Jak tworzyć listy produktów?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Utworze­nie listy ofer­owanych przez Ciebie pro­duk­tów i usług pozwala przyspieszyć pro­ces wys­taw­ia­nia fak­tur. W trak­cie wys­taw­ia­nia nowego doku­men­tu możesz wybrać zdefin­iowany na liś­cie pro­dukt lub usługę z wybranej kat­e­gorii i dodać pozy­cję do listy.

Aby utworzyć listę pro­duk­tów, z górnego menu pro­gra­mu wybierz zakład­kę Pro­duk­ty (1) i kliknij opcję Dodaj (2). Wypełnij for­mu­la­rz pro­duk­tu i kliknij przy­cisk Zapisz (3). Jeśli zdefin­iowano wcześniej listę stawek VAT, ist­nieje możli­wość wybra­nia właś­ci­wej staw­ki dla pro­duk­tu (4).

Po zapisa­niu pro­duk­tu, zostanie on dodany do listy. Gotową listę wyświ­etlić moż­na prze­chodząc w górnym menu do zakład­ki Pro­duk­ty (1) i wybier­a­jąc opcję Lista (2).

Table of Contents