Treść

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

Bloki globalne

Co to jest blok glob­al­ny i do czego służy?

Blok glob­al­ny jest alter­naty­wnym sposobem umieszcza­nia treś­ci w ser­wisie WWW. Od stan­dar­d­owej edy­cji treś­ci strony różni się możli­woś­ci­a­mi wyko­rzys­ta­nia wprowad­zonego tek­stu. Blok Glob­al­ny może zostać stwor­zony jako jeden ele­ment, nato­mi­ast uży­ty na wielu stronach. Takie rozwiązanie zapew­nia nam, że zmi­any wprowad­zone w bloku glob­al­nym będą widoczne w każdej stron­ie go zaw­ier­a­jącej.

Charak­terysty­cznym dla bloku glob­al­nego jest fakt, iż nie da się go edy­tować z poziomu edy­cji strony www. Aby wprowadz­ić w nim zmi­any należy udać się do menu Treść, a następ­nie Glob­alne blo­ki HTML.

Dodawanie nowego bloku glob­al­nego

Aby dodać nowy blok glob­al­ny, należy udać się do menu Treść, Glob­alne blo­ki HTML. Następ­nie, w celu doda­nia nowego bloku, należy kliknąć w link Dodaj glob­al­ny blok HTML. W oknie edy­cji powin­no się wpisać unikalny Tytuł bloku oraz jego treść.

W chwili ukończenia edy­cji zawartoś­ci nowego bloku, zapisu­je­my wprowad­zone zmi­any przy­ciskiem Zatwierdź. Na liś­cie bloków glob­al­nych powinien pojaw­ić się nowo stwor­zony ele­ment o tytule, który został mu nadany.

Edy­towanie bloku glob­al­nego

W celu edy­cji wybranego bloku glob­al­nego, należy wejść do menu Treść, Glob­alne blo­ki HTML, wybrać z wyświ­et­lonej listy blok, który ma ulec zmody­fikowa­niu, a następ­nie kliknąć na jego nazwę lub ikonkę w prawej częś­ci tabeli Edy­tuj.

Usuwanie bloku glob­al­nego

W celu usunię­cia bloku glob­al­nego, należy udać się do menu Treść, następ­nie wybrać Glob­alne blo­ki HTML, po czym kliknąć na ikonkę kosza, zna­j­du­jącą się w wier­szu odpowiada­ją­cym dane­mu blokowi glob­al­ne­mu.

UWAGA! Każ­do­ra­zowe usuwanie bloku, należy przeprowadz­ić uważnie ze wzglę­du na brak możli­woś­ci przy­wróce­nia wyka­sowanego ele­men­tu.

Osadze­nie bloku glob­al­nego w treś­ci strony

Aby wstaw­ić blok do treś­ci wybranej strony, należy udać się do edy­cji treś­ci strony poprzez menu Treść, Strony, a następ­nie w miejs­cu, w którym chce­my dodać blok, należy wpisać:

{global_content name="NAZWA"}

Możesz także w edy­torze treś­ci wybrać z pas­ka edy­cji opcję Blo­ki glob­alne — opc­ja ta pozwala wstaw­ić uprzed­nio zdefin­iowane blo­ki glob­alne html.

W miejs­cu oznac­zonym jako NAZWA, należy podać tytuł jaki został nadany blokowi glob­al­ne­mu. Zatwierdze­nie wprowad­zonych zmi­an w doku­men­cie, spowodu­je wyświ­etle­nie zawartoś­ci bloku glob­al­nego w miejs­cu, w którym wprowad­zono wyżej wspom­ni­aną for­mułę.

Alter­naty­wnie, odpowied­ni kod do wstaw­ienia danego bloku glob­al­nego, może­my sko­pi­ować z listy bloków glob­al­nych z kolum­ny Znacznik wyko­rzys­ta­nia tego bloku.

wróć do listy tem­atów


Meta tagi i nazwa strony

Zmi­ana nazwy strony

W celu zmi­any nazwy strony należy w polu Nazwa strony wpisać komu­nikat, który będzie się pojaw­iał na górnym pasku przeglą­dar­ki oraz w wyszuki­warce stron inter­ne­towych jako swo­jego rodza­ju iden­ty­fikac­ja.

