Z czym wiąże się zawieszenie domeny globalnej?

W przy­pad­ku domen glob­al­nych, o rozsz­erzeni­ach .com, .net, .org, .biz, czy .info, wyma­gana jest pozy­ty­w­na wery­fikac­ja adresu e‑mail ich Abo­nen­ta. Na adres ten przesyłana jest wiado­mość wery­fika­cyj­na z linkiem, który należy kliknąć, aby potwierdz­ić aut­en­ty­czność danych.

Jeśli adres e‑mail nie zostanie potwierd­zony w wyma­ganym ter­minie, wszys­tkie dome­ny glob­alne, pow­iązane z Abo­nen­tem posi­ada­ją­cym przyp­isany negaty­wnie zwery­fikowany adres e‑mail, zosta­ją zaw­ies­zone.

Zaw­iesze­nie dome­ny związane jest z zaprzes­taniem dzi­ała­nia wszys­t­kich usług z nią pow­iązanych. Zawartość strony inter­ne­towej pod jej adresem nie będzie wyświ­et­lana. W jej miejsce pojawi się komu­nikat od nazwa.pl doty­czą­cy zaw­ieszenia dome­ny.

Nie będzie również możli­wa zmi­ana kon­fig­u­racji dome­ny w Pan­elu Klien­ta. Pró­ba zmi­any kon­fig­u­racji zakończy się komu­nikatem błę­du. Także kon­ta e‑mail, pow­iązane z zaw­ies­zoną domeną, nie będą funkcjonowały. Nie będzie możli­woś­ci zal­o­gowa­nia się, a także, nie będą na nie docier­ały wysyłane wiado­moś­ci.

Jeśli posi­adasz dostęp do adresu e‑mail Abo­nen­ta, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl z prośbą o ponowie­nie wiado­moś­ci z linkiem wery­fika­cyjnym. W przy­pad­ku braku dostępu do adresu e- mail Abo­nen­ta dome­ny glob­al­nej, koniecz­na będzie jego zmi­ana poprzez wyko­nanie cesji pisem­nej.

Po pozy­ty­wnej wery­fikacji adresu e‑mail Abo­nen­ta, wcześniej zaw­ies­zona dom­e­na glob­al­na zosta­je odwies­zona. Przy­wróce­nie pełnego jej funkcjonowa­nia związane jest jed­nak z okre­sem propa­gacji zmi­an, gdyż ser­w­ery DNS zaw­ies­zonej dome­ny są automaty­cznie zmieni­ane na domyślne adresy:

ns1-suspended.netart-registrar.com
ns2-suspended.netart-registrar.com

WIĘCEJ INFORMACJI:   Dlaczego moja dom­e­na została zaw­ies­zona?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Na czym pole­ga wery­fikac­ja adresu e‑mail klien­ta i abo­nen­ta?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

 

Table of Contents