Zarządzanie usługą

Konta e‑mail

Dla każdej Strony WWW możesz korzys­tać z 3 kont pocz­towych. W aplikacji Active.WWW udostęp­niona została możli­wość dodawa­nia kont e‑mail.

Aby utworzyć nowe kon­to e‑mail, zaloguj się do aplikacji oraz prze­jdź do Try­bu zaawan­sowanego. W try­bie zaawan­sowanym wybierz zakład­kę Zarządzanie usługą.

Wybier­a­jąc w menu bocznym Kon­ta e‑mail zobaczysz wykaz kont pocz­towych dla domyśl­nej dome­ny głównej i domen dodatkowych oraz wykaz kont pocz­towych dla pozostałych domen głównych i dodatkowych.

Aby dodać nowe kon­to kliknij Dodaj kon­to.

W nowym oknie wpisz nazwę (alias) kon­ta e‑mail oraz wpisz i powtórz hasło, którego będziesz uży­wał do logowa­nia się na Two­ją skrzynkę. Opcjon­al­nie możesz także zdefin­iować Nadaw­cę wiado­moś­ci.

Dodatkowo, przy dodawa­niu lub edy­cji ist­niejącego kon­ta, możesz ustaw­ić powiadomienia SMS o nowej pocz­cie, przekierować pocztę na inny adres oraz ustaw­ić treść automaty­cznej wiado­moś­ci zwrot­nej (autore­spon­der).

Po skon­fig­urowa­niu kon­ta kliknij Zatwierdź, aby utworzyć nowe kon­to e‑mail.


Domeny

Jeżeli posi­adasz już dome­ny zare­je­strowane w nazwa.pl możesz przekierować je tak, aby wskazy­wał­by bezpośred­nio na Two­ją Stronę WWW. W Pan­elu Klien­ta nazwa.pl wejdź w opc­je kon­fig­u­ra­cyjne dome­ny i wybierz zakład­kę: Przekierowanie na usługę w nazwa.pl. Następ­nie z listy wybierz Stronę WWW, na którą chcesz skierować domenę i zatwierdź wybór.

Sprawdź co zro­bić, jeżeli dom­e­na zare­je­strowana jest poza nazwa.pl.

Aby dodać domenę, kliknij Dodaj domenę.

W nowym oknie możesz dodać domenę dodatkową dla domyśl­nej dome­ny głównej. Dom­e­na dodatkowa zostanie automaty­cznie przekierowana na Two­ją Stronę WWW. Kon­ta pocz­towe założone w dome­nie głównej dzi­ała­ją także w dom­e­n­ach dodatkowych.


Ustawienia

W zakład­ce Ustaw­ienia możesz zarządzać powierzch­nią dyskową przez­nac­zoną na pli­ki, które chcesz umieś­cić na Two­jej Stron­ie oraz zarez­er­wować powierzch­nię na pocztę elek­tron­iczną. Do dys­pozy­cji masz aż 5 GB przestrzeni.

W tej zakład­ce zna­jdziesz także wiz­ual­ny pogląd zaję­toś­ci powierzch­ni oraz udzi­ał w zaję­toś­ci poszczegól­nych skład­ników usłu­gi (powierzch­nia zaję­ta przez pli­ki, powierzch­nia zaję­ta przez kon­ta e‑mail).

Powierzch­nia dyskowa dla każdego kon­ta e‑mail jest rez­er­wowana automaty­cznie i jest dynam­icznie pow­ięk­szana pod­czas użytkowa­nia kon­ta pocz­towego. Pozostałą powierzch­nię możesz swo­bod­nie rozdzielić pomiędzy wszys­tkie kon­ta e‑mail a powierzch­nię przez­nac­zoną na Two­je pli­ki i dane, poprzez odpowied­nie ustaw­ie­nie suwa­ka. Aby zapewnić właś­ci­we funkcjonowanie Strony WWW, min­i­mal­na wartość przez­nac­zona na pli­ki wynosi 1 GB.


Statystyki

W zakład­ce Zarządzanie usługą, po kliknię­ciu w menu bocznym Statysty­ki zosta­niesz automaty­cznie zal­o­gowany do zewnętrznej aplikacji, która ofer­u­je szy­b­ki dostęp do infor­ma­cji doty­czą­cych iloś­ci odwiedzeń Two­jej strony. Szczegółowe dane i wykresy pozwala­ją na dokładne zbadanie ruchu sieciowego.

Korzys­ta­jąc z opcji Statysty­ki otrzy­mu­jesz pełne infor­ma­c­je doty­czące ruchu na Two­jej stron­ie WWW:

  • możli­wość sprawdza­nia statystyk w uję­ciu dzi­en­nym, tygod­niowym, miesięcznym i rocznym,
  • spis najczęś­ciej odwiedzanych pod­stron i odnośników,
  • infor­ma­c­je o cza­sie wiz­yt użytkown­ików na stron­ie,
  • wykaz przeglą­darek i sys­temów oper­a­cyjnych uży­wanych przez odwiedza­ją­cych stronę,
  • infor­ma­c­je o rob­o­t­ach wyszuki­warek przeglą­da­ją­cych strony,
  • infor­ma­c­je na tem­at słów kluc­zowych, za pomocą których użytkown­i­cy trafili na stronę.
Table of Contents