Peł­na nazwa strony zna­j­du­ją­ca się w znaczniku i umieszczana w wyszuki­warkach inter­ne­towych, ma domyśl­nie postać Nazwa strony – Tytuł strony.

Tytuł strony to zawartość pola Tytuł / Nagłówek zna­j­du­jącego się w edy­cji danej strony.

Słowa kluc­zowe

W tym polu wpisu­je­my słowa kluc­zowe służące do pozy­cjonowa­nia naszej strony przez wyszuki­war­ki inter­ne­towe. Nie jest konieczne wpisy­wanie całego znaczni­ka meta jak w przy­pad­ku metadanych glob­al­nych. Poszczególne słowa kluczowe/frazy wpisu­je­my odd­zielone przecinka­mi.

Opis strony

Pole przez­nac­zone na opis naszej strony, który pokazy­wany jest przez wyszuki­war­ki inter­ne­towe. Nie jest konieczne wpisy­wanie całego znaczni­ka meta jak w przy­pad­ku metadanych glob­al­nych.

Glob­alne metadane

Opc­ja umożli­wia zdefin­iowanie tzw. Meta tagów dla wszys­t­kich stron.

Przykład­owe wpisy powin­ny wyglą­dać w następu­ją­cy sposób:

<meta name="copyright" content="Copyright 2020 Nasza firma" />

<meta name="company" content="Nasza firma" />

<meta name="author" content="Autor strony" />

wróć do listy tem­atów


Własna strona błędu 404 – Nieprawidłowy adres strony

Opc­ja Włącz włas­ny komu­nikat błę­du 404 pozwala zdefin­iować komu­nikat wyświ­et­la­ją­cy się w chwili gdy użytkown­ik próbu­je wejść na stronę, która nie ist­nieje. W polu edy­cji może­my wpisać tekst komu­nikatu jak również sam kod HTML defini­u­ją­cy wygląd strony.

wróć do listy tem­atów


Własna strona błędu 500 – Wewnętrzny błąd serwera

Opc­ja Włącz włas­ny komu­nikat błę­du 500 pozwala zdefin­iować komu­nikat wyświ­et­la­ją­cy się w chwili gdy użytkown­ik próbu­je wejść na stronę pod­czas awarii ser­w­era.

W polu edy­cji może­my wpisać tekst komu­nikatu, jak również sam kod HTML defini­u­ją­cy wygląd strony.

wróć do listy tem­atów


Aktualności

Co to jest mod­uł Aktu­al­noś­ci i do czego służy?

Mod­uł ten służy do dodawa­nia, usuwa­nia oraz zarządza­nia aktu­al­noś­ci­a­mi w ser­wisie. Dzię­ki niemu może­my m.in. wpisać newsy, które pojaw­ią się w przyszłoś­ci.

W ser­wisie została zaim­ple­men­towana funkcjon­al­ność wyświ­et­la­nia aktu­al­noś­ci z odpowied­nio przy­go­towaną wiz­ual­iza­cją. Dzię­ki takiemu pode­jś­ciu, dużo łatwiej jest zapanować nad wyglą­dem całego ser­wisu.

Warto zauważyć, że mod­uł Aktu­al­noś­ci nie musi być wyko­rzysty­wany tylko i wyłącznie do pub­likowa­nia najnowszych wiado­moś­ci w ser­wisie. Może­my go również wyko­rzys­tać do pub­likacji pełnych artykułów, które łat­wo moż­na pogrupować w odpowied­nie kat­e­gorie.

Jak dodać nową aktu­al­ność?

W celu doda­nia nowej aktu­al­noś­ci, należy wejść do menu Treść, a następ­nie Aktu­al­noś­ci i kliknąć w przy­cisk Dodaj artykuł.

Zostanie wyświ­et­lony for­mu­la­rz doda­nia nowego wpisu.

