Ochrona Danych Abonenta domen globalnych

Czym jest i do czego służy Ochrona Danych Abonenta?

W momen­cie, kiedy dom­e­na glob­al­na zosta­je uru­chomiona, dane jej Abo­nen­ta zosta­ją opub­likowane w bazie WHOIS. Jest ona ogóln­o­dostęp­na dla wszys­t­kich użytkown­ików Inter­ne­tu, dlat­ego też może stać się źródłem infor­ma­cji dla tele­mar­keterów, akwiz­y­torów lub spamerów. Dane w bazie WHOIS podle­ga­ją pub­likacji bez wzglę­du na to, czy Abo­nen­tem dome­ny jest oso­ba pry­wat­na, czy też fir­ma lub insty­tuc­ja.

Dzię­ki usłudze Ochrony Danych Abo­nen­ta, dane Abo­nen­tów domen glob­al­nych, o takich rozsz­erzeni­ach jak .com, .net, .org, .info oraz .biz, zare­je­strowanych poprzez nazwa.pl w NetArt Reg­is­trar sp. z o.o., są domyśl­nie ukryte. Usłu­ga ta zosta­je automaty­cznie włąc­zona dla każdej nowej, zare­je­strowanej dome­ny glob­al­nej, a także pod­czas jej trans­feru. Ochrona Danych Abo­nen­ta pole­ga na zastąpi­e­niu danych, wyświ­et­lanych w bazie WHOIS, domyśl­ny­mi dany­mi Whois Data Pro­tec­tion Sp. z o.o. Rzeczy­wiste dane Abo­nen­ta dome­ny nie ule­ga­ją zmi­an­ie, z tym, że nie są widoczne w bazie WHOIS.

Jak wyłączyć/włączyć Ochronę Danych Abonenta?

W każdej chwili masz możli­wość wyłączenia lub ponownego włączenia Ochrony Danych Abo­nen­ta, poprzez Pan­el Klien­ta. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny.

Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, a następ­nie kliknij odnośnik szczegóły (1), po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

Szczegółach dome­ny wybierz kartę DANE ABONENTA (1).

Na samym dole widocz­na jest sekc­ja Ochrona Danych Abo­nen­ta w bazie WHOIS, w której podane są dane doty­czące dome­ny oraz sta­tus i stan usłu­gi. Po prawej stron­ie, zna­j­du­je się przy­cisk WYŁĄCZ lub WŁĄCZ, w zależnoś­ci od obec­nego stanu usłu­gi. Kliknij go, aby zmienić ustaw­ie­nie.

Table of Contents