Odzyskiwanie hasła do instalacji WordPress dla zaawansowanych

 

W sytu­acji, kiedy nie pamię­tasz lub zgu­biłeś hasło do pan­elu zarządza­nia skryptem Word­Press, a także niemożli­we jest jego zre­se­towanie poprzez opcję Nie pamię­tasz hasła dostęp­ną na stron­ie logowa­nia do two­jej insta­lacji skryp­tu, ist­nieje kil­ka sposobów na jego odzyskanie. Jed­ną z metod odzyska­nia hasła, jest sko­rzys­tanie z pan­elu php­MyAd­min, który służy do zarządza­nia baza­mi danych.

W celu zre­se­towa­nia hasła przy pomo­cy pan­elu php­MyAd­min, postępuj według poniższych kroków:

  1. Zaloguj się na ser­w­er FTP (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?).
  2. W kat­a­logu, w którym zna­j­du­ją się pli­ki strony, odszukaj i otwórz plik wp-config.php. W pliku odszukaj infor­ma­c­je o nazwie bazy danych oraz haśle do niej.
  3. Zaloguj się do pan­elu php­MyAd­min (Sprawdź: php­MyAd­min).
  4. Skopi­uj wskazane powyżej wartoś­ci z pliku wp-config.php i kliknij Zaloguj.
  5. Po zal­o­gowa­niu do php­MyAd­min, kliknij w znak + obok nazwy bazy danych, zna­j­du­jącej się w lewym, górnym rogu, wybierz tabelę wp_users, a następ­nie wybierz przy­cisk Edy­tuj.
  6. W linii user_pass wybierz funkcję MD5. W polu Wartość podaj nowe hasło i potwierdź oper­ację klika­jąc w przy­cisk Wykon­aj.

Inne alter­naty­wne metody odzyski­wa­nia hasła możesz znaleźć pod adresem https://wordpress.org/support/article/resetting-your-password/.

Table of Contents