Opis pól w for­mu­la­rzu doda­nia aktu­al­noś­ci:

 • Tytuł – tytuł wpisu, wyświ­et­lany jest na lis­tach wszys­t­kich artykułów z danej kat­e­gorii oraz na stron­ie z pełnym artykułem,
 • Kat­e­go­ria - wybór kat­e­gorii, do jakiej będzie należeć wpis. W zależnoś­ci od tego para­metru, wpis może pokazy­wać się na różnych stronach ser­wisu. Nowe kat­e­gorie mogą być twor­zone przez użytkown­i­ka.
 • Zwias­tun aktu­al­noś­ci – skrót aktu­al­noś­ci, wyświ­et­lany na stron­ie w liś­cie aktu­al­noś­ci. Pozostaw­ie­nie nieuzu­pełnionego pola spowodu­je wyświ­etle­nie się na liś­cie aktu­al­noś­ci Treś­ci danej aktu­al­noś­ci,
 • Treść – peł­na treść artykułu, jej edy­c­ja prze­b­ie­ga ana­log­icznie jak edy­c­ja treś­ci na stron­ie czy w blokach glob­al­nych,
 • Dodatkowy obrazek – wybór obraz­ka, który ma zostać zaprezen­towany wraz z daną aktu­al­noś­cią, jed­nak niekoniecznie w jej treś­ci. Takiemu obrazkowi moż­na moż­na nadać spec­jal­ny styl i umieś­cić w obrę­bie aktu­al­noś­ci (opc­ja dla bardziej zaawan­sowanych użytkown­ików). Dodanie pliku graficznego następu­je przy uży­ciu przy­cisku Dodaj obrazek. Aby dodać obrazek niez­na­j­du­ją­cy się jeszcze na ser­w­erze, należy go najpierw wgrać za pośred­nictwem menadżera obrazków.
 • Data pub­likacji – określa datę pub­likacji aktu­al­noś­ci.
 • Sta­tus – Opub­likowany / Kopia robocza – włącze­nie lub wyłącze­nie pub­likowa­nia danej aktu­al­noś­ci na stron­ie www. Kopia robocza nie jest widocz­na dla użytkown­i­ka przeglą­da­jącego ser­wis.
 • Użyj daty wygaśnię­cia – Włącze­nie / Wyłącze­nie opcji ter­minu ważnoś­ci danego wpisu.
 • Data koń­cowa – koniec okre­su w ciągu którego dana aktu­al­ność będzie widocz­na na stronach wynikowych. Para­metr ten jest brany pod uwagę tylko wtedy, kiedy opc­ja Użyj daty wygaśnię­cia jest włąc­zona.

Jak opub­likować aktu­al­ność?

Aby opub­likować daną aktu­al­ność należy wejść poprzez menu Treść / Aktu­al­noś­ci do edy­cji danego wpisu. Następ­nie w for­mu­la­rzu edy­cji, należy ustaw­ić opc­je sta­tus na Opub­likowany. Jeżeli jest włąc­zona opc­ja Użyj daty wygaśnię­cia, należy określić odpowied­nią datę koń­cową.

Jeżeli opc­ja Użyj daty wygaśnię­cia jest wyłąc­zona, należy sprawdz­ić czy Data pub­likacji jest odpowied­nio ustaw­iona (jeżeli data jest z przyszłoś­ci, wpis pokaże się dopiero w tym ter­minie).

Jak ustaw­ić datę pub­likacji danej aktu­al­noś­ci na przyszłość?

Ustaw­ie­nie daty pub­likacji z wyprzedze­niem należy wykon­ać w następu­ją­cy sposób. Użytkown­ik powinien za pośred­nictwem menu Treść, Aktu­al­noś­ci prze­jść do edy­cji danej aktu­al­noś­ci i ustaw­ić odpowied­nią datę pub­likacji. Jeżeli aktu­al­ność, ma być wyświ­et­lana w pewnym przedziale cza­sowym, należy włączyć opcję Użyj daty wygaśnię­cia i określić odpowied­nią datę koń­cową.

