wiz­ytówka oraz paki­etów pocz­towych Cloud­Mail. W przy­pad­ku posi­ada­nia usłu­gi ser­w­era VPS, Klient zobow­iązany jest do samodziel­nego wykony­wa­nia kopii bez­pieczeńst­wa jego zawartoś­ci, w tym kont e‑mail.

Table of Contents