Co to jest CloudHosting WordPress i jak mogę go zamówić?

Cloud­Host­ing Word­Press to linia ser­w­erów hostin­gowych o wyso­kich para­me­tra­ch tech­nicznych, dos­tosowana do najpop­u­larniejszej aplikacji umożli­wia­jącej tworze­nie i zarządzanie stron­a­mi inter­ne­towy­mi.

Wybier­a­jąc plat­for­mę Cloud­Host­ing Word­Press otrzy­mu­jesz gotowe narzędzie, bez­pieczne dla Twoich użytkown­ików oraz wspier­a­jące Two­ją pozy­cję w wynikach wyszuki­wa­nia Google. Pre­in­stalowane w ramach insta­lacji Cloud­Host­ing Word­Press wty­cz­ki do tego CMS poz­wolą Ci w prosty sposób zbu­dować ide­al­ną wit­rynę, bez wzglę­du na to, czy będzie to strona, blog czy sklep.

Ser­w­ery Cloud­Host­ing Word­Press dostęp­ne są w opc­jach Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing Word­Press Biznes oraz Cloud­Host­ing Word­Press Pro, różnią­cych się, m.in. powierzch­nią dyskową czy też liczbą dodatkowych, możli­wych do zain­stalowa­nia aplikacji. Szczegółowe infor­ma­c­je oraz pełną specy­fikację tej linii ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl, znaleźć możesz na stron­ie https://www.nazwa.pl/wordpress/

Aby zamówić ser­w­er Cloud­Host­ing Word­Press:

 • wejdź na stronę https://www.nazwa.pl/wordpress/;
 • wybierz intere­su­jącą Cię opcję ser­w­era (1);
 • jeśli chcesz zapoz­nać się z dokład­ny­mi para­me­tra­mi ser­w­era, kliknij przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (2);
 • kliknij przy­cisk WYBIERAM przy właś­ci­wej opcji ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press, aby prze­jść do kole­jnego eta­pu zamówienia;
 • wskaż sta­tus prawny, czy zamówie­nie składasz jako oso­ba pry­wat­na czy fir­ma;
 • w pod­sumowa­niu zamówienia zaz­nacz okres abona­men­towy (1) oraz ewen­tu­alne opc­je dodatkowe (2), jeśli posi­adasz kod raba­towy, wpisz go i kliknij przy­cisk UŻYJ KODU (3), zwery­fikuj sta­tus prawny (4), a następ­nie kliknij przy­cisk ZAMÓW (5);
 • jeśli posi­adasz już zare­je­strowany Pan­el Klien­ta, wpisz jego dane i kliknij ZALOGUJ SIĘ; po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym; ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ; dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.
 • jeżeli korzys­tasz z usług nazwa.pl po raz pier­wszy, uzu­pełnij poniżej pełny for­mu­la­rz rejes­tracji nowego Pan­elu Klien­ta, a następ­nie zaloguj się do niego;
 • zapoz­naj się z treś­cią aktu­al­nych reg­u­lam­inów usług i pro­mocji, a następ­nie zaz­nacz ich akcep­tację (1); pamię­taj przy tym, że zamówie­nie usłu­gi w ramach ofer­ty pro­mo­cyjnej wyma­ga wyraże­nia zgody na przesyłanie infor­ma­cji mar­ketingowych;
 • po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci zamówionych usług i akcep­tacji reg­u­lam­inów, kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2);
 • po przekierowa­niu do strony Pan­elu Klien­ta, wybierz dogod­ną dla siebie for­mę płat­noś­ci i kliknij przy­cisk OPŁAĆ;

Po przyję­ciu i zak­się­gowa­niu wpłaty, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zostanie wiado­mość potwierdza­ją­ca uru­chomie­nie usłu­gi ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press. Otrzy­masz również fak­turę VAT.

Table of Contents