Jeżeli wpis ma być wyświ­et­lany bez ograniczenia cza­sowego należy wyłączyć opcję Użyj daty wygaśnię­cia i odpowied­nio ustaw­ić datę w polu Data pub­likacji.

Co to są i do czego służą kat­e­gorie?

Kat­e­gorie zostały stwor­zone w celu grupowa­nia aktu­al­noś­ci w odpowied­nie grupy tem­aty­czne. Dzię­ki temu, późniejsze poruszanie się oraz wyświ­et­lanie danej grupy wpisów na odpowied­nich stronach w ser­wisie jest dużo łatwiejsze.

wróć do listy tem­atów


Blog

Funkc­ja blo­ga umożli­wi Ci poprowadze­nie swo­jego włas­nego dzi­en­ni­ka inter­ne­towego.

wróć do listy tem­atów


Domena główna

Możesz tutaj ustaw­ić domenę główną, pod którą Twój ser­wis będzie pozy­cjonowany w wyszuki­warkach inter­ne­towych.

UWAGA! Wpisz tutaj nazwę Two­jej dome­ny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta dom­e­na jest już przekierowana na Stronę WWW i strona otwiera się pod adresem tej dome­ny.

wróć do listy tem­atów


Galeria

Nowy mod­uł Galerii wzbo­ga­cony w sto­sunku do mod­ułu Foto albumy o wiele dodatkowych funkcji takich jak tworze­nie podga­lerii, edy­c­ja minia­turek czy też obra­canie zdjęć.

wróć do listy tem­atów


Kalendarz

Wstaw­ia­jąc na stron­ie Kalen­darz możesz infor­mować użytkown­ików o ważnych dat­ach w his­torii Two­jej firmy, nad­chodzą­cych wydarzeni­ach i nowych pro­moc­jach.

Kalen­darz umieszcza­my na stron­ie wstaw­ia­jąc kod:

{cms_module module="CGCalendar" lang="pl_PL"}

wróć do listy tem­atów


Katalog produktów

Kat­a­log pro­duk­tów umożli­wia przed­staw­ie­nie na stron­ie zdjęć pro­duk­tów lub usług, wraz z krótkim opisem oraz listą para­metrów stwor­zoną dzię­ki możli­woś­ci defin­iowa­nia włas­nych pól.

wróć do listy tem­atów


Komentarze

Mod­uł ten stwarza możli­wość komen­towa­nia Twoich wpisów, poszczegól­nych stron lub np. galerii zdjęć.

Mod­uł umieszcza­my na stron­ie poprzez wkle­je­nie w kod:

{cms_module module='AComments'}

wróć do listy tem­atów


Księga gości

Co to jest Mod­uł Księ­gi goś­ci i do czego służy?

Mod­uł ten służy do zarządza­nia wpisa­mi oraz mody­fikacji wpisów dodanych na stronę poprzez Księgę goś­ci.

Tworze­nie nowej Księ­gi goś­ci

Domyśl­nie nowo zain­stalowana Strona WWW posi­a­da utwor­zoną hier­ar­chię zakładek menu. Poniżej zna­j­du­je się obrazek przed­staw­ia­ją­cy przykład­owy rozkład.

Pier­wszym krok­iem jest dodanie nowej treś­ci do obec­nych zakładek. Klikamy na przy­cisk Dodaj nową treść, a następ­nie jako Tekst w menu wpisu­je­my przykład­owo: Księ­ga goś­ci. Tą samą oper­ac­je wykonu­je­my dla Tytuł / Nagłówek. W kole­jnym kroku zmieni­amy Typ zawartoś­ciTreść na Księ­ga goś­ci. Po poprawnym załad­owa­niu nowego typu zawartoś­ci strony powin­niśmy ujrzeć poniższy schemat pól.

Po uzu­pełnie­niu tytułu i tek­stu w menu oraz wybra­niu typu zawartoś­ci może­my uzu­pełnić kole­jne pola:

 • Ilość wiado­moś­ci na stron­ie – maksy­mal­na ilość wiado­moś­ci wyświ­et­lana na jed­nej stron­ie. Po przekrocze­niu wartoś­ci pokazy­wane są lin­ki stron­i­cow­a­nia Rozmi­ar wpisu (ilość znaków) – jest to ogranicze­nie znaków dla poje­dynczego wpisu.
 • Powiadomienia e‑mail – w tym polu wpisu­je­my nasz adres e‑mail, na który będą przy­chodz­iły powiadomienia o nowych wpisach w naszej księdze goś­ci; warto zaz­naczyć, iż pole nie jest obow­iązkowe.
 • Min­i­mal­ny czas pomiędzy wpisa­mi – dzię­ki temu para­metrowi ogranicza­my możli­wość wysyła­nia wpisów jeden po drugim. Wpisu­jąc 0, potenc­jal­ny nadaw­ca może wysyłać kole­jną wiado­mość naty­ch­mi­ast po wysła­niu poprzed­niej. Czas poda­je­my w sekun­dach.
 • For­mat daty – jest to pole wyboru, dzię­ki które­mu wybier­amy odpowied­ni dla nas for­mat daty. Litery dd oznacza­ją dzień, mm – miesiąc, a yy – rok.
 • Pokaż for­mu­la­rz pod wpisa­mi — domyśl­nie to pole jest odz­nac­zone, czego efek­tem jest umieszcze­nie nad wpisa­mi but­tonu, który przekierowu­je nas do pod­strony z for­mu­la­rzem dodawa­nia nowego wpisu. W przy­pad­ku zaz­naczenia tego pola for­mu­la­rz dodawa­nia zostanie umieszc­zony od razu pod wpisa­mi.
 • Sor­towanie wg daty wpisu (ASC) – za pomocą tego pola może­my ustaw­ić sor­towanie wpisów wg daty, male­ją­co lub ros­ną­co. Domyśl­nie najnowsze wpis wyświ­et­lany jest jako pier­wszy, gdy zaz­naczymy tę opcję to jako pier­wszy będzie wpis najs­tarszy.
 • Pokaż wiado­mość naty­ch­mi­ast – domyśl­nie po wysła­niu wiado­moś­ci będziemy musieli czekać na akcep­tac­je przez admin­is­tra­to­ra. Jeżeli zaz­naczymy to pole to wiado­moś­ci będą umieszczane automaty­cznie na liś­cie wpisów Księ­gi goś­ci. Uwa­ga: jeśli pozostaw­iamy to pole puste to warto podać mail w polu Powiadomienia e‑mail.

Kiedy uzu­pełn­imy pola wg uzna­nia, może­my prze­jść do zakład­ki opc­je, aby dodać/zmienić domyślne wartoś­ci, lecz nie jest to wyma­gane.

Zarządzanie Księgą goś­ci

W głównym menu Active.WWW klikamy na Treść, a następ­nie na Księ­ga goś­ci. Zna­j­du­je się tu spec­jal­ny mod­uł do zarządza­nia księgą goś­ci.

Zarządzanie wpisa­mi

Pier­wsza zakład­ka odpowia­da za wylis­towanie wszys­t­kich wpisów oraz ich edy­cję, jak również dodanie wpisu ręcznie.

Oto przykład wraz z jed­nym wpisem testowym, który nie został jeszcze akty­wowany.

Każdy dodany wpis posi­a­da dodatkowe infor­ma­c­je, które są uzu­peł­ni­an­ie pod­czas wysła­nia wiado­moś­ci, takie jak: Adres IPData wpisu. Po doda­niu wpisu poprzez for­mu­la­rz, zostanie on umieszc­zony na tej liś­cie w porząd­ku ros­ną­cym według Id. Wpisy może­my edy­tować klika­jąc na ikonę Edy­tuj lub ska­sować klika­jąc na ikonę Usuń. Może­my również akty­wować wybrany wpis, jeśli wcześniej nie został już akty­wowany automaty­cznie, poprzez kliknię­cie krzyży­ka w kolum­nie Akty­wuj.

