Moje preferencje

Wszys­tkie ustaw­ienia doty­czące kon­ta użytkown­i­ka dostęp­ne są po zal­o­gowa­niu do pan­elu Active.WWW w zakład­ce Moje pref­er­enc­je. W sekcji tej, może­my zmienić hasło oraz ustaw­ić opc­je korzys­ta­nia z Active.WWW.

Zmiana hasła

W tej sekcji, zna­j­du­ją się ustaw­ienia doty­czące logowa­nia do pan­elu Active.WWW. Za pomocą tej pod­strony możli­wa jest zmi­ana hasła poprzez wpisanie nowego w polach Hasło oraz Hasło (powtórz). Hasła wpisane w ww. polach powin­ny być iden­ty­czne.

Preferencje użytkownika

W sekcji tej możesz ustaw­ić pod­sta­wowe para­me­try pra­cy Active.WWW.

Dostęp­ne para­me­try to:

 1. Wybierz edy­tor WYSIWYG — włącze­nie / wyłącze­nie wiz­ual­nego edy­to­ra kodu strony.
  • TinyM­CE — dzi­ała niez­nacznie szy­b­ciej w porów­na­niu do FCKed­i­torX oraz posi­a­da więcej opcji for­ma­towa­nia tek­stu. Dodatkowo posi­a­da opcję zwi­ja­nia tek­stów (menu spec­jalne).
  • FCKed­i­torX — alter­naty­wny edy­tor WYSIWYG. Jego charak­terysty­czną cechą jest wspar­cie pod kątem pro­gramowa­nia (popraw­ia­nia kodu HTML) oraz tworzenia tabel.
 2. Włącz GCB WYSIWYG — włącze­nie / wyłącze­nie wiz­ual­nego edy­to­ra treś­ci strony pod­czas edy­cji treś­ci za pomocą bloków glob­al­nych.
 3. For­mat daty (string) – ustaw­ienia sposobu wyświ­et­la­nia daty w funkcjon­al­noś­ci­ach uży­wa­ją­cych kalen­darza pod­czas aktu­al­iza­cji strony (np. Aktu­al­noś­ci). %x odpowia­da za wyświ­etle­nie daty, %X odpowia­da za wyświ­etle­nie cza­su. Wartoś­ci te moż­na dowol­nie mody­fikować według uzna­nia, zmieni­ać kole­jność, usuwać, dodawać. Przykład­owe for­maty daty:
  • YYYY-MM-DD;
  • MM-DD;
  • HH:MM;
  • YY-MM-DD (najbardziej pop­u­larne);
 4. Wyświ­et­lanie zawartoś­ci — włącze­nie / wyłącze­nie wcięć akapi­towych w liś­cie stron oraz pod­stron stwor­zonych na potrze­by ser­wisu WWW. Zmi­any tu wprowad­zone są widoczne po wejś­ciu w menu Treść, a następ­nie Strony. Zaz­nac­zona opc­ja powodu­je wyświ­etle­nie stron w for­ma­cie drze­wa. Ustaw­ie­nie jest zale­cane.
Table of Contents