Zmiana parametrów serwera VPS

W każdej chwili ist­nieje możli­wość pod­wyższenia para­metrów posi­adanego ser­w­era VPS. Wpłynie to przede wszys­tkim na zwięk­sze­nie dostęp­nej powierzch­ni dyskowej, pamię­ci RAM, a także maksy­mal­nej licz­by wirtu­al­nych pro­ce­sorów.

Aby zmienić opcję ser­w­era na wyższą, skon­tak­tuj się Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl pod nr 22 454 48 10 (tel. komórkowe) lub 801 33 22 33 (tel. stacjonarne). Możesz również przesłać wiado­mość z kon­tak­towego adresu e‑mail na kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents