Jak dodać obsługę nowej domeny na serwerze CloudHosting WordPress?

 

Aby Two­ja dom­e­na mogła być obsługi­wana w ramach posi­adanego w nazwa.pl ser­w­era Cloud­Host­ing Word­Press, oprócz praw­idłowego jej przekierowa­nia na właś­ci­wą usługę w Pan­elu Klien­ta, lub u zewnętrznego rejes­tra­to­ra, należy dodać ją do pan­elu Active.admin ser­w­era i przekierować na właś­ci­wą insta­lację aplikacji Word­Press lub odpowied­ni kat­a­log zaw­ier­a­ją­cy pli­ki strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak przekierować domenę na host­ing w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Aby dodać domenę w pan­elu Active.admin ser­w­era, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, wybierz z menu zakład­kę Dome­ny i kliknij opcję Dodaj domenę (1) lub wybierz odnośnik dodaj (2), widoczny na głównej stron­ie pan­elu.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia dome­ny. Wpisz w nim adres dodawanej dome­ny, wybierz czy ma ona być domeną główną [opc­ja brak (jako dom­e­na głów­na)] czy dodatkową do innej dome­ny na ser­w­erze, a także wskaż przekierowanie na właś­ci­wą dla niej insta­lację aplikacji Word­Press lub inny fold­er z plika­mi strony. W przy­pad­ku przekierowa­nia na dowol­ny fold­er z plika­mi, możesz zmienić również Inter­preter, jeśli strona została wyko­nana przy pomo­cy Node.js.

Dodawanie dome­ny zakończ, naciska­jąc poniżej przy­cisk Zapisz.

WAŻNE! Jeśli doda­jesz do ser­w­era nową domenę, dla której dopiero będzie wykony­wana insta­lac­ja aplikacji Word­Press, w sekcji Ustaw­ienia WWW zaz­nacz opcję Przekierowanie WWW na kat­a­log na ser­w­erze (1) i wybierz lub pozostaw wybrany kat­a­log główny ser­w­era (2), oznac­zony znakiem ukośni­ka /.

Przekierowanie dome­ny na właś­ci­wą aplikację wykon­aj dopiero po doda­niu insta­lacji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Dodawanie insta­lacji Word­Press
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak dodać obsługę nowej dome­ny w na ser­w­erze?

 

Table of Contents