Użytkownicy i Grupy

Ter­az masz możli­wość tworzenia dodatkowych kont dla innych użytkown­ików pan­elu Two­jego ser­wisu.

Użytkown­ików przyp­isu­jesz do grup o określonych prawach, dzię­ki czemu dajesz użytkown­ikom dostęp tylko do wybranych częś­ci pan­elu.

Table of Contents