Zarządzanie stronami

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

Edytor na podglądzie strony

Ter­az edy­c­ja treś­ci jest pros­ta, jak nigdy dotąd. Zin­te­growany z Active.WWW edy­tor na podglądzie wit­ryny pozwala na wprowadzanie zmi­an w treś­ci strony nawet początku­jące­mu użytkown­ikowi.

Obszary i frag­men­ty tek­stów, które możesz edy­tować są oznac­zone ramką. Po najecha­niu myszką, obszar wewnątrz ram­ki zostanie podświ­et­lony. Aby zmienić tek­sty w podświ­et­lanym obszarze, wystar­czy kliknąć w obszar (opc­ja Edy­tuj). Po wprowadze­niu i zapisa­niu nowej treś­ci, jest ona automaty­cznie pub­likowana pod ogóln­o­dostęp­nym adresem Two­jej Strony WWW.

Przełączanie stron do edy­cji odby­wa się poprzez klikanie pozy­cji w menu pro­jek­tu (opc­ja Prze­jdź do edy­cji strony).

Aby prze­jść do klasy­cznego widoku Active.WWW, w górnym rogu ekranu kliknij w link Tryb zaawan­sowany.

wróć do listy tem­atów


Dodane nowej strony

W celu doda­nia nowej strony prze­chodz­imy do listy stron poprzez menu Treść -> Strony. Na ekranie wyświ­etli się lista stron, jak na rysunku poniżej.

Następ­nie klikamy w link Dodaj nową treść w celu doda­nia nowej strony. Zostaniemy przekierowani do widoku Doda­nia nowej strony, rysunek poniżej.

Sekc­ja Doda­nia nowej strony jest podzielona na trzy częś­ci, do których dostęp mamy poprzez zakład­ki: Strona Głów­na, Opc­je, Podgląd. Szczegółowy opis zakładek zna­j­du­je się w kole­jnych tem­at­ach.

wróć do listy tem­atów


Dodaj nową treść

Zakład­ka Strona głów­na

W sekcji tej wprowadza­my pod­sta­wowe dane doty­czące naszej strony.

Typ zawartoś­ci – określa charak­ter zawartoś­ci nowo twor­zonej strony. Zna­jdziemy tutaj takie opc­je jak:

 • Treść — wybier­amy go, gdy chce­my aby na stron­ie był wyświ­et­lany tekst, będzie to najczęś­ciej wyko­rzysty­wana przez nas opc­ja;
 • Łącze — typ ten pozwala stworzyć odnośnik do zewnętrznej strony zna­j­du­jącej się poza naszym ser­wisem www;
 • Nagłówek sekcji — wybier­amy gdy dana strona nie będzie posi­adać żad­nej treś­ci, a będzie tylko pozy­cją nadrzęd­ną dla innych pod­stron;
 • Foto Albumy — typ ten wybier­amy dla strony, na której będziemy prezen­towali zdję­cia z galerii;
 • Księ­ga goś­ci — wybier­amy dla strony, na której chce­my wstaw­ić księgę goś­ci;
 • Aktu­al­noś­ci — typ ten został przewidziany dla stron, na których będziemy prezen­towali spis aktu­al­noś­ci z mod­ułu Aktu­al­noś­ci.

Tytuł / Nagłówek – wartość tutaj wpisana jest wyświ­et­lana na górnym pasku przeglą­dar­ki oraz tuż przed główną treś­cią danej strony jako jej nagłówek. Tytuł powinien naw­iązy­wać do treś­ci strony np. dla strony, na której będziemy prezen­towali his­torię firmy, jako tytuł może­my wpisać His­to­ria firmy NAZWA_FIRMY.

Tekst w menu – tekst, który zostanie wyświ­et­lony w menu naszej strony, jeżeli dana strona umożli­wia ingerencję w układ / ilość przy­cisków dostęp­nych w ser­wisie. Wartość tutaj podana powin­na być zwięzła, np. dla strony na której będziemy prezen­towali his­torię firmy może­my wpisać His­to­ria.

Nadrzęd­ny – ustaw­ienia nowo twor­zonej strony w hier­ar­chii wzglę­dem innych pod­stron (drzewko stron). Należy wybrać nazwę strony, wzglę­dem której nasza strona jest stroną podrzęd­ną np. dla strony, na której prezen­tu­je­my His­torię firmy wybier­amy stronę nadrzęd­ną O Fir­mie. Dzię­ki takim zabiegom grupu­je­my poszczególne strony w odpowied­nie dzi­ały. Jeżeli nie wybierze­my żad­nej strony nadrzęd­nej, nasza strona będzie trak­towana jako nowy dzi­ał i nazwa będzie wyświ­et­lana w menu głównym strony.

