Kopie bezpieczeństwa i przywracanie strony

Co to są kopie bezpieczeństwa i do czego służą?

Kopie bez­pieczeńst­wa to narzędzie Active.WWW umożli­wia­jące tworze­nie punk­tów przy­wraca­nia Strony WWW, które możesz wyko­rzys­tać do odt­worzenia zawartoś­ci Strony WWW. Korzys­ta­jąc z kopii bez­pieczeńst­wa możesz przy­wró­cić Stronę WWW ze wskazanego archi­wum, w tym przy­wró­cić stan Strony WWW z chwili jej zamówienia.

Jak mogę utworzyć kopię bezpieczeństwa?

W celu utworzenia nowej kopii zapa­sowej Strony WWW, kliknij w link Kopie bez­pieczeńst­wa. W for­mu­la­rzu, pod listą kopii bez­pieczeńst­wa, podaj nazwę swo­jej nowej kopii bez­pieczeńst­wa i kliknij w przy­cisk Utwórz. Pojaw­ią się kole­jno dwa komu­nikaty potwierdza­jące rozpoczę­cie i ukończe­nie tworzenia nowej kopii bez­pieczeńst­wa.

Każ­da kopia bez­pieczeńst­wa, oprócz nadanej przez ciebie nazwy, ma także wygen­erowaną dokład­ną datę i czas utworzenia kopii zapa­sowej. Na liś­cie kopii bez­pieczeńst­wa, przy utwor­zonej przez Ciebie nazwie kopii bez­pieczeńst­wa widoczne są trzy ikon­ki dla funkcjon­al­noś­ci:

  • przy­wróce­nie Strony WWW,
  • edy­c­ja nazwy kopii bez­pieczeńst­wa,
  • usunię­cie kopii bez­pieczeńst­wa.

UWAGA! Możesz utworzyć maksy­mal­nie 3 kopie bez­pieczeńst­wa. Chodzi o kopie własne pod­pisane jako użytkown­i­ka, do tego lim­i­tu nie są wliczane pozostałe kopie oznac­zone jako sys­te­mowe. Po wyko­rzys­ta­niu lim­i­tu licz­by kopii bez­pieczeńst­wa, należy przed dodaniem nowej kopii, usunąć jed­ną spośród ist­nieją­cych.

Jak mogę przywrócić Stronę WWW?

Aby przy­wró­cić Stronę WWW do zapisanego uprzed­nio w kopii bez­pieczeńst­wa stanu, kliknij w link Kopie bez­pieczeńst­wa.

Na liś­cie zapisanych kopii bez­pieczeńst­wa, przy wybranym archi­wum, kliknij w ikonkę Przy­wróć stronę WWW. W kole­jnych komu­nikat­ach zatwierdź chęć doko­na­nia przy­wróce­nia Strony WWW z kopii bez­pieczeńst­wa.

Przy­wróce­nie Strony WWW ze wskazanej kopii bez­pieczeńst­wa zostanie potwierd­zone stosownym komu­nikatem.

Jak mogę usunąć kopię bezpieczeństwa?

W celu usunię­cia kopii bez­pieczeńst­wa Strony WWW, kliknij w link Kopie bez­pieczeńst­wa. Na liś­cie zapisanych kopii bez­pieczeńst­wa, przy wybranym archi­wum, kliknij w ikonkę Usuń.

UWAGA! Pier­wszej kopii bez­pieczeńst­wa nie moż­na usunąć. Jest to kopia bez­pieczeńst­wa utwor­zona przez sys­tem, umożli­wia­ją­ca przy­wróce­nie Strony WWW do stanu z chwili jej zamówienia. Ana­log­icznie nie da się usunąć innych kopii oznac­zonych jako sys­te­mowa — są to kopie twor­zone przez pra­cown­ików naszej firmy po wyko­na­niu wdroże­nia przesłanych mate­ri­ałów.

Table of Contents