Poniżej listy zamieszc­zony jest po lewej stron­ie link Dodaj wpis służą­cy do ręcznego dodawa­nia wpisów. Za jego pomocą może­my dodać nowy wpis uzu­peł­ni­a­jąc pola wg uzna­nia, a dodatkowo wpisać datę wpisu, czego nie może­my dokon­ać poprzez for­mu­la­rz na stron­ie.

Ustaw­ienia

W tej zakład­ce może­my wpisać słowa, które nie będą doz­wolone we wpisach (np. słowa wul­gar­ne), a zami­ast nich wkle­jany będzie zestaw znaków, który wpisze­my w polu Zastąp niedoz­wolone słowa. Warto zaz­naczyć, iż zmi­any te będą zas­tosowane tylko do wpisów, które dopiero będą dodane; jeśli w jakimś z już ist­nieją­cych wpisów wys­tępu­ją niedoz­wolone słowa to nie zostaną one zamienione.

Poniżej wys­tępu­je Licz­ba wpisów na stronę. Owa licz­ba doty­czy listy wpisów w zakład­ce Zarządzanie wpisa­mi.

Szablony Księ­gi goś­ci

Szablony Księ­gi goś­ci moż­na dowol­nie edy­tować, lecz niezbęd­na jest do tego wiedza z zakre­su HTML. Może­my tu edy­tować m.in.:

 • Szablon Księ­gi goś­ci
 • Szablon Listy Wpisów
 • Szablon For­mu­la­rza
 • Szablon Wpisu
 • Szablon E‑mail

Arkusze stylów dla Księ­gi goś­ci

Aby wszys­tko dzi­ałało praw­idłowo, do szablonu strony, pod którym dzi­ała Księ­ga goś­cia musimy dodać kole­jny arkusz stylów pod tytułem Księ­ga goś­ci. Może­my to zro­bić prze­chodząc do głównej zakład­ki Wygląd, a następ­nie klika­jąc na żółtą ikonę z małym napisem CSS, która jest z prawej strony na poziomie arkusza stylów Księ­gi goś­ci. Na nowo otwartej stron­ie wybier­amy z rozwi­janej listy szablon, który jest przyp­isany do strony, na której jest wyświ­et­lana księ­ga goś­ci.

wróć do listy tem­atów


Odtwarzacz AV

Mod­uł ten umożli­wia stworze­nie włas­nego odt­warza­cza audio lub video, do którego możesz dodać włas­ną listę plików w for­ma­cie .mp3 lub .flv.

wróć do listy tem­atów


Odtwarzacz YouTube

Mod­uł ten jest pomoc­ny przy wstaw­ia­n­iu na stronę filmów YouTube. Doda­jąc film poda­jesz jego ID, doda­jesz włas­ny tytuł oraz przyp­isu­jesz do stwor­zonej uprzed­nio kat­e­gorii.

Wstaw­ie­nie danej kat­e­gorii na pożą­danej stron­ie zaowocu­je wyświ­etle­niem listy filmów przyp­isanych do tej kat­e­gorii.

wróć do listy tem­atów


Pokaz slajdów

Pokaz sla­jdów służy do przed­staw­ienia na stron­ie w dowol­nie wybranym miejs­cu dynam­icznie zmieni­a­ją­cych się zdjęć wybranych przez użytkown­i­ka.

Pokaz sla­jdów jako dynam­iczny ele­ment zwięk­sza atrak­cyjność wiz­ual­ną strony.

wróć do listy tem­atów


Reklamy

Dodaj ban­ner reklam­owy Two­jej firmy lub umieszczaj reklamy od zewnętrznych wydaw­ców w treś­ci strony.

Dla każdego ban­neru możesz zdefin­iować maksy­mal­ną ilość wyświ­etleń oraz sprawdzać ile razy został on już kliknię­ty.

wróć do listy tem­atów

Table of Contents