Szablon – wybór układu strony. W zależnoś­ci od wybranego szablonu, wpisana treść zostanie wyświ­et­lona w innym miejs­cu na stron­ie. Szablony są zdefin­iowane dla każdego ser­wisu z osob­na.

Treść – głów­na treść strony. Tekst wpisany w pole zostanie wyświ­et­lony jako głów­na treść strony, w miejs­cu zdefin­iowanym w szablonie. Obsłudze edy­to­ra treś­ci poświę­cony został osob­ny rozdzi­ał pt. Edy­tor WYSIWYG.

Zakład­ka Opc­je

Akty­wny – ustaw­ia sta­tus pub­likacji strony:

  • włącze­nie – strona jest opub­likowana tzn. widocz­na dla użytkown­ików;
  • wyłącze­nie – strona jest widocz­na tylko w admin­is­tracji, użytkown­i­cy ser­wisu nie mogą zobaczyć strony.

Opc­ja wyłącze­nie jest użytecz­na, gdy:

  • chce­my tym­cza­sowo wyco­fać stronę z pub­likacji i w przyszłoś­ci planu­je­my ponown­ie prezen­tować infor­ma­c­je zawarte na tej stron­ie w naszym ser­wisie;
  • strona jest dopiero twor­zona, tzn. nie wprowadzil­iśmy całej treś­ci strony i chce­my to zro­bić w późniejszym ter­minie.

Wyświ­etl w menu – para­metr odpowiedzial­ny za wyświ­etle­nia strony w menu:

 • sta­tus włąc­zony – strona jest wyświ­et­lana w menu;
 • sta­tus wyłąc­zony – strona nie jest wyświ­et­lana w menu, jed­nak jeżeli para­metr Akty­wny jest ustaw­iony na włąc­zony, to strona jest dostęp­na dla użytkown­ików Ser­wisu WWW.

Cache’owal­ny – ustaw­ie­nie włącza / wyłącza możli­wość zapisu danej strony bezpośred­nio na ser­w­erze w postaci jed­nego pliku. Włącze­nie opcji powodu­je znacznie szyb­sze wczy­ty­wanie się danej strony. Gdy opc­ja jest wyłąc­zona, jej zawartość jest pobier­ana z bazy danych co skutku­je dłuższym cza­sem wczy­ty­wa­nia strony. W sytu­ac­jach gdy opc­ja jest włąc­zona, a po wejś­ciu na daną stronę nie widać wprowad­zonych przez nas zmi­an, należy w pier­wszej kole­jnoś­ci odświeżyć pamięć podręczną przeglą­dar­ki (ctrl + F5). Jeśli po tej oper­acji nie widz­imy zmi­an na stron­ie, powin­niśmy wejść do edy­cji danej strony i zapisać ją przy uży­ciu przy­cisku Zatwierdź, wtedy to na ser­w­erze zosta­je wygen­erowany nowy plik z zawartoś­cią naszej strony. Oper­ac­ja ta może być przy­dat­na w sytu­acji gdy mody­fiku­je­my np. Aktu­al­noś­ci lub Foto album zna­j­du­jące się na jed­nej ze stron.

Alias strony – zale­ca się uży­wanie tej samej nazwy, którą wpisal­iśmy w zakład­ce Głów­na, pole Tytuł. Jest to opc­ja odpowiedzial­na za adres inter­ne­towy aktu­al­nej pod­strony. Po wprowadze­niu mody­fikacji, strona będzie dostęp­na pod lokaliza­cją: http://adres_serwisu/alias.html, gdzie pole alias jest defin­iowane właśnie za pomocą tej opcji.

Obrazek w menu – w przy­pad­ku gdy menu jest wyświ­et­lane w formie graficznej, należy podać nazwę pliku graficznego wyświ­et­lanego w menu, który odpowia­da za wygląd odnośni­ka do nowo twor­zonej strony. Aby wybrać plik należy kliknąć w link wybierz i wybrać intere­su­ją­cy nas obrazek. Jeżeli żaden plik nie odpowia­da naszym oczeki­wan­iom, należy przy­go­tować nowy obrazek i wgrać go za pomocą menadżera obrazków. Więcej na tem­at obsłu­gi menadżera może­my przeczy­tać w rozdziale pt. Menadżer obrazków.

