Wygląd

Arkusze stylów

Dla całej Strony WWW moż­na utworzyć lub edy­tować arkusze stylów. Dla każdej Strony WWW przy­go­towane zostały gotowe arkusze stylów. Edy­c­ja arkuszy stylów wyma­ga zaawan­sowanej wiedzy z zakre­su tworzenia stron WWW.

Szablony

W tym miejs­cu mamy możli­wość tworzenia włas­nych szablonów stron, jak i edy­cji ist­nieją­cych. Szablon strony to inny­mi słowy jej charak­terysty­czny wygląd. Dla każdej strony został przy­go­towany przy­na­jm­niej jeden szablon strony, wraz z przyp­isany­mi do niego arkusza­mi stylów. Edy­c­ja szablonów wyma­ga zaawan­sowanej wiedzy z zakre­su tworzenia stron WWW.

Table of Contents