W jaki sposób aktywować Wizytówkę?

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

W jaki sposób aktywować Wizytówkę Internetową?

Wiz­ytówka jest dodatkową funkcjon­al­noś­cią dla każdej linii ser­w­erów hostin­gowych i moż­na włączyć ją bezpłat­nie w Pan­elu Klien­ta. W celu aktywacji Wiz­ytów­ki, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi (1), a następ­nie wybierz zakład­kę odpowiada­jącą posi­adanej przez Ciebie usłudze, tj. Host­ing, e‑Sklep lub Word­Press Cloud (2), Przy adresie posi­adanego ser­w­era, kliknij odnośnik Szczegóły (3).

W zakład­ce Szczegóły usłu­gi, wybierz kartę WIZYTÓWKA INTERNETOWA (1), a następ­nie kliknij na samym dole przy­cisk DALEJ (2).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o rozpoczę­ciu akty­wowa­nia wiz­ytów­ki. Zaczekaj, aż oper­ac­ja zostanie zakońc­zona, a następ­nie skon­fig­u­ruj Wiz­ytówkę.

Table of Contents