Obrazek w menu po najecha­niu myszką – tzw. „over” (ang. „nad”) czyli reakc­ja przy­cisku po najecha­niu myszką. Jeżeli chce­my aby po najecha­niu myszką obrazek w menu się zmienił, należy wybrać odpowied­ni obrazek za pomocą przy­cisku wybierz. Jeżeli nie zna­jdziemy odpowied­niego obraz­ka, powin­niśmy przy­go­tować nowy i wgrać go za pomocą menadżera obrazków. Więcej na tem­at obsłu­gi menadżera może­my przeczy­tać w rozdziale pt. Menadżer obrazków. Warto zaz­naczyć, że obraz­ki w sekcji Obrazek w menu oraz Obrazek w menu po najecha­niu myszką powin­ny mieć takie same rozmi­ary, w prze­ci­wnym wypad­ku może pow­stać efekt wiz­ual­ny „przeskaki­wa­nia obraz­ka”, co będzie wyglą­dało bard­zo nieko­rzyst­nie.

Metadane – jest to miejsce, w którym mamy możli­wość wprowadzenia dodatkowych infor­ma­cji na tem­at danej strony (tagi html meta). Dane wpisane tutaj są niewidoczne dla użytkown­i­ka ser­wisu, nato­mi­ast są wyko­rzysty­wane przez wyszuki­war­ki inter­ne­towe. Mody­fikowanie zawartoś­ci powin­no odbyć się po uprzed­niej kon­sul­tacji z osobą posi­ada­jącą wiedzę na tem­at budowa­nia kodu HTML. Przykład­owe wpisy powin­ny wyglą­dać w następu­ją­cy sposób:

<meta name="description" content="Opis strony" />

<meta name="keywords" content="słowa kluczowe oddzielane przecinkami" />

<meta name="author" content="Autor strony" />

Należy zwró­cić uwagę na to, iż wprowadze­nie metadanych w tym miejs­cu spowodu­je nad­pisanie glob­al­nych metadanych dla tej konkret­nej strony, które zostały ustaw­ione w sekcji Treść / Meta tagi.

Atry­but title – defin­iowanie atry­bu­tu title zna­j­du­jącego się w menu strony w znaczniku odnośni­ka do danej strony. Pole puste spowodu­je nie dodanie tego atry­bu­tu w znaczniku odnośni­ka. Tekst ten jest widoczny w chmurce pojaw­ia­jącej się po najecha­niu myszką na daną pozy­c­je w menu.

Kole­jność tab­u­lacji – wartość możli­wa do wpisa­nia to licz­by całkowite z przedzi­ału 0 – 32767. Za pomocą kole­jnych numerów, które przy­porząd­ku­je­my pod­stronom, określamy w jakiej kole­jnoś­ci za pomocą klaw­isza „TAB” na klaw­iaturze, nasz kur­sor ma się przemieszczać pomiędzy linka­mi. Opc­ja użytecz­na dla odwiedza­ją­cych nie posi­ada­ją­cych innych kon­trol­erów (mysz, touch­pad, pióro/tablet) niż klaw­iatu­ra.

Klaw­isz skró­tu akty­wu­ją­cy link – w polu wpisu­je­my oznacze­nie linku w celu umożli­wienia użytkown­ikom korzys­ta­ją­cym ze skrótów błyskaw­icznego przemieszcza­nia się pomiędzy pod­stron­a­mi jedynie przy uży­ciu klaw­iatu­ry, ofer­owanych przez przeglą­dar­ki. Każ­da przeglą­dar­ka posi­a­da własne ustaw­ienia skró­tu klaw­is­zowego akty­wu­jącego możli­wość przeskoku.

Ostat­nio zmody­fikowano o – godz­i­na / data ostat­niej mody­fikacji. Wartość wyświ­et­lana w źró­dle strony, przy­dat­na tylko dla przeglą­darek oraz tzw. robot­ów inter­ne­towych, które to zapamię­tu­ją datę mody­fikacji i przy następ­nych odwiedz­i­nach sprawdza­ją czy data uległa zmi­an­ie. Jeżeli data się zmieniła pobier­a­ją treść z ser­w­era, jeżeli data nie uległa zmi­an­ie pobier­a­ją treść strony z pamię­ci podręcznej przeglą­dar­ki tzw. cache.

Zakład­ka Podgląd

W tej częś­ci może­my zobaczyć jak są prezen­towane zmi­any na aktu­al­nie twor­zonej / mody­fikowanej stron­ie.

wróć do listy tem­atów


Edytor WYSIWYG

Edy­tor WYSIWYG służy do wiz­ual­nej edy­cji zawartoś­ci strony przez użytkown­i­ka, bez koniecznoś­ci zna­jo­moś­ci języ­ka HTML. Umożli­wia również ingerencję bezpośred­nio w kod przez bardziej zaawan­sowanych użytkown­ików. Intu­icyjny pan­el kon­trol­ny pozwala dowol­nie mody­fikować treść oraz ilus­trac­je.

Jak moż­na wyłączyć edy­tor WYSIWYG?

