Zarządzanie usługami

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Zarządzanie usługami

Zakład­ka ta zna­j­du­je się w menu Pan­elu Klien­ta, poniżej sekcji doty­czącej posi­adanych w nazwa.pl usług. Po jej rozwinię­ciu, pojaw­ia­ją się dodatkowe opc­je doty­czące Abo­nen­tów i cesji domen, trans­fer­owa­nia domen do nazwa.pl oraz przenoszenia usług pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta.

 1. Zakład­ka lista Abo­nen­tów – zaw­iera listę dodanych do Pan­elu Klien­ta Abo­nen­tów domen. Odczy­tać tutaj moż­na nazwę skró­coną Abo­nen­ta (1), wraz z widoczną przy niej infor­ma­cją, czy jest to Abo­nent domyśl­ny, pełną nazwę Abo­nen­ta (2) oraz adresy domen do niego przyp­isanych (3).

  Jeśli w Pan­elu dodano więcej niż jed­nego Abo­nen­ta, to przy tym Abo­nen­cie, który nie ma przyp­isanych domen, w kolum­nie Usuń (4) widoczny będzie przy­cisk umożli­wia­ją­cy jego usunię­cie. Aby dodać kole­jnego Abo­nen­ta, należy kliknąć przy­cisk Dodaj Abo­nen­ta (5). Powyżej listy Abo­nen­tów widocz­na jest również wyszuki­war­ka (6), która będzie przy­dat­na w przy­pad­ku doda­nia w Pan­elu danych wielu Abo­nen­tów.


  WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?

 2. Zakład­ka trans­fer­uj domenę – umożli­wia prze­niesie­nie obsłu­gi i płat­noś­ci dome­ny od zewnętrznego rejes­tra­to­ra do nazwa.pl. Wpisz adres trans­fer­owanej dome­ny (1), kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2) i postąp zgod­nie z kole­jno wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Trans­fer dome­ny do nazwa.pl
 3. Zakład­ka przenosze­nie usług – zaw­iera osob­ne sekc­je umożli­wia­jące przenosze­nie poszczegól­nego rodza­ju usłu­gi pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta. Wybierz i zaz­nacz (1) sekcję doty­czą­ca rodza­ju usłu­gi, którą chcesz prze­nieść, wypełnij for­mu­la­rz dany­mi usłu­gi i Pan­elu, w którym obec­nie się ona zna­j­du­je (2), zaz­nacz zgodę na prze­ję­cie praw i obow­iązków (3), kliknij przy­cisk Dalej (4) i postąp zgod­nie z kole­jno wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Przenosze­nie usług
 4. Zakład­ka lista prze­niesień – umożli­wia zatwierdze­nie zgłos­zonego wcześniej prze­niesienia usług pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta. Jeśli prze­niesie­nie zostało poprawnie zgłos­zone w nowym Pan­elu Klien­ta, zaloguj się do doty­chcza­sowego Pan­elu, w którym nadal zna­j­du­ją się usłu­gi, w zakład­ce lista prze­niesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA (1), zaz­nacz check­box przy nazwie przenos­zonej usłu­gi (2), kliknij przy­cisk Prze­nieś (3) i postąp zgod­nie z kole­jno wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi.
 5. Zakład­ka ces­je domen – zaw­iera listę zgłaszanych w Pan­elu Klien­ta cesji dome­ny. Zna­jdziesz tutaj numer cesji (1), datę jej zgłoszenia (2), sta­tus wyko­na­nia cesji (3) oraz typ wniosku (4). Jeśli chcesz wyświ­etlić listę cesji o konkret­nym sta­tusie, zaz­nacz właś­ci­we opc­je i kliknij przy­cisk Pokaż (5). Z poziomu tej zakład­ki możesz również zgłosić nową cesję, naciska­jąc przy­cisk Zgłoś cesję (6) i postępu­jąc zgod­nie z kole­jno wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Ces­ja praw do dome­ny
Table of Contents