Jak przyspieszyć wznowienie usługi opłaconej po terminie?

W przy­pad­ku braku ter­mi­nowej opłaty za przedłuże­nie usłu­gi, jest ona cza­sowo blokowana. Bloka­da ta jest ścią­gana w chwili zak­się­gowa­nia środ­ków wpła­conych na poczet przedłuże­nia usłu­gi na kole­jny okres abona­men­towy.

Najszyb­szą metodą na wznowie­nie dzi­ała­nia usłu­gi opła­canej po ter­minie jest doko­nanie płat­noś­ci on-line, poprzez Pan­el Klien­ta. Wów­czas, zak­się­gowanie środ­ków następu­je maksy­mal­nie w ciągu kilku­nas­tu min­ut, co automaty­cznie odblokowu­je usługę.

Aby wykon­ać płat­ność on-line, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

 

Jeśli jed­nak płat­ność wykony­wana jest trady­cyjnym przelewem z kon­ta bankowego, wygeneruj z sys­te­mu bankowego potwierdze­nie wyko­nanego przelewu, którego sta­tus będzie „zre­al­i­zowany” i prześlij je w formie pliku .PDF na adres kontakt@nazwa.pl. Poz­woli to na szyb­sze odblokowanie usłu­gi.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jaki jest czas księ­gowa­nia wpłat?
WIĘCEJ INFORMACJI:    W jaki sposób moż­na dokon­ać płat­noś­ci przelewem?

WAŻNE! Wyjątek, w przy­pad­ku cza­su wznowienia dzi­ała­nia usłu­gi opła­conej po ter­minie, stanow­ią dome­ny. Przy­wróce­nie dome­ny, która zna­j­dowała się w sta­tusie do usunię­cia, związane jest z koniecznoś­cią propa­gacji dome­ny w sieci, tak samo jak w przy­pad­ku zmi­any jej kon­fig­u­racji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Przy­wracanie wygasłych domen

 

Table of Contents