Aby wyłączyć edy­tor WYSIWYG należy na stron­ie Moje pref­er­enc­je kliknąć w link Pref­er­enc­je użytkown­i­ka. Z rozwi­janej listy Wybierz edy­tor WYSIWYG: wybierz opcję brak. Zmi­ana spowodu­je skutek na wszys­t­kich stronach pro­gra­mu Active.CMS.

Wprowadzanie treś­ci strony (opis przy­cisków WYSIWYG)

W celu wprowadzenia treś­ci strony należy udać się do menu Treść, następ­nie Strony. Po wybra­niu strony, która ma ulec zmody­fikowa­niu moż­na przys­tąpić do jej edy­cji za pomocą okna Treść. Dostęp­ne menu ofer­u­je sze­ro­ki wach­larz możli­wych mody­fikacji zawartoś­ci. Poniżej zna­j­du­je się opis poszczegól­nych przy­cisków.

 1. wyt­nij — opc­ja wyci­na­nia (do schowka) zaz­nac­zonych ele­men­tów wraz z ich for­ma­towaniem;
 2. wklej - wkle­je­nie wcześniej wyciętego lub sko­pi­owanego ele­men­tu przy zachowa­niu for­ma­towa­nia;
 3. wklej jako zwykły tekst — wkle­je­nie tek­stu pomi­ja­jąc jego poprzed­nie for­ma­towanie, opc­ja przy­dat­na gdy wkle­jany tekst został sko­pi­owany bezpośred­nio ze strony www;
 4. wklej z Wor­da — impor­towanie tek­stu z doku­men­tu pro­gra­mu Microsoft Word. Tekst sko­pi­owany z Word powinien zostać wkle­jony za pomocą tej opcji. W prze­ci­wnym wypad­ku, wygląd tek­stu może być niez­god­ny z oczeki­wa­ni­a­mi, ponieważ Word jak i OpenOf­fice posi­ada­ją własne znaczni­ki wiz­ual­iza­cyjne, których strona może nie obsługi­wać;
 5. kopi­uj - opc­ja kopi­owa­nia do schowka (w odróżnie­niu od wyci­na­nia pozostaw­ia zaz­nac­zone ele­men­ty na edy­towanej stron­ie);
 6. wyrów­naj do lewej - wyjus­towanie tek­stu do lewego mar­gin­e­su;
 7. wyrów­naj do środ­ka — wyjus­towanie tek­stu wzglę­dem środ­ka doku­men­tu tzw. Wycen­trowanie;
 8. wyrów­naj do prawej - wyjus­towanie tek­stu do prawego mar­gin­e­su;
 9. wyrów­naj na całoś­ci — poziome wyjus­towanie tek­stu do obu mar­gin­esów;
 10. Styl — wybór jed­nego z wcześniej zdefin­iowanych styli charak­terysty­cznych dla danego ser­wisu www;
 11. For­mat — for­ma­towanie tek­stu przy uży­ciu zdefin­iowanych styli, wcześniej uży­tych w ser­wisie. Tekst, który ma zostać sfor­ma­towany należy najpierw zaz­naczyć za pomocą mysz­ki, a następ­nie wybrać intere­su­jące nas for­ma­towanie,
 12. Rodzaj czcion­ki — wybór kro­ju czcion­ki,
 13. Rozmi­ar czcion­ki — określe­nie wielkoś­ci zaz­nac­zonego tek­stu lub tek­stu, który zamierza­my dopiero napisać w miejs­cu, w którym zna­j­du­je się kur­sor.
 14. pogru­bi­e­nie — pogru­bi­e­nie zaz­nac­zonego tek­stu,
 15. pochyle­nie — pochyle­nie zaz­nac­zonego tek­stu (kursy­wa),
 16. pod­kreśle­nie — pod­kreśle­nie zaz­nac­zonego tek­stu,
 17. przekreśle­nie — przekreśle­nie zaz­nac­zonego tek­stu,
 18. wstaw/usuń wypunk­towanie listy — przek­sz­tał­ca rozdzielony nowy­mi lini­a­mi tekst w wypunk­towaną listę lub usuwa wypunk­towanie,
 19. wstaw/usuń numerowanie listy – przek­sz­tał­ca rozdzielony nowy­mi lini­a­mi tekst w numerowaną listę lub usuwa numerowanie,
 20. zmniejsz wcię­cie — zmniejszenie/usunięcie wcię­cia akapi­towego w treś­ci strony,
 21. zwięk­sz wcię­cie — zwiększenie/dodanie wcię­cia akapi­towego w treś­ci strony,
 22. cofnij — cofnię­cie ostat­nio wyko­nanej oper­acji,
 23. ponów — przy­wróce­nie uprzed­nio cofniętej akcji,
 24. Wstaw link do CMSMS-strony — zdefin­iowanie uprzed­nio zaz­nac­zonego tek­stu jako lin­ki do pod­strony zna­j­du­jącej się w obrę­bie naszej strony WWW.
 25. wstaw/edytuj link — zdefin­iowanie uprzed­nio zaz­nac­zonego ele­men­tu treś­ci strony jako lin­ki do określonej lokacji.
