Jak dodawać i edytować kontrahentów?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Pro­gram Active.invoice pozwala w prosty sposób utworzyć listę kon­tra­hen­tów, dla których wys­taw­iane będą fak­tu­ry. W tym celu, w górnym menu pro­gra­mu, wybierz zakład­kę Kon­tra­hen­ci (1) i kliknij opcję Dodaj (2).

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia Kon­tra­hen­ta. Wypełnij wyma­gane pola for­mu­la­rza i kliknij, w prawym dol­nym rogu strony, przy­cisk Zapisz. Wprowad­zone dane zostaną zapisane na liś­cie Kon­tra­hen­tów.

Aby wyświ­etlić wszys­t­kich dodanych Kon­tra­hen­tów, wybierz w górnym menu zakład­kę Kon­tra­hen­ci (1) i kliknij opcję Lista (2). Wyświ­et­lona zostanie lista wszys­t­kich dodanych Kon­tra­hen­tów, zaw­ier­a­ją­ca ich nazwę, miejs­cowość, numer NIP, a także przy­cis­ki (3) umożli­wia­jące wyko­nanie dodatkowych czyn­noś­ci. Z poziomu Listy Kon­tra­hen­tów możesz również dodać nowego (4) oraz sko­rzys­tać z wyszuki­war­ki kon­tra­hen­tów (5).

Dodatkowe ikony widoczne w kolum­nie po prawej stron­ie tabeli umożli­wia­ją:

  • edy­cję danych Kon­tra­hen­ta – ikona edy­tuj (1); edy­c­ja danych możli­wa jest również po kliknię­ciu w nazwę Kon­tra­hen­ta widoczną na liś­cie;
  • usunię­cie Kon­tra­hen­ta – ikona usuń (2);
  • wyświ­etle­nie fak­tur wys­taw­ionych na dane konkret­nego Kon­tra­hen­ta – ikona pokaż fak­tu­ry (3);
  • wys­taw­ie­nie nowej fak­tu­ry dane­mu Kon­tra­hen­towi – ikona wys­taw fak­turę (4).

Po utworze­niu listy Kon­tra­hen­tów możesz sko­rzys­tać z wyszuki­war­ki, która znacznie przyspieszy odnalezie­nie wybranego Kon­tra­hen­ta. Dodatkową opcją w wyszuki­warce jest możli­wość zaz­naczenia Listy dłużników (1), dzię­ki czemu możli­we będzie wyświ­etle­nie tych Kon­tra­hen­tów, do których przyp­isane są fak­tu­ry z przekroc­zonym ter­minem płat­noś­ci.

Table of Contents