 26. usuń link — usunię­cie odnośni­ka z uprzed­nio zaz­nac­zonego ele­men­tu treś­ci strony,
 27. wstaw/edytuj kotwicę — zdefin­iowanie kotwicy dla uprzed­nio zaz­nac­zonego tek­stu. Kotwica jest linkiem do wybranego miejs­ca na tej samej stron­ie. Kliknię­cie na kotwicę powodu­je prze­niesie­nie wyświ­et­lanego frag­men­tu strony do miejs­ca, na które wskazu­je kotwica,
 28. wstaw/edytuj obraz — dodawanie bądź edy­c­ja zaz­nac­zonego uprzed­nio obraz­ka w treś­ci strony.
 29. wstaw znak spec­jal­ny — opc­ja wstaw­ienia znaków niezdefin­iowanych stan­dar­d­owo w klaw­iaturze użytkown­i­ka np. Zna­ki „∞∑”,
 30. wybierz kolor tek­stu — określe­nie koloru uprzed­nio zaz­nac­zonego frag­men­tu tek­stu za pomocą pale­ty barw,
 31. wybierz kolor tła — przy­porząd­kowanie koloru tła dla wybranego frag­men­tu tek­stu.
 32. usuń for­ma­towanie – pozostaw­ia tekst bez for­ma­towa­nia,
 33. Edy­tuj źródło html — włącze­nie / wyłącze­nie edy­to­ra wiz­ual­nego wspo­ma­ga­jącego mody­fikowanie kodu za pomocą intu­icyjnego menu. W momen­cie gdy edy­tor jest włąc­zony, ope­ru­je­my na wiz­ual­nej prezen­tacji treś­ci wprowadzanej za pomocą przy­cisków. Kod jest gen­erowany automaty­cznie. W momen­cie wyłączenia edy­to­ra, wprowad­zoną treść należy for­ma­tować za pomocą znaczników HTML (opc­ja dla zaawan­sowanych użytkown­ików).
 34. sprawdź pisown­ię – włącze­nie tej opcji pozwala sprawdz­ić błędy ortograficzne we wprowad­zonym tekś­cie – zostaną one pod­kreślone na czer­wono.
 35. pomoc – włącze­nie tej opcji wyświ­etli okienko infor­ma­cyjne na tem­at edy­to­ra cms.
 36. Ban­nery – opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowane banery reklam­owe
 37. Blog – opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowany blog
 38. Księ­ga goś­ci – opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowaną księgę goś­ci
 39. Blo­ki glob­alne —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowane blo­ki glob­alne html
 40. Sondy —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowaną sondę
 41. Pro­duk­ty —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowane pro­duk­ty
 42. Zakład­ki społecznoś­ciowe —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić odnośnik do por­tali Face­book oraz Google+
 43. Kreator for­mu­la­rzy —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio stwor­zony for­mu­la­rz
 44. Dodaj galer­ię —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowaną galer­ię ze zdję­ci­a­mi
 45. Pokaz sla­jdów —  opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowany pokaz sla­jdów ze zdję­ci­a­mi
 46. wstaw nową tabelę — wstaw­ie­nie nowej tabeli do treś­ci,
 47. właś­ci­woś­ci wier­sza — wyświ­et­la możli­we zmi­any dostęp­ne dla wybranego wier­sza,
 48. właś­ci­woś­ci komór­ki – wyświ­et­la możli­we zmi­any dostęp­ne dla wybranej komór­ki,
 49. wstaw wier­sz przed – wstaw­ie­nie nowego wier­sza przed obec­nie zaz­nac­zonym,
 50. wstaw wier­sz po – wstaw­ie­nie nowego wier­sza po obec­nie zaz­nac­zonym,
 51. usuń wier­sz — usunię­cie zaz­nac­zonych wier­szy,
 52. wstaw kolum­nę przed… — dodanie kole­jnej kolum­ny tabeli, przed obec­nie zaz­nac­zoną
 53. wstaw kolum­nę po… - dodanie kole­jnej kolum­ny tabeli, po obec­nie zaz­nac­zonej
 54. usuń kolum­nę — opc­ja umożli­wia usunię­cie wybranych kol­umn tabeli,
 55. podziel połąc­zone komór­ki — opc­ja umożli­wia podzi­ał wybranej komór­ki na dwie częś­ci,
 56. połącz komór­ki — scala zaz­nac­zone komór­ki w jed­ną.

For­ma­towanie tek­stu

We wprowad­zonym tekś­cie warto jest wyróżnić treś­ci ważne od mniej ważnych, podzielić tekst na odpowied­nie frag­men­ty, tak żeby użytkown­ik naszego ser­wisu łat­wo mógł zwró­cić uwagę na ważne aspek­ty czy­tanego tek­stu. Prace rozpoczniemy od wprowadzenia pogru­bień na słowie nazwa.pl, w tym celu zaz­nacza­my frag­ment tek­stu, a następ­nie klikamy w ikonkę B.

Nasz tekst powinien aktu­al­nie wyglą­dać tak:

nazwa.pl ist­nieje od 1997 roku świad­cząc usłu­gi hostin­gowe i rejes­tracji domen inter­ne­towych. Fir­ma ofer­u­je również usłu­gi tworzenia Ser­wisów WWW, zapew­ni­a­jąc kom­plek­sową obsługę Klien­tów. nazwa.pl posi­a­da około 30% udzi­ału w pol­skim rynku komer­cyjnych usług inter­ne­towych i obsługu­je pon­ad 200 tys. Klien­tów.”

Kole­jnym krok­iem będzie stworze­nie wypunk­towanej listy zna­j­du­jącej się poniżej zamieszc­zonego tek­stu. Ustaw­iamy kur­sor na końcu tek­stu i klikamy przy­cisk Enter na klaw­iaturze, w celu prze­jś­cia do nowej linii. Następ­nie wpisu­je­my tekst nazwa.pl jest part­nerem i klikamy znowu klaw­isz Enter.

Ter­az wstaw­imy wypunk­towanie, wybier­amy rodzaj listy z menu (do wyboru mamy listę numerowaną oraz wypunk­towaną). W naszym przykładzie uży­je­my listy wypunk­towanej. Po wybra­niu pojaw­ia się automaty­cznie ele­ment początkowy listy (punkt lub numer). Wprowadza­my tekst pier­wszego punk­tu NASK i klikamy klaw­isz Enter, w celu stworzenia kole­jnego ele­men­tu listy. Następ­nie wprowadz­imy jeszcze jeden punkt wpisu­jąc tekst EURid. Nasz tekst powinien wyglą­dać następu­ją­co:

Dopisanie linku

Mając już tekst, listę oraz ilus­trację, w treś­ci cza­sa­mi warto jest zdefin­iować dla niek­tórych ele­men­tów lin­ki (hiperłącza) odnoszące użytkown­i­ka do innych stron. W celu utworzenia takiego linku należy zaz­naczyć kur­sorem frag­ment tek­stu, który ma być adresem URL.

Następ­nie klikamy w przy­cisk wstaw/edytuj link . Zostanie wyświ­et­lony for­mu­la­rz doda­nia adresu URL. Wpisu­je­my adres URL np.: http://nazwa.pl i klikamy w przy­cisk OK.

Jak stworzyć link w treś­ci strony do wybranej innej lokacji?

Aby stworzyć link w treś­ci strony należy, po uprzed­nim zal­o­gowa­niu się do Pan­elu Admin­is­tra­cyjnego Active.WWW, wejść w menu Treść, a następ­nie Strony. Po wybra­niu intere­su­jącej nas strony, w której chce­my dokon­ać zmi­an, wyszuku­je­my ele­ment, który ma docelowo być linkiem. Może to być tekst, lub uprzed­nio wstaw­iony obrazek. Zaz­nacza­my dany ele­ment za pomocą mysz­ki, następ­nie klikamy w przy­cisk wstaw/edytuj link, otworzy się nowe okienko (patrz rysunek).

WSKAZÓWKA: Dla poprawnego zdefin­iowa­nia stan­dar­d­owego linku wystar­czy wybrać Adres URL, wybrać cel oraz wpisać tytuł. Tak skon­struowany link będzie praw­idłowo dzi­ała­ją­cym odsyłaczem. Każdą edy­cję lub wstaw­ie­nie nowego linku należy zapisać klika­jąc przy­cisk OK.

Opc­je dostęp­ne pod­czas tworzenia linków:

Zakład­ka Ogólne:

 • URL lin­ka – adres docelowy odnośni­ka (np. http://www.nazwa.pl/) lub plik docelowy, który aktu­al­nie zna­j­du­je się na ser­w­erze.
  WSKAZÓWKA: Najlepiej otworzyć sobie w przeglą­darce stronę do której chce­my aby prowadz­ił link, sko­pi­ować adres url z pas­ka adresu, następ­nie należy go wkleić w pole Adres URL. W taki sposób unikniemy błędów w adresie url oraz nie będziemy musieli przepisy­wać długich adresów.
 • Przy­cisk Przeglą­daj — umożli­wia utworze­nie linku do pliku wgranego poprzez Menadżer plików, np. doku­men­tu MS Word, PDF, ZIP itp.
 • Cel – usta­lamy sposób otwar­cia adresu strony www, do której prowadzi link.
  Do wyboru mamy opc­je:
  - Otwórz w tym oknie / ram­ce — strona zostanie wczy­tana w tym samym oknie / ram­ce przeglą­dar­ki. Jest to najczęś­ciej spo­tykany typ linku.
  - Otwórz w nowym oknie (_blank) — strona zostanie wczy­tana w nowo otwartym oknie przeglą­dar­ki.
  - Otwórz w nadrzęd­nym oknie / ram­ce (_parent)
  - Otwórz w górnej ram­ce (zamień wszys­tkie ram­ki) (_top)

Jak dodać zdję­cie do strony?

W celu doda­nia nowego zdję­cia, należy po wejś­ciu w edy­cję wybranej strony kliknąć w miejsce, w którym docelowo ma się ono znaleźć zdję­cie. Następ­nie wybrać przy­cisk wstaw/edytuj obraz. Otworzy się nam okienko pokazane na rysunku poniżej.

WSKAZÓWKA: W celu umieszczenia na stron­ie ilus­tracji, która nie zna­j­du­je się na ser­w­erze, należy ją wgrać przy uży­ciu Menadżera Obrazków lub podać jej bezpośred­ni link z innego ser­w­era zna­j­du­jącego się w internecie.

Następ­nie poda­je­my w polu URL Obraz­ka adres docelowy pliku graficznego lub wybier­amy go (uprzed­nio wgry­wa­jąc go przez Menadżer Obrazków) klika­jąc w przy­cisk Przeglą­daj. W pole Opis obraz­ka może­my wpisać tekst, który zostanie wyświ­et­lony na stron­ie w chwili gdy dany obrazek nie zostanie odnaleziony na ser­w­erze (np. został usunię­ty lub została zmieniona jego nazwa). W polu Tytuł moż­na wpisać tzw. para­metr alt — czyli tekst alter­naty­wny.

Opc­je dostęp­ne pod­czas dodawa­nia obrazków:

Zakład­ka Ogólne:

 • URL obraz­ka – adres docelowy obraz­ka, lokalny na ser­w­erze lub adres inter­ne­towy.
 • Tekst zastępczy – opis, który zostanie wyświ­et­lony w przy­pad­ku braku obraz­ka.
 • Tytuł – tzw. para­metr alt będą­cy tek­stem alter­naty­wnym.

Zakład­ka Wygląd:

 • Wyrów­nanie – tzw. oble­wanie tek­stem ilus­tracji, czyli sposób for­ma­towa­nia tek­stu zna­j­du­jącego się w otocze­niu obraz­ka.
 • Rozmi­ary — sze­rokość, wysokość – ustaw­ienia wymi­arów wyświ­et­lanego obraz­ka (podawana w pik­selach). Jeżeli pola nie zostaną uzu­pełnione, obrazek będzie wyświ­et­lany w rzeczy­wistym rozmi­arze. Włącze­nie check­boxa zachowaj pro­por­c­je poz­woli zachować sto­sunek wysokoś­ci do sze­rokoś­ci obraz­ka.
 • Odstęp pio­nowy – defin­iowanie mar­gin­e­su górnego oraz dol­nego,
 • Odstęp poziomy – defin­iowanie mar­gin­e­su lewego oraz prawego.
 • Obramowanie – wstaw­ian­ie obramowa­nia wokół obraz­ka. Wartość tutaj wpisy­wana musi być liczbą całkow­itą dodat­nią (wielkość w pik­selach). Im więk­sza licz­ba tym obramowanie będzie szer­sze.
 • Klasa — nada­je obrazkowi zdefin­iowane style css
 • Styl – daje możli­wość wpisa­nia ręcznie włas­nych stylów css wyłącznie dla tego zdję­cia

Jak zro­bić link na zdję­ciu?

Aby stworzyć link na umieszc­zonym na stron­ie uprzed­nio zdję­ciu należy udać się do menu Treść, a następ­nie Strony i wybrać stronę, którą chce­my edy­tować. W chwili, gdy prze­jdziemy do okna edy­cji strony (edy­tor WYSIWYG), należy kliknąć na zdję­cie, które docelowo ma być linkiem, a następ­nie sko­rzys­tać z opcji wstaw/edytuj link.

W otwartym oknie należy wypełnić, z zakład­ki Infor­ma­c­je, pole Adres URL – adres na jaki ma wskazy­wać link (np. http://www.example.pl/).

Opcjon­al­nie moż­na wypełnić pola z zakładek:

 • Cel – należy wybrać sposób otwar­cia ele­men­tu docelowego linku,
 • Zaawan­sowane – wybier­amy zaawan­sowane opc­je, np. defin­iowany już wcześniej styl wyświ­et­la­nia linków (wybór możli­wy jeżeli web­mas­ter zdefin­iował taki styl w pro­ce­sie tworzenia strony [arkusz stylów CSS]).

Alter­naty­wnie w chwili dodawa­nia obraz­ka na stronę moż­na dodać link po kliknię­ciu w zakład­kę Hiperłącze.

wróć do listy tem­atów


Edycja strony

Aby edy­tować wcześniej utwor­zoną stronę, należy wybrać z menu Pan­elu Active.WWW dzi­ał Treść, następ­nie Strony. Na wyświ­et­lonej liś­cie stron, należy kliknąć w nazwę strony, która będzie edy­towana.

W ser­wisach posi­ada­ją­cych zain­stalowany mod­uł wer­sji językowych należy kliknąć na flagę zna­j­du­jącą się po prawej stron­ie od nazwy danej pod­strony. Fla­ga sym­bol­izu­je wer­sję językową pod­strony, którą zamierza­my edy­tować. Klikanie wg stan­dar­du, na nazwę danej pod­strony, nie przyniesie rezul­tatu.

Jeżeli nazwa danej strony nie zna­j­du­je się na liś­cie, może to wynikać z dwóch powodów. Ele­ment, który chce­my edy­tować, może być „zwinię­ty” i tym­cza­sowo nie wyświ­et­lany na liś­cie. W tym przy­pad­ku należy kliknąć w link rozwiń wszys­tkie, zna­j­du­ją­cy się na dole listy stron, i odnaleźć intere­su­jącą nas stronę. W przy­pad­ku nieod­nalezienia intere­su­jącego nas ele­men­tu na liś­cie, należy udać się do menu Treść, a następ­nie sko­rzys­tać z opcji Glob­alne blo­ki HTML.

wróć do listy tem­atów


Usunięcie strony

W celu usunię­cia wybranej strony, należy wybrać z menu Treść, następ­nie Strony. Na przed­staw­ionej liś­cie, należy odnaleźć pozy­cję, która nas intere­su­je, a następ­nie kliknąć na ikonkę Kosz zna­j­du­jącą się po prawej stron­ie listy. Aby usunąć kil­ka pod­stron jed­nocześnie, należy zaz­naczyć odpowied­nie pola zna­j­du­jące się obok ikon­ki kosza po prawej stron­ie.

Po zaz­nacze­niu pól należy nacis­nąć ikonkę kosza Usuń.

UWAGA! Przed usunię­ciem danej pod­strony należy upewnić się, iż wybór jest praw­idłowy, ponieważ raz usunię­ta strona nie może zostać przy­wró­cona.

wróć do listy tem­atów


Ustawienie kolejności wyświetlania stron na liście

Mody­fikowanie kole­jnoś­ci wyświ­et­lanych pod­stron na liś­cie wykonu­je­my za pomocą kolum­ny oznac­zonej jako Prze­suń, która zna­j­du­je się w prawej częś­ci tabeli ukazu­jącej strony zawarte w ser­wisie. Aby prze­sunąć daną stronę w hier­ar­chii do góry lub w dół, należy użyć odpowied­nio niebieskiej strza­ł­ki skierowanej do góry lub w dół, zna­j­du­jącej się w tym samym wier­szu co strona, którą chce­my prze­sunąć.

wróć do listy tem­atów


Wycofanie strony z publikacji

Wyłącze­nie pub­likacji danej strony jest bez­pieczniejszym sposobem usuwa­nia niepożą­danych treś­ci z ser­wisu, ponieważ wyłąc­zona pub­likac­ja ukry­wa możli­wość przeglą­da­nia treś­ci danej pod­strony przez użytkown­ików ser­wisu. Nie jest nato­mi­ast ona usuwana fizy­cznie, co jest równoz­naczne z możli­woś­cią jej późniejszego przy­wróce­nia.

Chcąc wyłączyć pub­likację należy udać się do menu Treść, a następ­nie Strony i wybrać stronę, którą chce­my wyłączyć z pub­likacji wchodząc do jej edy­cji. W zakład­ce Opc­je należy odz­naczyć następu­jące pola:

 • Akty­wny – w celu wyłączenia linku prowadzącego do doku­men­tu, który deza­k­ty­wu­je­my.
 • Wyświ­etl w menu – wyłącza­my wyświ­et­lanie odnośni­ka do deza­k­ty­wowanej strony w menu.

wróć do listy tem­atów

Table of Contents